Milana Marečka 20, Bratislava

Materská škola s celodennou prevádzkou, Ul. M. Marečka č. 20, 841 08 Bratislava. MŠ je štátna s právnou subjektivitou (zriaďovacia listina). MŠ poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od 3-6 rokov. Od 1. 09. 2007  jej prináležia  elokované triedy  v budove MŠ M. Marečka 16 a dočasne zriadená trieda pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie na ulici Milana Marečka 12.                             IČO 31 808 999, DIČ 2022050635

Materská škola
Milana Marečka 16
841 08  Bratislava 49
Tel:
02/64 775 011

Školská jedáleň:
0948 794 227

jedalnemsmarecka@gmail.com

Materská škola
Milana Marečka 20
841 08  Bratislava 49
Tel:
02/64 778 146

Školská jedáleň:
0948 794 227

jedalnemsmarecka@gmail.com


Mgr. Monika Zelenková
riaditeľka MŠ
tel: 0907 941 933
e-mail: skolkymarecka@gmail.com


Konzultačné hodiny riaditeľky MŠ:

Streda : 10:00 – 15:00

Úradné hodiny riaditeľky MŠ:
od 10.00 hod.- 12.00 hod.
Možnosť stretnutia mimo úradných hodín po dohode na tel. číslach.

Tajomníčka MŠ: Ivana Išpoldová

Vedúca školských jedálni: Mgr. Lucia Machová

Sťažnosti, podnety, informácie je možné podať prostredníctvom kontaktnej adresy skolkymarecka@gmail.com , alebo písomne v rámci úradných hodím riaditeľky MŠ priamo v MŠ, ktorá postupuje v zmysle Smernice č. 13/2010 o postupe podávania , evidovania, prešetrovania a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností.