Zápis do MŠ Milana Marečka 2024

OZNÁMENIE O MIESTE A ČASE ZÁPISU Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 a 59a školského zákona od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, a následne deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie. Právo na prijatie …

Dieťa pokračujúce v povinnom predprimárnom vzdelávaní (Akt. marec 202)

Ak Vaše dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Podkladom pre rozhodnutie riaditeľky materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je podľa § 28a ods. 3 školského zákona vždy predloženie:   písomného súhlasu centra poradenstva a prevencie,  písomného súhlasu všeobecného lekára …

Oslobodenie dieťaťa od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie

Ak Vaše dieťa, dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, avšak má nepriaznivý zdravotný stav, ktorý mu neumožní vzdelávať sa až do pominutia dôvodov, môžete ako zákonný zástupca požiadať riaditeľku spádovej materskej školy o oslobodenie od povinnosti dochádzať do materskej …

Individuálne vzdelávanie dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné na žiadosť rodiča (akt. apríl 2024)

Zákonný zástupca o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania individuálnou formou písomne požiada materskú školu. Žiadosť zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia o povolenie individuálneho vzdelávania obsahuje: a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu dieťaťa, b) obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť, c) dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania, d) meno a priezvisko …

Dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením 5 roku veku (akt. marec 2023)

Podľa školského zákona môže zákonný zástupca požiadať riaditeľkumaterskej školy, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta.Ide spravidla o deti s nadaním alebo o deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku v priebehu mesiaca september, ktorých zákonní zástupcovia v nasledujúcom školskom roku s vysokou pravdepodobnosťou požiadajú o výnimočné …