Aktuality

Depistáž školskej pripravenosti 20. 2. až 27.2. 2024

Vážení rodičia,
aj v tomto školskom roku budú realizované depistažné vyšetrenia zamestnancami CPP Fedáková 3, Bratislava. Depistáž absolvujú hlavne deti, ktoré vyberú pani učiteľky na základe pedagogickej diagnostiky, v priestoroch MŠ Milana Marečka.

Deti, ktoré spĺňajú kritériá pre zaškolenie do vyšetrení zaradené nebudú, oslovení budú rodičia detí, ktoré majú vývinové ťažkosti.

Rodič pred vyšetrením vyplní dokumenty  (IS a AD):

–  Informovaný súhlas

Anamnestický dotazník

Rodičom detí, ktoré budú zaradené do depistážneho vyšetrenia zašleme e-mailom dokument Depistážne vyšetrenie školskej zrelosti na vyplnenie. Po vyšetrení do MŠ doručí CPP písomne spracované výsledky z depistáže pre rodičov. Rodičom, ktorým nebude stačiť písomný výstup bude ponúknutá on-line alebo telefonická konzultácia, ak to bude možné – osobná na pôde CPP.   

Viac o depistážnom vyštrení školskej zrelosti

Kritériá výberu detí na depistáž

Telefón: 02/64288090
Internet: www.psychologickeporadenstvo.sk
Mail: poradenstvoba4@gmail.com

Mohlo by sa vás zaujímať...