Milana Marečka 20, Bratislava

O nás

Materská škola

podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti  sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopností a zručností, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Materská škola 
prevádzkuje štyri tried na ulici Milana Marečka 20 a desať tried na ulici Milana Marečka 16 v Bratislave – DNV. 
 
 
Materská škola 
má právnu subjektivitu.
 

Materská škola 

pracuje podľa školského vzdelávacieho programu pod názvom 

 „Štvorlístok pod Devínskou Kobylou“, 

ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu  sú spracované formou obsahových celkov, ktoré sú tematicky blízke a súvisia so skutočným životom detí v predškolskom veku.

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách

Školský vzdelávací program

Koncepčný zámer rozvoja MŠ

deti stvorlistok

Riaditeľka MŠ: Mgr. Monika Zelenková

Poverené zastupovaním: 

Marta Hojáková

Bc. Zuzana Maderová

 Iveta Petercová

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Monika Bachanová + Mgr. Lucia Poláková (trieda LIENKY)

Bc. Zuzana Kopanišinová + Sabína Botló (trieda SOVIČKY)

Bc. Andrea Dobrovodská + Janka Pokorná (trieda MACÍKOVIA)

Mgr. Nina Dzurillová + Bc. Barbora Grancová (trieda HÚSKY)

          Alena Majerníková + Marta Hojzáková (trieda KAČIČKY)

         Iveta Petercová + Katarína Fnoučková  (trieda Motýliky)

Mgr. Zuzana Hradská +  (trieda JEŽKOVIA)

         Zuzana Kucháreková + Monika Vašková (trieda MRAVČEKY)

Bc. Oľga Jajcayová + Eva Králiková (trieda SLNIEČKA)

       Magdaléna Mikuličová + Katarína Šťastná (trieda HVIEZDIČKY)

Bc. Zuzana Madetová + Karin Kincsesová (trieda MYŠKY)

Mgr. Katarína Miháliková + Janka Szelepcséniyová (trieda ŽABKY)

Mgr. Viktoriia Polishchuk + Elena Marková (trieda VČIELKY)

Mgr. Gabriela Hadinová + Janka Hudecová + Michaela Klasová (trieda KURIATKA)

Bc. Mária Karhut + Simona Sláviková + Mgr. Monika Zelenková (trieda PREDŠKOLÁCI)

 

Prevádzkoví zamestnanci

Tajomníčka MŠ – Ivana Išpoldová

Vedúca ŠJ – Mgr. Lucia Machová

Janka Belošicová (pani školníčka MŠ M. Marečka 20)

Janka Salazar Suchovská (pani školníčka MŠ M. Marečka 16)

Martina Grácová

Silvia Horváthová

Beáta Jarosiová

Lenka Ludvigová

Lenka Mackovičová

Jozef Mikulič

Júlia Segíňová

Alena Slivárichová

Anna Rejžeková (hlavná kuchárka MŠ M. Marečka 16)

Ildiko Cibíková (hlavná kuchárka MŠ Marečka 20)

Lucia Ághová

Andrea Gregorovičková

Iveta Jagerčíková

Viktoriia Puskarova

Alena Sedláčková

Alžbeta Síposová

Eleonóra Adamovičová (PaM)

Martina Romanová (ekonómka)

 

ORGANIZAČNÝ HARMONOGRAM ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch 

od 6.30 do 17.00 hod.

Prevádzka materskej školy je prerokovaná Radou školy a odsúhlasená zriaďovateľom.

Počas trvania mimoriadnej situácie – pandémie ochorenia COVID-19

je materská škola na základe odporúčania zriaďovateľa v prevádzke 

od 7.00 do 17.00 hod.