Materské školy

Milana Marečka 20, Bratislava

Informácie o prevádzke MŠ od 3.3. 2021 budú aktualizované

Od 1.3. 2021 obnovujeme prevádzku materskej školy pre všetky naše deti. 

Rešpektujúc vyhlášku RÚVZ SR č.47/2021, do budovy MŠ môže vstúpiť len osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie
COVID-19 nie starším ako 7 dní, prípadne osoba, ktorá spĺňa niektorú z ďalších uvedených výnimiek v predmetnej vyhláške.

Potrebné je od pondelka 1.3. 2021 predložiť k nahliadnutiu okrem negatívneho testu, alebo výnimky aj čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti → čestné vyhlásenie ZZ

Dôrazne je odporúčane nosenie rúšok u detí aj v triedach, aby sme predchádzali ochoreniu Covid-19 ako u Vašich detí, tak aj u zamestnancov materskej školy. Prosíme preto, aby malo Vaše dieťa dve náhradné rúška v skrinke.

Vážení rodičia,
prosíme Vás o poukázanie sumy do výšky 2% – 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/ 2003 Z.z. o dani z príjmov za rok 2020 v znení neskorších predpisov našej Materskej škole
IČO: 173196170 922
z poukázaných finančných prostriedkov by boli zakúpené učebné pomôcky, hračky k pobytu detí vonku a tiež by bola zrealizovaná revitalizácia školských dvorov.
Tlačivá na vyplnenie sú k dispozícii na našej webovej stránke, alebo u pani učiteľky v triede. Po vyplnení a potvrdení Vašim zamestnávateľom prosíme odovzdať tlačivo triednej pani učiteľke.

Vyhlásenie o poukázaní dane

Potvrdenie o zaplatení dane

Právna forma: Občianske združenie
Názov: SRRZ – ZR pri MŠ M. Marečka 6110/20.

IČO: 173196170 922

Pomôžete nám zveľadiť interiér i exteriér Materskej školy.

S vďakou
kolektív zamestnancov MŠ

Vážení rodičia,
V tomto školskom roku vzhľadom na pandemickú situáciu nie je možné realizovať celoplošné depistažné vyšetrenia zamestnancami CPPPaP Fedákova 3, Bratislava. Preto túto depistáž absolvujú hlavne deti, pre ktoré by bolo toto vyšetrenie užitočné a to v priestoroch MŠ 10.-11. marca 2021.
Pokračovať v čítaní

Vážení rodičia.

Vďaka Vašim 2% z dane bolo za rok 2020, aj napriek ťažkej situácií kvôli pandémií ochorenia Covid-19, vyzbieraných 2.725,18 €. Z poukázaných finančných prostriedkov budú pre deti zakúpené učebné  pomôcky,  hračky  k pobytu vonku a herné prvky na školský dvor.

srdce

Srdečne ďakujeme.

Deti z triedy Hviezdičky sa 16. apríla 2019 zúčastnili okresného kola tanečnej a hudobnej súťaže detí materských a základných škôl v slovenských ľudových tancoch – Folklórna jar Juraja Jánošíka 2019. Pod vedením učiteliek Denisy Hricovej a Zuzany Špačkovej predškoláci s pásmom „Paste sa mi, paste“ získali 1. miesto a postup do krajského kola súťaže.
Pokračovať v čítaní