Materské školy

Milana Marečka 20, Bratislava

 
Nakoľko sa sprísňujú opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19, prosíme, aby Ste nezabudli na rúško pre svoje dieťa.
 • Jedno náhradné je v skrinke v uzatvárateľnom vrecku,
 • druhé rúško má dieťa na tvári a takto prichádza ráno do triedy, tam si ho odloží a v triede je bez rúška,
 • svoju triedu dieťa opúšťa opäť s rúškom na tvári,
 • v zberných triedach budú deti s rúškom na tvári.
Prosíme rodičov, aby sa v priestoroch MŠ zdržiavali čo najkratšiu dobu.
Ďakujeme že rešpektujete tieto pravidlá.
 

Nakoľko sa v našej MŠ nevyskytol ani jeden prípad ochorenia na COVID-19,  MŠ sa aktuálne nachádza v zelenej fáze. Od utorka 22.9. 2020 budeme v prevádzke od 6:30 – 17:00h. podľa odporúčaní ÚVZ SR a RÚVZ. 

Fáza sa zmení, keď bude v MŠ potvrdený prípad a budeme kontaktovaní RÚVZ. O prípadných zmenách Vás budeme informovať na našom webovom sídle.

Cudzím osobám je vstup do MŠ  umožnený len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením (príloha 1A, ktorú nájdete TU) o bezinfekčnosti.

Cudzou osobou je každá osoba okrem zamestnanca školy, dieťaťa školy a jeho zákonného zástupcu, ktorý sprevádza dieťa do MŠ.

Informácia o materskej škole  M. Marečka č. 20

            Dozrel  čas a Vy ste sa rozhodli po zrelom uvážení umiestniť Vaše dieťa do materskej školy. Ak Vaše rozhodnutie bolo podmienené sociálnou otázkou, alebo zamestnanosťou rodičov, prípadne ste si uvedomili, že Vášmu dieťaťu chýba primeraný detský kolektív – v každom prípade boli Vaše kroky mierené správnym smerom. Medzi druhým a tretím rokom začína dieťa pociťovať potrebu spoločenského kontaktu s rovesníkmi. Ranné detstvo je ako základ veľkej stavby, ktorú buduje rodina, škola a spoločnosť až do dospelosti. Preto je výsostne dôležité, aké pevné a kvalitné budú základy nášho diela. V našej materskej škole môže každé dieťa využiť kvalitné predprimárne vzdelávanie – zamerané na prípravu dieťaťa do ZŠ a osvojiť si kompetencie, ktoré by malo dieťa získať v priebehu  predškolského veku. Sme radi, že ste si vybrali práve našu materskú školu a ubezpečujeme Vás, že milujúcu náruč rodičov – vystriedajú a na istý čas zastúpia  erudované pani učiteľky, ktoré majú citlivý a láskavý prístup k deťom. Učiteľky predprimárneho vzdelávania sú odborne i metodicky pripravené v rámci svojho pedagogického majstrovstva odovzdať deťom, čo najviac poznatkov, vedomostí a zručností. Pokračovať v čítaní

Vážení rodičia,

vedenie školy zverejňuje základné informácie ohľadom prevádzky MŠ, prijatých preventívnych a ochranných opatrení v čase mimoriadnej situácie-pandémie ochorenia COVID-19.

 

Prevádzka MŠ od 2.9. 2020, preventívne a ochranné opatrenia

 • MŠ bude počas mimoriadnej situácie v prevádzke v čase od 7:00 do 17:00 hod.
 • Ranné schádzanie detí bude v čase od 7:00 hod do 8:00 hod.
 • Pri ceste do MŠ sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR, pokynmi RÚVZ, MŠVVaŠ SR a aktuálnym školským poriadkom materskej školy.

