Milana Marečka 20, Bratislava

Vážení rodičia,
V tomto školskom roku vzhľadom na pandemickú situáciu nie je možné realizovať celoplošné depistažné vyšetrenia zamestnancami CPPPaP Fedákova 3, Bratislava. Preto túto depistáž absolvujú hlavne deti, pre ktoré by bolo toto vyšetrenie užitočné v priestoroch MŠ 23.3. 2021 a 30.3.2021.

Deti, ktoré spĺňajú kritériá pre zaškolenie do vyšetrení zaradené nebudú, oslovení budú rodičia detí, ktoré majú vývinové ťažkosti.

Rodič pred vyšetrením vyplní dokumenty  (IS a AD):

– informovaný súhlas

– anamnestický dotazník

Rodičom detí, ktoré budú zaradené do depistážneho vyšetrenia zašleme e-mailom dokument Depistážne vyšetrenie školskej zrelosti na vyplnenie. Po vyšetrení do MŠ doručí CPPPaP písomne spracované výsledky z depistáže pre rodičov. Rodičom, ktorým nebude stačiť písomný výstup bude ponúknutá on-line alebo telefonická konzultácia, ak to bude možné – osobná na pôde CPPPaP.   

Viac o depistážnom vyštrení školskej zrelosti

Kritériá výberu detí na depistáž

Telefón: 02/64288090
Internet: www.psychologickeporadenstvo.sk
Mail: poradenstvoba4@gmail.com