Milana Marečka 20, Bratislava

Krúžková činnosť v MŠ

Cieľom aktivity je obznámiť deti so základmi cudzieho jazyka: Anglický jazyk, Nemecký jazyk. Jeho výučbu zabezpečujú kmeňové učiteľky MŠ a lektorky. Deti  pomocou zážitkového učenia a hrovými formami pracujú s kontextami cudzích slov v oblastiach: rodina, pozdravy,  časti dňa, príroda, zvieratká, farby a základných fráz  určených na primárnu komunikáciu. Dosahujú výborné výsledky, jazyk v predškolskom veku dieťa zvláda úplne prirodzene a spontánne.

Výučbu zabezpečuje:

Anglický jazyk:   učiteľka našej MŠ:  Elenka Marková, Bc. O. Jaycajová

Lektori:  z Speak Andlearn

Nemecký jazyk:   lektor   Mgr. P. Milošovičová

Detský výtvarný prejav, ako každý grafický prejav, má svoju históriu a ontogenézu v živote každého dieťaťa. Je to určitá forma tvorivej aktivity dieťaťa, ale aj výpoveď jeho poznatkov, myslenia o veciach, predmetoch, ktoré ho obklopujú. Zároveň je detský výtvarný prejav ovplyvňovaný prostredím, kde dieťa žije, výchovnými a vzdelávacími podnetmi a kultúrou spoločnosti. Výtvarný prejav dieťaťa je vlastne prejavom jeho komunikácie a zrkadlom jeho psychického stavu. Detský výtvarný prejav je vo svojom vývojovom rade symbolická hra a vyjadrenie obrazu predstavou. Podobne ako hra je sprevádzaný radosťou a má svoj cieľ. V ňom sa dieťa snaží napodobňovať skutočnosť. Pri sledovaní detského výtvarného prejavu dospejeme k zisteniu, že dieťa si vytvára určité stereotypy grafického prejavu, ktoré si prispôsobuje svojím motorickým schopnostiam, svojmu skúmaniu a nazeraniu na svet. Podľa J. Piageta je detská kresba vývinovým radom medzi symbolickou hrou a obraznou predstavou (t.j. zvnútornenou napodobeninou).

FUTBAL – realizáciou tejto pohybovej aktivity smerujeme k celkovému rozvoju organizmu detí, k zlepšeniu činnosti pohybového aparátu, činnosti vnútorných orgánov a centrálnej nervovej sústavy dieťaťa. Prispejeme tým výrazne k rozvoju morálne – vôľových vlastností, orientácie detí v priestore a spontánnym reakciám pri hre s loptou.
FUTBAL výrazne pomáha:
– Znižovať chorobnosť detí v predškolskom veku
– Zvyšovať telesnú zdatnosť a pohybovú vybavenosť detí
– Utvárať životné postoje k zdravému životnému štýlu
– Nadobúdať pohybové zručnosti ako silu, rýchlosť, vytrvalosť, obratnosť, rovnováhu a ohybnosť.

Folklórny detský súbor  Slniečko  má v našej MŠ bohatú tradíciu spojenú s mnohými prezentáciami a vystúpeniami detí  na kultúrnych podujatiach. Jeho dominantným zameraním je oboznamovanie detí s ľudovými tradíciami, zvykmi a ľudovým folklórom. Deti tancujú  v svojpomocne zhotovených kostýmoch, krojoch a spoznávajú elemntárne krokové variacie ľudového tanca. Taktiež  si  deti  osvojujú  slovenské ľudové piesne, ktoré priamo transformujú do tanečných variácií. Ich vystúpenia sú kreatívne, motivujúce a emotívne. (Napr.  Klobúkový tanec,  Žalo dievča trávu,  Išlo dievča po vodu, Čižíček atď…). Výučbu  zabezpečuje kmeňová učiteľka MŠ: Ivetka Petercová