Pokračovať v čítaní

Pri príprave školského roka 2020/2021 materská škola zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie.
Zásadné pravidlá:
Pri podozrení na ochorenie dieťaťa/pracovníka prvý kontakt rodiča/pracovníka (nie riaditeľa) so všeobecným lekárom len telefonicky!!! Škola, rodič, pracovník školy nekontaktuje RÚVZ.
Obmedzovať kontakty medzi triedami, osobami, podujatia organizovať v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR.
Dodržovať zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško) v zmysle pokynov jednotlivých fáz.
Podľa možností neorganizovať výchovu a vzdelávanie v zberných triedach.
Materská škola vyčlení na začiatku šk. roka jednu miestnosť určenú na bezprostrednú izoláciu.
…viac sa dozviete

Milí rodičia, milí priatelia,
od 1. 09. 2020 končím svoj pracovný pomer na pozícii riaditeľky Materskej školy M. Marečka č. 20. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí mi pomáhali a spríjemnili prácu počas neuveriteľných tridsať rokov na našej materskej škole. Pomáhali ste mi realizovať moje zámery a hlavne systém predprimárneho vzdelávania, ktorý naše deti posúval stále ďalej. Naozaj nie je ľahké sa vzdať práce, ktorá vás inšpirovala a bola vašou súčasťou nielen v pracovných hodinách, ale aj v súkromnom živote.
Želám Vám veľa úspechov a šťastia v osobnom i pracovnom živote, našim deťom – nech z nich vyrastú múdri mladí ľudia a všetkým nám, aby sme zvládli to náročné obdobie v zdraví.

S úctou Irena Ludvigová

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020, č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 a č. OLP/4738/2020 z 9. 6. 2020 s účinnosťou od 1. júna 2020 a) obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ,

                               v materských školách od 15. 06. 2020.

 • Prevádzka MŠ bude maximálne desať hodín  od 7,00 hod. do 17,00 hod.
 • Do MŠ  možný vstup rodičov len v rúšku
 • Prosíme rodičov o  dodržanie odstupov
 • Pri vstupe  do MŠ je nutné použiť dezinfekciu, využívajte vchody podľa usmernenia zamestnancov MŠ  

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ,  kožná vyrážka, hnačky, náhla  strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

                                                                                                                                                           riaditeľka MŠ

Vážení rodičia,

Riaditeľstvo Materskej školy M. Marečka č. 20, Bratislava v súčinnosti s ROZHODNUTÍM MŠ SR  2020/12033:1 – A 2110, v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z  22. 05. 2020, ako aj  pokynov zriaďovateľa MČ Bratislava – Devínska Nová Ves   s účinnosťou

od 1. júna 2020  otvára  MŠ M. Marečka č. 20 a č. 16 za obmedzených podmienok. Zároveň sa obraciame  s prosbou na rodičov, ktorí si môžu zatiaľ nechať dieťa v domácom prostredí, aby zvážili nástup dieťaťa do MŠ. Hlavne v prvom týždni otvorenia, nakoľko deti, rodičia aj učitelia sa ocitnú v úplne  novej situácii a budú sa musieť postupne vysporiadať s  hygienickými  opatreniami s cieľom vytvorenia pre dieťa , čo  najbezpečnejšieho prostredia MŠ v interiéri i exteriéri. Verím, že k otvoreniu budeme spoločne pristupovať veľmi zodpovedne, aby sme ochránili zdravie nás všetkých.

                                                                                                 riaditeľka MŠ 

Materská škola M. Marečka 20, 841 08 Bratislava

V Bratislave  25. 05. 2019

Riaditeľstvo Materskej školy M. Marečka č. 20, Bratislava v súčinnosti s ROZHODNUTÍM ministra školstva, vedy výskumu a  športu číslo: 2020/12033:1 – A 2110, ďalej v znení metodického usmernenia MŠ k organizácii a podmienok výchovy a vzdelávania MŠ do konca školského roka 2019/2020  a v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z  22. 05. 2020, ako aj  pokynov zriaďovateľa MČ Bratislava – Devínska Nová Ves  vydávam  s účinnosťou od 1. júna 2020  usmernenie k

Pokračovať v čítaní

Branislav Gröhling
minister
Bratislava 22. mája 2020
Číslo: 2020/12033:1-A2110
ROZHODNUTIE
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020
s účinnosťou od 1. júna 2020
a) obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ,

Pokračovať v čítaní