Materské školy

Milana Marečka 20, Bratislava

MŠVVaŠ SR v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 704 zo dňa 4. novembra 2020 a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 zo dňa 29. októbra 2020, č. 16 zo dňa 30. októbra 2020, č. 20 zo dňa 6. novembra 2020 a č. 21 zo dňa 6. novembra 2020 vydáva usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“

Pri vstupe do vnútorných a vonkajších priestorov školy je potrebné aj naďalej sa preukazovať oprávnením na vstup do priestorov a to najmä:


potvrdením o negatívnom výsledku testu:
 • RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 8. novembra 2020,
 • certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 • RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vykonaným od 9. novembra 2020 do 15. novembra 2020.

Celé znenie usmernenia Ministra školstva 8.11. 2020

Podmienky vstupu do budovy Materskej školy!!!

09. novembra 2020 je prevádzka MŠ (budova MŠ Milana Marečka 20) prerušená z prevádzkových dôvodov (nedostatok personálu na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu).

Prevádzka bude obnovená

10.11. 2020 

aj naďalej žiadame zákonných zástupcov dieťaťa, ktorí sú nezamestnaní alebo sú na rodičovskej či materskej dovolenke, aby si, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu s výskytom a šírením ochorenia COVID-19, ponechali dieťa v domácej starostlivosti a nedávali ho do materskej školy.

Ďakujeme, že nám pomáhate túto ťažkú situáciu ľahšie zvládať.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. 

 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informujte riaditeľku školy.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej aj „RÚVZ“). Za týchto podmienok dieťa nemôže navštevovať materskú školu.

usmernenie k postupu MŠ

podľa § 3 ods. (1) Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnenej vo Vestníku vlády Slovenskej republiky dňa 30. 10. 2020 je

 

od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia zakázaný vstup do priestorov Materskej školy.

Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu do priestorov Materskej školy Milana Marečka, je určená osoba oprávnená požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov Materskej školy preukázanie oprávnenia na vstup (predloženie príslušného dokladu alebo potvrdenia o výnimke) v zmysle Vyhlášky. Viac tu.

 
Nakoľko sa sprísňujú opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19, prosíme, aby Ste nezabudli na rúško pre svoje dieťa.
 • Jedno náhradné je v skrinke v uzatvárateľnom vrecku,
 • druhé rúško má dieťa na tvári a takto prichádza ráno do triedy, tam si ho odloží a v triede je bez rúška,
 • svoju triedu dieťa opúšťa opäť s rúškom na tvári,
 • v zberných triedach budú deti s rúškom na tvári.
Prosíme rodičov, aby sa v priestoroch MŠ zdržiavali čo najkratšiu dobu.
Ďakujeme že rešpektujete tieto pravidlá.
 

Nakoľko sa v našej MŠ nevyskytol ani jeden prípad ochorenia na COVID-19,  MŠ sa aktuálne nachádza v zelenej fáze. Od utorka 22.9. 2020 budeme v prevádzke od 6:30 – 17:00h. podľa odporúčaní ÚVZ SR a RÚVZ. 

Fáza sa zmení, keď bude v MŠ potvrdený prípad a budeme kontaktovaní RÚVZ. O prípadných zmenách Vás budeme informovať na našom webovom sídle.

Cudzím osobám je vstup do MŠ  umožnený len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením (príloha 1A, ktorú nájdete TU) o bezinfekčnosti.

Cudzou osobou je každá osoba okrem zamestnanca školy, dieťaťa školy a jeho zákonného zástupcu, ktorý sprevádza dieťa do MŠ.

Vážení rodičia,

vedenie školy zverejňuje základné informácie ohľadom prevádzky MŠ, prijatých preventívnych a ochranných opatrení v čase mimoriadnej situácie-pandémie ochorenia COVID-19.

 

Prevádzka MŠ od 2.9. 2020, preventívne a ochranné opatrenia

 • MŠ bude počas mimoriadnej situácie v prevádzke v čase od 7:00 do 17:00 hod.
 • Ranné schádzanie detí bude v čase od 7:00 hod do 8:00 hod.
 • Pri ceste do MŠ sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR, pokynmi RÚVZ, MŠVVaŠ SR a aktuálnym školským poriadkom materskej školy.

Pokračovať v čítaní

Pri príprave školského roka 2020/2021 materská škola zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie.
Zásadné pravidlá:
Pri podozrení na ochorenie dieťaťa/pracovníka prvý kontakt rodiča/pracovníka (nie riaditeľa) so všeobecným lekárom len telefonicky!!! Škola, rodič, pracovník školy nekontaktuje RÚVZ.
Obmedzovať kontakty medzi triedami, osobami, podujatia organizovať v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR.
Dodržovať zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško) v zmysle pokynov jednotlivých fáz.
Podľa možností neorganizovať výchovu a vzdelávanie v zberných triedach.
Materská škola vyčlení na začiatku šk. roka jednu miestnosť určenú na bezprostrednú izoláciu.
…viac sa dozviete

Milí rodičia, milí priatelia,
od 1. 09. 2020 končím svoj pracovný pomer na pozícii riaditeľky Materskej školy M. Marečka č. 20. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí mi pomáhali a spríjemnili prácu počas neuveriteľných tridsať rokov na našej materskej škole. Pomáhali ste mi realizovať moje zámery a hlavne systém predprimárneho vzdelávania, ktorý naše deti posúval stále ďalej. Naozaj nie je ľahké sa vzdať práce, ktorá vás inšpirovala a bola vašou súčasťou nielen v pracovných hodinách, ale aj v súkromnom živote.
Želám Vám veľa úspechov a šťastia v osobnom i pracovnom živote, našim deťom – nech z nich vyrastú múdri mladí ľudia a všetkým nám, aby sme zvládli to náročné obdobie v zdraví.

S úctou Irena Ludvigová

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020, č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 a č. OLP/4738/2020 z 9. 6. 2020 s účinnosťou od 1. júna 2020 a) obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ,

                               v materských školách od 15. 06. 2020.

 • Prevádzka MŠ bude maximálne desať hodín  od 7,00 hod. do 17,00 hod.
 • Do MŠ  možný vstup rodičov len v rúšku
 • Prosíme rodičov o  dodržanie odstupov
 • Pri vstupe  do MŠ je nutné použiť dezinfekciu, využívajte vchody podľa usmernenia zamestnancov MŠ  

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ,  kožná vyrážka, hnačky, náhla  strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

                                                                                                                                                           riaditeľka MŠ