Milana Marečka 20, Bratislava

O nás

Od 1.1.2022 sa mení výška režijných nákladov na stravovanie detí v materskej škole z 5€ na 7,50€ paušálne za mesiac, podľa VZN mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 6/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 5/2021 zo dňa 28.6.2021 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.

VZN č. 6/2021_uhrada nákladov v ŠJ

Materská škola

podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti  sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopností a zručností, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Materská škola 
prevádzkuje štyri triedy na ulici Milana Marečka 20, desať tried na ulici Milana Marečka 16 a dočasne zriadenú triedu pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie na ulici Milana Marečka 12 v Bratislave – DNV. 
 
 
Materská škola 
má právnu subjektivitu.
 

Materská škola 

pracuje podľa školského vzdelávacieho programu pod názvom 

 „Štvorlístok pod Devínskou Kobylou“, 

ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu  sú spracované formou obsahových celkov, ktoré sú tematicky blízke a súvisia so skutočným životom detí v predškolskom veku.

Denný poriadok Materskej školy

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách

Školský vzdelávací program

Koncepčný zámer rozvoja MŠdeti stvorlistok

Riaditeľka MŠ: Mgr. Monika Zelenková

Poverené zastupovaním: 

Marta Hojzáková

Bc. Zuzana Maderová

 Iveta Petercová

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Monika Bachanová + Mgr. Lucia Poláková (trieda LIENKY)

Bc. Zuzana Kopanišinová + Sabína Botló (trieda SOVIČKY)

Bc. Andrea Dobrovodská + Janka Pokorná (trieda MACÍKOVIA)

Mgr. Nina Dzurillová + Bc. Barbora Grancová (trieda HÚSKY)

          Alena Majerníková + Marta Hojzáková (trieda KAČIČKY)

         Iveta Petercová + Katarína Fnoučková  (trieda Motýliky)

Mgr. Zuzana Hradská  + Katarína Kovačičová (trieda JEŽKOVIA)

         Zuzana Kucháreková + Monika Vašková (trieda MRAVČEKY)

Bc. Oľga Jajcayová + Eva Králiková (trieda SLNIEČKA)

       Magdaléna Mikuličová + Katarína Šťastná (trieda HVIEZDIČKY)

Bc. Zuzana Maderová + Karin Kincsesová (trieda MYŠKY)

Mgr. Katarína Miháliková + Janka Szelepcséniyová (trieda ŽABKY)

Mgr. Viktoriia Polishchuk + Elena Marková (trieda VČIELKY)

Mgr. Gabriela Hadinová + Janka Hudecová + Michaela Klasová (trieda KURIATKA)

Bc. Mária Karhut + Simona Sláviková + Mgr. Monika Zelenková (trieda PREDŠKOLÁCI)

 

Prevádzkoví zamestnanci

Tajomníčka MŠ – Ivana Išpoldová

Vedúca ŠJ – Mgr. Lucia Machová

Janka Belošicová (pani školníčka MŠ M. Marečka 20)

Janka Salazar Suchovská (pani školníčka MŠ M. Marečka 16)

Srdjana Čolovič

Martina Grácová

Silvia Horváthová

Beáta Jarosiová

Lenka Ludvigová

Lenka Mackovičová

Jozef Mikulič

Júlia Segíňová

Alena Slivárichová

Anna Rejžeková (hlavná kuchárka MŠ M. Marečka 16)

Ildiko Cibíková (hlavná kuchárka MŠ Marečka 20)

Lucia Ághová

Andrea Gregorovičková

Barbora Guttmannová Lacková

Viktoriia Puskarova

Alena Sedláčková

Alžbeta Síposová

Eleonóra Adamovičová (PaM)

Martina Romanová (ekonómka)

 

ORGANIZAČNÝ HARMONOGRAM ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch 

od 6.30 do 17.00 hod.

Prevádzka materskej školy je prerokovaná Radou školy a odsúhlasená zriaďovateľom.

Počas trvania mimoriadnej situácie – pandémie ochorenia COVID-19

je materská škola na základe odporúčania zriaďovateľa v prevádzke 

od 7.00 do 17.00 hod.