Poradenstvo Zápis detí do MŠ

Individuálne vzdelávanie dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné na žiadosť rodiča (akt. apríl 2024)

Zákonný zástupca o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania individuálnou formou písomne požiada materskú školu.

Žiadosť zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia o povolenie individuálneho vzdelávania obsahuje:

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu dieťaťa,
b)
obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť,
c)
dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania,
d)
meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie dieťaťa, ktorému má byť povolené individuálne vzdelávanie, a doklady o splnení kvalifikačných predpokladov (vzdelávanie zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia prostredníctvom osoby, ktorá má ukončené najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie),
e)
ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na individuálne vzdelávanie dieťaťa.

Každé dieťa, ktorého zákonný zástupca písomne požiada o povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa, musí:
byť najskôr prijaté do kmeňovej materskej školy (ak do piateho roku veku nenavštevovalo našu materskú školu) alebo
– už byť dieťaťom kmeňovej materskej školy (ak ju už navštevuje pred tým, ako sa pre neho predprimárne vzdelávanie stane povinným).
Kmeňová materská škola v spolupráci so zákonným zástupcom alebo zástupcom zariadenia určí obsah individuálneho vzdelávania dieťaťa podľa najneskôr do 31. augusta. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný v čase a rozsahu určenom kmeňovou materskou školou zabezpečiť účasť dieťaťa na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole v priebehu mesiaca marec; kmeňová materská škola v tomto čase posúdi, či sa pri individuálnom vzdelávaní plní obsah individuálneho vzdelávania.

Upozornenie:

Podľa právneho stavu účinného od 10. 07. 2021 zákonný zástupca dieťaťa
alebo zástupca zariadenia nemôže zabezpečovať individuálne vzdelávanie podľa § 28b ods.2 písm. b) školského zákona prostredníctvom zariadení podľa § 24 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Tieto zariadenia, ak sa tak rozhodnú, budú môcť poskytovať povinné predprimárne vzdelávanie od 1. septembra 2021 do 31. 08. 2024 po ich zaevidovaní v registri zariadení predprimárneho vzdelávania, ktorý bude viesť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“).
Povinné predprimárne vzdelávanie absolvované v týchto zariadeniach bude považované v prechodnom období, v čase od 1. septembra 2021 do 31. augusta 2024 za splnenie podmienky absolvovania povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťom, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

Mohlo by sa vás zaujímať...