Zápis detí do MŠ

Zameranie

            Dozrel čas a Vy ste sa rozhodli po zrelom uvážení umiestniť Vaše dieťa do materskej školy. Ak Vaše rozhodnutie bolo podmienené sociálnou otázkou, alebo zamestnanosťou rodičov, prípadne ste si uvedomili, že Vášmu dieťaťu chýba primeraný detský kolektív – v každom prípade boli Vaše kroky mierené správnym smerom. Medzi druhým a tretím rokom začína dieťa pociťovať potrebu spoločenského kontaktu s rovesníkmi. Ranné detstvo je ako základ veľkej stavby, ktorú buduje rodina, škola a spoločnosť až do dospelosti. Preto je výsostne dôležité, aké pevné a kvalitné budú základy nášho diela. V našej materskej škole môže každé dieťa využiť kvalitné predprimárne vzdelávanie – zamerané na prípravu dieťaťa do ZŠ a osvojiť si kompetencie, ktoré by malo dieťa získať v priebehu predškolského veku.

Sme radi, že ste si vybrali práve našu materskú školu a ubezpečujeme Vás, že milujúcu náruč rodičov – vystriedajú a na istý čas zastúpia erudované pani učiteľky, ktoré majú citlivý a láskavý prístup k deťom. Učiteľky predprimárneho vzdelávania sú odborne i metodicky pripravené v rámci svojho pedagogického majstrovstva odovzdať deťom, čo najviac poznatkov, vedomostí a zručností.

Naša materská škola je štátna s Právnou subjektivitou – Zriaďovateľom je MČ BA – DNV. Má samostatné hospodárenie s rozpočtom, ekonomikou, prevádzkovými nákladmi a mzdovými finančnými prostriedkami. Jej riadenie je flexibilné, zodpovedajúce požiadavkám nového tisícročia – s jediným cieľom zabezpečiť pre deti podnetné prostredie s možnosťou individuálneho výberu rôznych činností. Vysoký dôraz kladieme na spoluprácu s rodinou. Materská škola je dobre vybavená učebnými pomôckami a ostatným zariadením. Od 1. 09. 2007 k nám bola pričlenená aj   Materská škola M. Marečka č. 16.

Pedagógovia sa budú venovať Vašim deťom vo výchovno-vzdelávacích činnostiach, ktoré podporujú: dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti.

Všeobecnými cieľmi výchovy a vzdelávania v materskej škole sú:

 • zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými,
 • uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne, školské prostredie,
 • podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu,
 • podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa,
 • sprostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na následné primárne vzdelávanie,
 • umožniť dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania,
 • uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho všetkých detí,
 • identifikovať deti so špeciálnymi potrebami a zabezpečiť im všetky podmienky na individuálny rozvoj podľa týchto potrieb,
 • zabezpečiť spravodlivú dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní, ako aj dostupnosť poradenských a ďalších služieb pre všetky deti,
 • získavať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v inštitucionálnom prostredí a pri koordinovanom úsilío zabezpečovanie blaha a potrieb detí.

Usporiadanie denných činností 3 – 4 ročných detí v našej MŠ ( režim dňa)

 1. 6,30 – do 8,30 hod. Hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie, ranný filter, ranný kruh ( priestor na vyjadrenie myšlienok a pocitov detí, ktoré chcú povedať kamarátom a pani učiteľke)
 2. 8,30 – do 9,00 hod. (Činnosti spojené so životosprávou: osobná hygiena

( použitie WC, umývanie rúk, stolovanie – desiata)

 1. 9,00 – do 10, 00 hod. (Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity, ktoré môžu byť realizované aj pri pobyte vonku). Vzdelávacie oblasti: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a svet práce, Človek a spoločnosť, Zdravie a pohyb a Umenie a kultúra
 2. 10,00 do 11,30 Pobyt vonku
 3. 11,30 – do 14,15 hod. Činnosti spojené so životosprávou: osobná hygiena, obed 11,30 do 12,00 hod., odpočinok detí
 4. 14,30 do 14,45 – olovrant
 5. 15,00 hod do 17,00 hod ( Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity, opakovanie, utvrdzovanie obsahu – podľa profilácie, krúžkové činnosti podľa záujmu detí

Deti majú možnosť navštevovať záujmové krúžkové aktivity – výučba anglického jazyka – priebežne počas dňa, hudobno- tanečné   aktivity, tanečný súbor – Slniečko, výtvarná záujmová činnosť – Farbuška, logopédia – Cibrík, cibríček a môj jazýček, oboznamovanie s nemeckým a anglickým jazykom.

Počas školského roka organizujeme aktivity pre deti nad rámec ŠVP výchovno-vzdelávacej práce :

Deň otvorených dverí, divadelné predstavenia s bábkami, výlety do prírody a na hrady a zámky v okolí Bratislavy, návštevy Slov. galérie. Deti majú možnosť absolvovať predplavecký výcvik, kurz korčuľovania, Školu v prírode. V rámci spolupráce so Základnou školou využívame telocvičňu. Pravidelne s deťmi navštevujeme knižnicu – Istracentrum a spolupracujeme so všetkými subjektami v oblasti výchovy a vzdelávania detí/. Detský pediater, CPPPa P, Senécium, Klub dôchodcov, Červený kríž, Istracentrum, Dafné ekolog.aktivity, Ekocentrum DNV, hipoterapia – jazda na poníkoch /.

Deti rozvíjame aj v oblasti tvorivej – dramatiky a športových olympiád /najst.vek. skup./

Majú možnosť predviesť svoj talent a zručnosť v kultúrno – spoločenských podujatiach : Vianočná akadémia, Deň matiek, Jarné tradície, Fašiangy, karneval detí a MDD./týždeň detských radostí/ . Taktiež sa zapájame do výtvarných súťaží: v rámci SR a EÚ. V MŠ majú deti možnosť pracovať na interaktívnych tabuliach a PC v edukačných programoch,  ktoré podporujú digitálne kompetencie detí a rozvoj pozornosti, postrehu, kognitívnych zručností.

 1. Prevádzka Materskej školy je od 6,30 hod do 17.00 hod
 2. Stravovanie detí: Deti majú zabezpečené racionálne stravovanie. V MŠ sa výborne varí „ domáca strava“, ktorá je pestrá       a spĺňa všetky kritéria výživy dieťaťa predškolského veku. Deti si zároveň osvojujú kultúru stolovania. 4 x do týždňa je ovocie. 2 x múčny deň / sladký, slaný /
 3. Cena stravy: desiata, obed, olovrant       spolu: 1,54 € a režijný poplatok raz mesačne vo výške 5,- € na dieťa.
 4. Poplatky v MŠ: V zmysle uznesenia MZ MČ DNV mesačný poplatok čiastočnej úhrady nákladov predškolského zariadenia na dieťa je poplatok   za mesiac pobytu v MŠ 24,50 €
 5. Čo bude vaše dieťa potrebovať v materskej škole
 • prezuvky s bielou podrážkou / papučky/ musí to byť pevná obuv
 • pyžamo
 • náhradné oblečenie /spodnú bielizeň, pančušky, tepláčiky, tričko – uvítame, ak budú veci detí označené/.
 • igelitovú tašku
 • prosíme rodičov, aby deti obliekli pohodlne tak, aby sa dieťa mohlo naplno venovať svojím obľúbeným činnostiam a oblečenie mu nebude prekážkou /maľovanie temperami, hry v piesku, pobyt v prírode atď. /
 • na polrok: 10. bal. hygienických vreckoviek, 4 kus. toalet. papier, tekuté malé mydlo, sirup /bez konzervačných látok – pitný režim /, zubnú pastu, kefku a pohár.
 • vešiačik do skrinky
 • dieťa by malo ovládať základy kultúrno-hygienických návykov sebaobsluhy tak, aby s pomocou učiteľky a neskôr samostatne zvládlo sebaobslužné činnosti. /umytie rúk, použitie WC, poznanie svojich osobných vecí a vecí na oblečenie/.
 • Deti môžete telefonicky odhlásiť zo stravy do 8.00 hod , alebo vopred

telefonický kontakt:    MŠ 20   64 778 – 146, MŠ 16 / 64 775011,
telefonický kontakt na vedúcu ŠK
M. Marečka 20/ 64 77 46 76
M. Marečka 16/ 64 77 70 28
Pri nástupe priniesť:

 • kópiu karty poistenca
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a bezinfekčnosti prostredia ( podpíšete priamo v deň nástupu u triednej učiteľky )
 • vyplniť evidenčný lístok a dotazník pre rodičov
 • taktiež nezabudnite p. triednu učiteľku upozorniť na dôležité informácie ohľadom svojho dieťaťa ( alergie, správanie, atď…)

Adaptácia:

Každé dieťa je jedinečná a neopakovateľná osobnosť. Niektoré sa adaptuje ľahko a rýchlo, iné pomaly a s problémami. V čase adaptácie je potrebné, aby učiteľka aj rodič pomohli dieťaťu sa vyrovnať s touto záťažovou situáciou. Z hľadiska psychohygieny je vhodné umožniť postupnú adaptáciu dieťaťa na materskú školu.

Doporučujeme:

 1. týždeň – pobyt do 10.00 hod.
 2. týždeň – pobyt do 12.00 hod.
 3. týždeň – celodenný pobyt

Adaptácia sa môže upraviť individuálne podľa potrieb dieťaťa, po dohovore s triednymi učiteľkami.

Veríme, že sa nám podarí spoločne urobiť prvý krôčik Vášho dieťaťa do sveta v ktorom už okrem mamičky a ocina sú aj ozajstní noví kamaráti a pani učiteľka. Do sveta, ktorý je tak dôležitý, aby sa dieťa naučilo: spoznávať, hodnotiť, rozlišovať, vnímať, orientovať , objavovať všetko to, čo bude v živote neskôr preň tak samozrejmé.

Zoznamy detí s rozdelením do tried, budú vyvesené v MŠ 20 a v MŠ 16 posledný augustový týždeň.

       Tešíme sa na stretnutie s Vami v septembri.

Mgr. Monika Zelenková
riaditeľka MŠ
kontakt: 0907 941 933
skolkymarecka@gmail.com

Mohlo by sa vás zaujímať...