Milana Marečka 20, Bratislava

Materská škola s celodennou prevádzkou, Ul. M. Marečka č. 20, 841 08 Bratislava. MŠ je štátna s právnou subjektivitou (zriaďovacia listina). MŠ poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od 3-6 rokov. Od 1. 09. 2007  jej prináležia  elokované triedy  v budove MŠ M. Marečka 16.
IČO 31808999, DIČ 2022050635

Materská škola
Milana Marečka 16
841 08  Bratislava 49
Tel:
02/64 775 011
Školská jedáleň:
0948 794 227
Materská škola
Milana Marečka 20
841 08  Bratislava 49
Tel:
02/64 778 146
Školská jedáleň:
0948 794 227

Irena Ludvigová
riaditeľka MŠ
tel: 0902 649 403
e-mail: msmarecka@gmail.com


Konzultačné hodiny:
Párny týždeň od 12,00 hod. – do 13.00 hod.
Nepárny týždeň od 16,00 hod. – do 17,00 hod
Ivana Išpoldová: vedúca školskej jedálne ( ŠJ 20 + ŠJ 16 )

Úradné hodiny:
pondelok: od 15.00 hod.- 17.00 hod.
Možnosť stretnutia mimo úradných hodín možno dohodnúť na tel. číslach

Sťažnosti, podnety, informácie je možné podať prostredníctvom kontaktnej adresy msmarecka@gmail.com , alebo písomne v rámci úradných hodím riaditeľky MŠ priamo v MŠ, ktorá postupuje v zmysle Smernice č. 13/2010 o postupe podávania , evidovania, prešetrovania a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností.