Dotácia na stravu od 1.9.2023

Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.09.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy: → Informácie k dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom → Návratky

Zrušenie plnenia PPV pred dovŕšením 5 roku

V nadväznosti na časť 6 Usmernenia k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2023/2024, Číslo: 2023/76431:1-A2110 dostupného na: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaniu-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-do-materskej-skoly-na-skolsky-rok-20232024/ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky informuje:   Počas aktuálneho školského roku 2022/2023, ktorý končí 31. 08. 2023, materské školy postupujú podľa ustanovenia § 28a ods. 5 zákon č. 245/2008 …

Prevzatie rozhodnutia!

Vážení rodičia, od 5. júna 2023 do 9. júna 2023, v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. je možné v priestoroch materskej školy Milana Marečka 20, Bratislava (kancelária tajomníčky materskej školy) prevziať Rozhodnutie o prijatí/neprijatí Vášho dieťaťa do materskej školy na školský rok 2023/2024. Osobné prevzatie rozhodnutia zákonnými zástupcami, ktorí rozhodnutie obdržali do elektronickej …

Oznam vedúcej školských jedálni

Vážení rodičia, nakoľko sa nám blíži koniec školského roka rada by som Vám preposlala zopár informáciu k stravovaniu. Deti sú prihlásené na stravu na mesiac jún, takže tí ktorí ste ešte nemali uhradené stravné za mesiac máj 2023 celková suma sa Vám navýšila o sumu stravného na mesiac jún 2023. Poprosím všetkých o úhradu stravného za …