Milana Marečka 20, Bratislava

Oznamy

Nakoľko sa v našej MŠ nevyskytol ani jeden prípad ochorenia na COVID-19,  MŠ sa aktuálne nachádza v zelenej fáze. Od pondelka 21.9. 2020 budeme aj naďalej v prevádzke od 7:00 – 17:00h. podľa odporúčaní ÚVZ SR a RÚVZ. 

Fáza sa zmení, keď bude v MŠ potvrdený prípad a budeme kontaktovaní RÚVZ. O prípadných zmenách Vás budeme informovať na našom webovom sídle.

Cudzím osobám je vstup do MŠ  umožnený len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením (príloha 1A, ktorú nájdete TU) o bezinfekčnosti.

Cudzou osobou je každá osoba okrem zamestnanca školy, dieťaťa školy a jeho zákonného zástupcu, ktorý sprevádza dieťa do MŠ.

Vážení rodičia,

vedenie školy zverejňuje základné informácie ohľadom prevádzky MŠ, prijatých preventívnych a ochranných opatrení v čase mimoriadnej situácie-pandémie ochorenia COVID-19.

 

Prevádzka MŠ od 2.9. 2020, preventívne a ochranné opatrenia

  • MŠ bude počas mimoriadnej situácie v prevádzke v čase od 7:00 do 17:00 hod.
  • Ranné schádzanie detí bude v čase od 7:00 hod do 8:00 hod.
  • Pri ceste do MŠ sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR, pokynmi RÚVZ, MŠVVaŠ SR a aktuálnym školským poriadkom materskej školy.

Pokračovať v čítaní

Pri príprave školského roka 2020/2021 materská škola zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie.
Zásadné pravidlá:
Pri podozrení na ochorenie dieťaťa/pracovníka prvý kontakt rodiča/pracovníka (nie riaditeľa) so všeobecným lekárom len telefonicky!!! Škola, rodič, pracovník školy nekontaktuje RÚVZ.
Obmedzovať kontakty medzi triedami, osobami, podujatia organizovať v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR.
Dodržovať zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško) v zmysle pokynov jednotlivých fáz.
Podľa možností neorganizovať výchovu a vzdelávanie v zberných triedach.
Materská škola vyčlení na začiatku šk. roka jednu miestnosť určenú na bezprostrednú izoláciu.
…viac sa dozviete

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020, č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 a č. OLP/4738/2020 z 9. 6. 2020 s účinnosťou od 1. júna 2020 a) obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ,

                               v materských školách od 15. 06. 2020.

  • Prevádzka MŠ bude maximálne desať hodín  od 7,00 hod. do 17,00 hod.
  • Do MŠ  možný vstup rodičov len v rúšku
  • Prosíme rodičov o  dodržanie odstupov
  • Pri vstupe  do MŠ je nutné použiť dezinfekciu, využívajte vchody podľa usmernenia zamestnancov MŠ  

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ,  kožná vyrážka, hnačky, náhla  strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

                                                                                                                                                           riaditeľka MŠ

Vážení rodičia,

Riaditeľstvo Materskej školy M. Marečka č. 20, Bratislava v súčinnosti s ROZHODNUTÍM MŠ SR  2020/12033:1 – A 2110, v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z  22. 05. 2020, ako aj  pokynov zriaďovateľa MČ Bratislava – Devínska Nová Ves   s účinnosťou

od 1. júna 2020  otvára  MŠ M. Marečka č. 20 a č. 16 za obmedzených podmienok. Zároveň sa obraciame  s prosbou na rodičov, ktorí si môžu zatiaľ nechať dieťa v domácom prostredí, aby zvážili nástup dieťaťa do MŠ. Hlavne v prvom týždni otvorenia, nakoľko deti, rodičia aj učitelia sa ocitnú v úplne  novej situácii a budú sa musieť postupne vysporiadať s  hygienickými  opatreniami s cieľom vytvorenia pre dieťa , čo  najbezpečnejšieho prostredia MŠ v interiéri i exteriéri. Verím, že k otvoreniu budeme spoločne pristupovať veľmi zodpovedne, aby sme ochránili zdravie nás všetkých.

                                                                                                 riaditeľka MŠ