Poradenstvo

Depistáž školskej pripravenosti 10. 2. a 16.2. 2023

Vážení rodičia,
aj v tomto školskom roku budú realizované depistažné vyšetrenia zamestnancami CPP Fedáková 3, Bratislava. Depistáž absolvujú hlavne deti, ktoré vyberú pani učiteľky na základe pedagogickej diagnostiky, v priestoroch MŠ Milana Marečka 16 dňa 10.2. 2023 a v priestoroch MŠ Milana Marečka 20 dňa 16.2.2023.

Deti, ktoré spĺňajú kritériá pre zaškolenie do vyšetrení zaradené nebudú, oslovení budú rodičia detí, ktoré majú vývinové ťažkosti.

Rodič pred vyšetrením vyplní dokumenty  (IS a AD):

–  Informovaný súhlas

Anamnestický dotazník

Rodičom detí, ktoré budú zaradené do depistážneho vyšetrenia zašleme e-mailom dokument Depistážne vyšetrenie školskej zrelosti na vyplnenie. Po vyšetrení do MŠ doručí CPP písomne spracované výsledky z depistáže pre rodičov. Rodičom, ktorým nebude stačiť písomný výstup bude ponúknutá on-line alebo telefonická konzultácia, ak to bude možné – osobná na pôde CPP.   

Viac o depistážnom vyštrení školskej zrelosti

Kritériá výberu detí na depistáž

Telefón: 02/64288090
Internet: www.psychologickeporadenstvo.sk
Mail: poradenstvoba4@gmail.com

Mohlo by sa vás zaujímať...