Materské školy

Milana Marečka 20, Bratislava

POZOR !

Riaditeľstvo MŠ Vám oznamuje, že prevádzka počas letných prázdnin, kto súrne potrebuje  MŠ  bude:

od 1. 07. 2020 do 7. 08. 2020.

Svoj  záujem prosím nahlásiť do konca júna triednym učiteľkám vo svojich triedach.  

Od 10. 08. do 21. 08. bude MŠ mimo prevádzky, nakoľko si zamestnanci MŠ musia taktiež čerpať D.

Od 24. 08.  – 31. 08. 2020 začíname v MŠ realizovať prípravné práce z  dôvodu otvorenia nového školského roka, ktorý začína od  2. 09. 2020.

riaditeľka MŠ     0902649403

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020, č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 a č. OLP/4738/2020 z 9. 6. 2020 s účinnosťou od 1. júna 2020 a) obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ,

                               v materských školách od 15. 06. 2020.

  • Prevádzka MŠ bude maximálne desať hodín  od 7,00 hod. do 17,00 hod.
  • Do MŠ  možný vstup rodičov len v rúšku
  • Prosíme rodičov o  dodržanie odstupov
  • Pri vstupe  do MŠ je nutné použiť dezinfekciu, využívajte vchody podľa usmernenia zamestnancov MŠ  

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ,  kožná vyrážka, hnačky, náhla  strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

                                                                                                                                                           riaditeľka MŠ

Vážení rodičia,

Riaditeľstvo Materskej školy M. Marečka č. 20, Bratislava v súčinnosti s ROZHODNUTÍM MŠ SR  2020/12033:1 – A 2110, v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z  22. 05. 2020, ako aj  pokynov zriaďovateľa MČ Bratislava – Devínska Nová Ves   s účinnosťou

od 1. júna 2020  otvára  MŠ M. Marečka č. 20 a č. 16 za obmedzených podmienok. Zároveň sa obraciame  s prosbou na rodičov, ktorí si môžu zatiaľ nechať dieťa v domácom prostredí, aby zvážili nástup dieťaťa do MŠ. Hlavne v prvom týždni otvorenia, nakoľko deti, rodičia aj učitelia sa ocitnú v úplne  novej situácii a budú sa musieť postupne vysporiadať s  hygienickými  opatreniami s cieľom vytvorenia pre dieťa , čo  najbezpečnejšieho prostredia MŠ v interiéri i exteriéri. Verím, že k otvoreniu budeme spoločne pristupovať veľmi zodpovedne, aby sme ochránili zdravie nás všetkých.

                                                                                                 riaditeľka MŠ 

Materská škola M. Marečka 20, 841 08 Bratislava

V Bratislave  25. 05. 2019

Riaditeľstvo Materskej školy M. Marečka č. 20, Bratislava v súčinnosti s ROZHODNUTÍM ministra školstva, vedy výskumu a  športu číslo: 2020/12033:1 – A 2110, ďalej v znení metodického usmernenia MŠ k organizácii a podmienok výchovy a vzdelávania MŠ do konca školského roka 2019/2020  a v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z  22. 05. 2020, ako aj  pokynov zriaďovateľa MČ Bratislava – Devínska Nová Ves  vydávam  s účinnosťou od 1. júna 2020  usmernenie k

Pokračovať v čítaní

Branislav Gröhling
minister
Bratislava 22. mája 2020
Číslo: 2020/12033:1-A2110
ROZHODNUTIE
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020
s účinnosťou od 1. júna 2020
a) obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ,

Pokračovať v čítaní

(aktualizácia 22. 5. 2020)  – vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Úvod

Tento dokument je vytvorený ako pomocný materiál pri otváraní materských škôl, materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a materských škôl pri zdravotníckych zariadeniach (ďalej „materská škola“). V prípade ak je potrebné, zriaďovatelia konzultujú s regionálnymi úradom verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

