Milana Marečka 20, Bratislava

Oznamy

Vážení rodičia, 

prosíme Vás o dodržiavania pokynov pre návštevníkov a vstup osôb do priestorov MŠ vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu. 

→ prevádzka MŠ je od 7:00 do 17:00  hod.

pri nástupe do MŠ 10.1. 2022 a po každom prerušení dochádzky na 3 a viac dní (vrátane víkendov a sviatkov) je nutné predložiť Vyhlásenie o bezpríznakovosti,

do priestorov MŠ môže vstupovať len osoba v režime OP (očkovaná, prekonaná),

do materskej školy vstupuje s dieťaťom  jeden zákonný zástupca (ráno aj popoludní), 

pre vchod do budovy prosíme využívať vchod určený pre triedu Vášho dieťaťa,

v priestoroch MŠ sa rodičia detí zdržiavajú len na nevyhnutný čas – maximálne 10 minút v obmedzenom počte najviac 3 rodičia v šatni,

v priestoroch MŠ nezabúdajte na prekrytie horných dýchacích ciest,

ak budú deti v triede definované ako úzke kontakty, trieda ide do karantény, okrem detí, ktoré chorobu prekonali, alebo sú zaočkované,

podľa aktuálneho školského semafora sa krúžky v MŠ nerealizujú.

Od 1.1.2022 sa mení výška režijných nákladov na stravovanie detí v materskej škole z 5€ na 7,50€ paušálne za mesiac, podľa VZN mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 6/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 5/2021 zo dňa 28.6.2021 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.

VZN č. 6/2021_uhrada nákladov v ŠJ

S účinnosťou od  18.10.2021 podľa Rozhodnutia ministra školstva  číslo: 2021/18439:2-A1810 z 15.10.2021, sa predlžuje lehota na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní.
Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné.

→Usmernenie k ospravedlneniu neprítomnosti deti materskej školy počas pandémie ochorenia COVID-19←