Milana Marečka 20, Bratislava

Oznamy

ROZHODNUTIE


Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

Celé znenie TU!

Z dôvodu preventívnych opatrení v súvislosti s výskytom COVID-19 sme prijali opatrenia v znení:
„Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy k septembru 2020“ budeme prijímať až v mesiaci – máj 2020, aby sme zabránili vstupu cudzích ľudí do priestoru našej MŠ.
Ďakujeme za pochopenie

riaditeľka MŠ
0902649403

Vážení rodičia,

Na základe opatrenia vydaného Magistrátom hlavného mesta  Bratislava, RÚVZ, MŠVV a zriaďovateľom našej MČ BA Devínska Nová Ves naša materská škola prijala ďalšie opatrenia na zníženie rizika šírenia koronavírusu (COVID-19). Z dôvodu preventívnych opatrení pred respiračnými ochoreniami detí, ruším  bezodkladne , počnúc dňom 6. 03. 2020  do 31. 03. 2020  všetky hromadné akcie a to: športové kurzy, krúžková činnosť ( Aj, Nj, tanečná) ,   kultúrne podujatia, výlety, poníky a  Školu v prírode. O ďalšom postupe budú rodičia aktuálne informovaní. Napriek tomu, že na Slovensku dosiaľ nebol potvrdený žiadny prípad koronavírusu (COVID-19), dovoľujem si  dôrazne apelovať, aby ste nepodceňovali riziko a zabezpečili, aby deti s náznakom akejkoľvek choroby MŠ nenavštevovali. Je potrebné, aby sme všetci dodržali  preventívne opatrenia, ktoré pomôžu znížiť riziko nákazy detí , rodičov a pedagógov našej MŠ  pred týmto nebezpečným vírusom. V MŠ je zvýšená  koncentrácia ľudí, čo môže predstavovať riziko.

Osobitná pozornosť sa v pokynoch venuje  materským školám, školám,  zariadeniam sociálnych služiebkultúrnym zariadeniam.

V prípade, že máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať 0902649403.

Ďakujem, že nepodceňujete toto riziko.

S úctou,
Bc. I. Ludvigová
riaditeľka MŠ

Folklórny detský súbor  Slniečko  má v našej MŠ bohatú tradíciu spojenú s mnohými prezentáciami a vystúpeniami detí  na kultúrnych podujatiach. Jeho dominantným zameraním je oboznamovanie detí s ľudovými tradíciami, zvykmi a ľudovým folklórom. Deti tancujú  v svojpomocne zhotovených kostýmoch, krojoch a spoznávajú elemntárne krokové variacie ľudového tanca. Taktiež  si  deti  osvojujú  slovenské ľudové piesne, ktoré priamo transformujú do tanečných variácií. Ich vystúpenia sú kreatívne, motivujúce a emotívne. (Napr.  Klobúkový tanec,  Žalo dievča trávu,  Išlo dievča po vodu, Čižíček atď…). Výučbu  zabezpečuje kmeňová učiteľka MŠ: Ivetka Petercová