Materské školy

Milana Marečka 20, Bratislava

Naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1. 2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku istých školských zariadení okrem:

materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden

Ak sa u Vás niečo zmenilo, nemôžete pracovať z domu ale na pracovisku a potrebujete pre svoje dieťa materskú školu, prosíme, kontaktujte svoju triednu pani učiteľku.

Podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu (§ 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
s účinnosťou od 11. januára 2021 je k dispozícií
materská škola pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti!!!

Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu decembra 2020 a od začiatku roka 2021.

podrobnejšie na: rozhodnutie ministra

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-5-1-2021/

MŠVVaŠ SR v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 704 zo dňa 4. novembra 2020 a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 zo dňa 29. októbra 2020, č. 16 zo dňa 30. októbra 2020, č. 20 zo dňa 6. novembra 2020 a č. 21 zo dňa 6. novembra 2020 vydáva usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“

Pri vstupe do vnútorných a vonkajších priestorov školy je potrebné aj naďalej sa preukazovať oprávnením na vstup do priestorov a to najmä:


potvrdením o negatívnom výsledku testu:
  • RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 8. novembra 2020,
  • certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
  • RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vykonaným od 9. novembra 2020 do 15. novembra 2020.

Celé znenie usmernenia Ministra školstva 8.11. 2020

Podmienky vstupu do budovy Materskej školy!!!

09. novembra 2020 je prevádzka MŠ (budova MŠ Milana Marečka 20) prerušená z prevádzkových dôvodov (nedostatok personálu na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu).

Prevádzka bude obnovená

10.11. 2020 

aj naďalej žiadame zákonných zástupcov dieťaťa, ktorí sú nezamestnaní alebo sú na rodičovskej či materskej dovolenke, aby si, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu s výskytom a šírením ochorenia COVID-19, ponechali dieťa v domácej starostlivosti a nedávali ho do materskej školy.

Ďakujeme, že nám pomáhate túto ťažkú situáciu ľahšie zvládať.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. 

  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informujte riaditeľku školy.
  • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej aj „RÚVZ“). Za týchto podmienok dieťa nemôže navštevovať materskú školu.

usmernenie k postupu MŠ

podľa § 3 ods. (1) Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnenej vo Vestníku vlády Slovenskej republiky dňa 30. 10. 2020 je

 

od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia zakázaný vstup do priestorov Materskej školy.

Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu do priestorov Materskej školy Milana Marečka, je určená osoba oprávnená požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov Materskej školy preukázanie oprávnenia na vstup (predloženie príslušného dokladu alebo potvrdenia o výnimke) v zmysle Vyhlášky. Viac tu.

 
Nakoľko sa sprísňujú opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19, prosíme, aby Ste nezabudli na rúško pre svoje dieťa.
  • Jedno náhradné je v skrinke v uzatvárateľnom vrecku,
  • druhé rúško má dieťa na tvári a takto prichádza ráno do triedy, tam si ho odloží a v triede je bez rúška,
  • svoju triedu dieťa opúšťa opäť s rúškom na tvári,
  • v zberných triedach budú deti s rúškom na tvári.
Prosíme rodičov, aby sa v priestoroch MŠ zdržiavali čo najkratšiu dobu.
Ďakujeme že rešpektujete tieto pravidlá.
 

Nakoľko sa v našej MŠ nevyskytol ani jeden prípad ochorenia na COVID-19,  MŠ sa aktuálne nachádza v zelenej fáze. Od utorka 22.9. 2020 budeme v prevádzke od 6:30 – 17:00h. podľa odporúčaní ÚVZ SR a RÚVZ. 

Fáza sa zmení, keď bude v MŠ potvrdený prípad a budeme kontaktovaní RÚVZ. O prípadných zmenách Vás budeme informovať na našom webovom sídle.

Cudzím osobám je vstup do MŠ  umožnený len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením (príloha 1A, ktorú nájdete TU) o bezinfekčnosti.

Cudzou osobou je každá osoba okrem zamestnanca školy, dieťaťa školy a jeho zákonného zástupcu, ktorý sprevádza dieťa do MŠ.