Milana Marečka 20, Bratislava

Naša materská škola

Naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1. 2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku istých školských zariadení okrem:

materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden

Ak sa u Vás niečo zmenilo, nemôžete pracovať z domu ale na pracovisku a potrebujete pre svoje dieťa materskú školu, prosíme, kontaktujte svoju triednu pani učiteľku.

Podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu (§ 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
s účinnosťou od 11. januára 2021 je k dispozícií
materská škola pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti!!!

Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu decembra 2020 a od začiatku roka 2021.

podrobnejšie na: rozhodnutie ministra

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-5-1-2021/

MŠVVaŠ SR v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 704 zo dňa 4. novembra 2020 a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 zo dňa 29. októbra 2020, č. 16 zo dňa 30. októbra 2020, č. 20 zo dňa 6. novembra 2020 a č. 21 zo dňa 6. novembra 2020 vydáva usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“

Pri vstupe do vnútorných a vonkajších priestorov školy je potrebné aj naďalej sa preukazovať oprávnením na vstup do priestorov a to najmä:


potvrdením o negatívnom výsledku testu:
  • RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 8. novembra 2020,
  • certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
  • RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vykonaným od 9. novembra 2020 do 15. novembra 2020.

Celé znenie usmernenia Ministra školstva 8.11. 2020

Podmienky vstupu do budovy Materskej školy!!!

Informácia o materskej škole  M. Marečka č. 20

            Dozrel  čas a Vy ste sa rozhodli po zrelom uvážení umiestniť Vaše dieťa do materskej školy. Ak Vaše rozhodnutie bolo podmienené sociálnou otázkou, alebo zamestnanosťou rodičov, prípadne ste si uvedomili, že Vášmu dieťaťu chýba primeraný detský kolektív – v každom prípade boli Vaše kroky mierené správnym smerom. Medzi druhým a tretím rokom začína dieťa pociťovať potrebu spoločenského kontaktu s rovesníkmi. Ranné detstvo je ako základ veľkej stavby, ktorú buduje rodina, škola a spoločnosť až do dospelosti. Preto je výsostne dôležité, aké pevné a kvalitné budú základy nášho diela. V našej materskej škole môže každé dieťa využiť kvalitné predprimárne vzdelávanie – zamerané na prípravu dieťaťa do ZŠ a osvojiť si kompetencie, ktoré by malo dieťa získať v priebehu  predškolského veku. Sme radi, že ste si vybrali práve našu materskú školu a ubezpečujeme Vás, že milujúcu náruč rodičov – vystriedajú a na istý čas zastúpia  erudované pani učiteľky, ktoré majú citlivý a láskavý prístup k deťom. Učiteľky predprimárneho vzdelávania sú odborne i metodicky pripravené v rámci svojho pedagogického majstrovstva odovzdať deťom, čo najviac poznatkov, vedomostí a zručností. Pokračovať v čítaní

Zriaďovateľom našej Materskej školy je Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves. Materskej škole ( ďalej MŠ ) Ul. M. Marečka č. 20, Bratislava bola udelená právna subjektivita od 1. 01. 2005. Od 1. 09. 2007 bolo realizované zlúčenie dvoch Materských škôl ( MŠ M. Marečka 20 a MŠ M. Marečka 16 ) do jedného právneho subjektu. Z tohto dôvodu sú jedno riaditeľstvo s elokovanými triedami na Ul. M. Marečka 16 (ďalej ET) . Pokračovať v čítaní