Milana Marečka 20, Bratislava

Vážení rodičia,
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Fedákova 3, na požiadanie rodičov realizuje vyšetrenia školskej spôsobilosti predškolákov. V prípade, že máte záujem o túto službu, môžete si telefonicky dohodnúť termín na telefónnom čísle

02/6446 1467 alebo 02/6428 8090,
klapka 11 (prijímacia kancelária)

Vyšetrenia sa realizujú v priebehu apríla až mája 2020.

Vyšetrenie sa uskutoční v priestoroch CPPPaP na Fedákovej 3 skupinovou formou, na základe informovaného súhlasu rodiča. Pozývame približne 8 detí na jeden termín, začiatok práce v skupine je o 9,00 hodine. Aby mohlo byť dieťa do skupiny zaradené, je potrebné prísť načas. S deťmi budeme pracovať približne hodinu a pol.
Po ukončení práce s deťmi psychológ dohodne s každým rodičom termín individuálnej konzultácie o výsledkoch vyšetrenia.
Vyšetrenie je určené najmä pre deti, ktoré prejavujú znaky nezrelosti pre zaškolenie, prípadne sa u nich zvažuje aj odklad školskej dochádzky.
V súlade s legislatívou je vyšetrenie potrebné aj u detí, ktoré k 1.9.2018 nedosiahnu šiesty rok veku a rodič chce požiadať o prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. U týchto detí sa robí podrobnejšia diagnostika – okrem skupinového vyšetrenia absolvujú aj individuálne vyšetrenie.
Individuálne diagnostické stretnutie býva potrebné aj u niektorých detí, kde nie sú jednoznačné výsledky zo skupinového vyšetrenia.
Odporúčanie: výsledky depistážnych predškolských vyšetrení, ktoré časť detí nášho obvodu absolvovala v materských školách, nie sú postačujúce pre vydanie písomného odporúčania k odkladu alebo k zaškoleniu, pre tento účel je potrebné absolvovať vyšetrenie v CPPPaP.
Vyšetrenie je bezplatné!

Mgr. Monika Klapková
riaditeľka

Telefón: 02/64288090
Internet: www.psychologickeporadenstvo.sk
Mail: poradenstvoba4@gmail.com