Milana Marečka 20, Bratislava

Krúžková činnosť v MŠ

Milí rodičia,

nakoľko je realizácia krúžkovej činnosti v MŠ pozastavená kvôli pandémií ochorenia Covid-19, máte možnosť svoje dieťa prihlásiť na krúžok nemeckého jazyka online. 

Folklórny detský súbor  Slniečko  má v našej MŠ bohatú tradíciu spojenú s mnohými prezentáciami a vystúpeniami detí  na kultúrnych podujatiach. Jeho dominantným zameraním je oboznamovanie detí s ľudovými tradíciami, zvykmi a ľudovým folklórom. Deti tancujú  v svojpomocne zhotovených kostýmoch, krojoch a spoznávajú elemntárne krokové variacie ľudového tanca. Taktiež  si  deti  osvojujú  slovenské ľudové piesne, ktoré priamo transformujú do tanečných variácií. Ich vystúpenia sú kreatívne, motivujúce a emotívne. (Napr.  Klobúkový tanec,  Žalo dievča trávu,  Išlo dievča po vodu, Čižíček atď…). Výučbu  zabezpečuje kmeňová učiteľka MŠ: Ivetka Petercová

Cieľom  krúžku   je dramaticky vyjadriť námet situáciu podľa samostatného výberu rôznymi metódami dramatickej výchovy.  Prostredníctvom bábok, alebo hrania rolí deti dramatizujú vhodné rozprávky a príbehy.  Pokúšajú sa volne vyjadriť pocity a asociácie, ktoré vyvolávajú prvé hrecké dotyky pri kontakte s človekom, živou i neživou prírodou. Variabilne a tvorivo využívajú rôzny inšpiratívny materiál  v dramatickej improvizácii. Tvorivá dramatika výrazne prispieva k odbúravaniu stersových situácií, napomáha k odstraňovaniu rečových defektov , pomáha deťom pri nadobúdaní sebavedomia a  relaxácie. Výučbu zabezpečuje kmeňová učiteľka našej MŠ: Mgr. Katka Miháliková

Zábavnými pokusmi  rozvíjame predprimárnu  prírodovednú gramotnosť. Aby neskôr deti bavila fyzika, chémia, prírodoveda.  Deti budú postupovať podľa metodiky, ktorou  ich bude sprevádzať laboratórna myška Žofka.

Deti sa naučia rôzne techniky práce s hlinou, glazúram. Ich malé dielka budú vypálené v peci.