Milana Marečka 20, Bratislava

Oznamy

Folklórny detský súbor  Slniečko  má v našej MŠ bohatú tradíciu spojenú s mnohými prezentáciami a vystúpeniami detí  na kultúrnych podujatiach. Jeho dominantným zameraním je oboznamovanie detí s ľudovými tradíciami, zvykmi a ľudovým folklórom. Deti tancujú  v svojpomocne zhotovených kostýmoch, krojoch a spoznávajú elemntárne krokové variacie ľudového tanca. Taktiež  si  deti  osvojujú  slovenské ľudové piesne, ktoré priamo transformujú do tanečných variácií. Ich vystúpenia sú kreatívne, motivujúce a emotívne. (Napr.  Klobúkový tanec,  Žalo dievča trávu,  Išlo dievča po vodu, Čižíček atď…). Výučbu  zabezpečuje kmeňová učiteľka MŠ: Ivetka Petercová

Vážení rodičia,
V prípade návštevy detského psychológa Vám oznamujem, že pre našu MŠ pracuje pani
Mgr. A. Hrončová PhD Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Fedáková č. 3, Bratislava – Dúbravka
objednávanie č. tel. 64288090, 64461467

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – vyňatie z novely zákona

,,Oprávnená osoba podľa §2 ods. 1 písm. a) až c) a e) je povinná po dovŕšení troch rokov veku nezaopatreného dieťaťa oznámiť platiteľovi Pokračovať v čítaní

Literatúra: Lechta, Základy inkluzívnej pedagogiky 2010 (ZIP)

                       Slowik, Specialní pedagogika 2007 (ŠP)

                       Požár, Základy psychológie ľudí s postihnutím 2007 (ZPĽsP) Pokračovať v čítaní