Milana Marečka 20, Bratislava

O nás

ORGANIZAČNÝ HARMONOGRAM ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

Materská škola

podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti  sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopností a zručností, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Materská škola 
prevádzkuje štyri triedy na ulici Milana Marečka 20, desať tried na ulici Milana Marečka 16 a dočasne zriadenú triedu pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie na ulici Milana Marečka 12 v Bratislave – DNV. 
 
 
Materská škola 
má právnu subjektivitu.
 

Materská škola 

pracuje podľa školského vzdelávacieho programu pod názvom 

 „Štvorlístok pod Devínskou Kobylou“, 

ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu  sú spracované formou obsahových celkov, ktoré sú tematicky blízke a súvisia so skutočným životom detí v predškolskom veku.

Denný poriadok Materskej školy

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách

Školský vzdelávací program

Organizačný poriadok MŠ

Koncepčný zámer rozvoja MŠdeti stvorlistok

Riaditeľka MŠ: Mgr. Monika Zelenková

Zástupkyne riaditeľky: 

 Marta Hojzáková

Bc. Zuzana Maderová

 

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Monika Bachanová + Bc. Zuzana Kopanišinová (trieda LIENKY)

Eva Králiková + Sabína Botló (trieda SOVIČKY)

Bc. Andrea Dobrovodská + Janka Pokorná (trieda MACÍKOVIA)

Mgr. Nina Dzurillová + Mgr. Lucia Poláková (trieda HÚSKY)

          Alena Majerníková + Marta Hojzáková (trieda KAČIČKY)

         Iveta Petercová + Katarína Fnoučková  (trieda Motýliky)

Mgr. Zuzana Hradská  + Katarína Kovačičová (trieda JEŽKOVIA)

         Zuzana Kucháreková + Monika Vašková (trieda MRAVČEKY)

Bc. Oľga Jajcayová + Bc. Mária Karhut (trieda SLNIEČKA)

       Magdaléna Mikuličová + Katarína Šťastná (trieda HVIEZDIČKY)

Bc. Zuzana Maderová + Janka Hudecová (trieda MYŠKY)

Mgr. Katarína Miháliková + Janka Szelepcséniyová + Mgr. Monika Zelenková (trieda ŽABKY)

Mgr. Viktoriia Polishchuk + Angelika Markovičová (trieda VČIELKY)

Mgr. Gabriela Hadinová +  Michaela Klasová (trieda KURIATKA)

Elena Marková + Simona Sláviková  (trieda VEVERIČKY)

 

Prevádzkoví zamestnanci

Tajomníčka MŠ – Ivana Išpoldová

Vedúca ŠJ – Mgr. Lucia Machová

Janka Belošicová (pani školníčka MŠ M. Marečka 20)

Janka Salazar Suchovská (pani školníčka MŠ M. Marečka 16)

Srdjana Čolovič

Martina Grácová

Silvia Horváthová

Beáta Jarosiová

Lenka Ludvigová

Lenka Mackovičová

           Jozef Mikulič (pán údržbár)

Júlia Segíňová

Alena Slivárichová

Anna Rejžeková (hlavná kuchárka MŠ M. Marečka 16)

Ildiko Cibíková (hlavná kuchárka MŠ Marečka 20)

Lucia Ághová

Andrea Gregorovičková

Viktoriia Puskarova

Alena Sedláčková

Alžbeta Síposová

Iveta Weissensteinová

Eleonóra Adamovičová (PaM)

Martina Romanová (ekonómka)