Pokračovať v čítaní

Zápis detí do MŠ od septembra 2020

Do materskej školy sa spravidla prijímame deti  veku od troch do šiestich rokov. Výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne a bezpečnostné podmienky a dieťa ovláda základné hygienické a sebaobslužné činnosti ( je bez plienky, vie samostatne jesť lyžicou). Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ  si môžete vyzdvihnúť v MŠ ( alebo stiahnuť priamo z nášho webového sídla) . Žiadosti o prijatie k septembru sa podávajú v priebehu mesiaca marec, apríl a máj daného roka.  Rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka školy spravidla do 31. augusta  daného roka.  Pri  prijímaní detí do MŠ dodržujeme princíp zákazu všetkých foriem diskriminácie a segregácie. Pokračovať v čítaní

     V novom školskom roku nás čaká veľa legislatívnych zmien, ktoré sa priamo dotýkajú detí, rodičov a v najväčšej miere pedagógov materských škôl. Jednou z najvýznamnejších zmien je prijatie nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý parlament definitívne schválil v máji tohto roku. Zákon predstavuje vo viacerých oblastiach pozitívny posun smerom k zlepšeniu postavenia pedagogických a odborných zamestnancov v školstve a uľahčenia ich práce. Súčasne prináša nový systém ďalšieho vzdelávania, ktorý by mal byť efektívnejší a viac odrážať potreby jednotlivých materských škôl. V oblasti predškolskej výchovy nás už v budúcom roku čaká prelomové zavedenie povinného vzdelávania v materských školách pre päťročné deti. Slovenská republika bola jednou z mála európskych krajín, kde sa povinné vzdelávanie ešte netýkalo tejto úrovne, pričom prax ukazuje na jednoznačné pozitíva takéhoto opatrenia. Prevádzka v našej MŠ začína dňom: 2. 09. 2019 pre 340 detí vo veku od 3 – 6 rokov. Počas letných prázdnin v spolupráci s MČ BA DNV prebiehali v MŠ rekonštrukčné práce ( maľovanie tried a školskej kuchyne, opravy vodoinštalácie, hygienických zariadení a výmena PVC v dvoch triedach ). Predprimárne vzdelávanie našich detí bude prebiehať v 14 triedach z toho 5 tried ( 116 detí) tvoria predškoláci, ktorí sa budú intenzívne pripravovať na školské vzdelávanie so záverečným monitoringom pripravenosti detí na ZŠ v spolupráci s CPPP a P. Privítame 86 novoprijatých detí, ktoré prvý krát začnú navštevovať MŠ. Čaká ich zvládnutie adaptačného programu, nakoľko vstup do MŠ je pre dieťa veľkou zmenou. Odporúčame rodičom, deti na túto zmenu dostatočne pripraviť. Vysvetliť im, prečo je pre nich škôlka dôležitá, vyzdvihovať pozitíva (nové kamarátstva, nové hračky, aktivity na spoznávanie všetkého nového – prvý krát bez maminy a ocina). Je potrebné ich vopred pripraviť na režim, ako je ranné vstávanie, stravovanie, zvládnuť sebaobslužné činnosti. Čoraz častejšie sa stretávame s deťmi , ktoré sú emocionálne nezrelé a ťažšie zvládajú adaptáciu v novom kolektíve.
Naša materská škola ponúka deťom množstvo aktivít počas celého roka: Animoterapia (jazda na poníkoch), rôzne divadelné, hudobné a iné predstavenia. Staršie deti majú možnosť zúčastniť sa kurzu korčuľovania, plaveckého kurzu a Školy v prírode. Taktiež v MŠ prebiehajú krúžky: výtvarný, tanečný, dramatický, futbalový, krúžok anglického a nemeckého jazyka. MŠ sa zúčastňuje aj rôznych výtvarných a tanečných súťaží. Zameriavame sa vo výchovno – vzdelávacom procese na environmentálnu výchovu a utváranie si vzťahu detí k životnému prostrediu.
Veríme, že deti v MŠ strávia deň plný prekvapení, pohody a bezpečia. „Spokojné dieťa – spokojný rodič“. Myslíme si, že pozitívne zmeny v novom školskom roku naplnia očakávania detí, rodičov i pedagógov.
Teší sa na Vás kolektív Materskej školy na ulici Milana Marečka 20.

riaditeľka MŠ
Bc. Irena Ludvigová