MATERSKÁ ŠKOLA

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti  sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopností a zručností, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Materská škola  prevádzkuje štyri triedy na ulici Milana Marečka 20, desať tried na ulici Milana Marečka 16 a dočasne zriadenú triedu pre deti plniace povinné predprimárne …

ZOZNAM ZAMESTNANCOV

Riaditeľka MŠ: Mgr. Monika Zelenková Zástupkyne riaditeľky:   Marta Hojzáková Bc. Zuzana Maderová Pedagogickí zamestnanci Mgr. Monika Bachanová + Bc. Zuzana Kopanišinová (trieda LIENKY) Eva Králiková + Sabína Botló (trieda SOVIČKY) Bc. Andrea Dobrovodská + Janka Pokorná (trieda MACÍKOVIA) Mgr. Nina Dzurillová + Mgr. Lucia Poláková (trieda HÚSKY)           Alena Majerníková + …