Naša materská škola

Všeobecná charakteristika našej MŠ

Zriaďovateľom našej Materskej školy je Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves. Materskej škole ( ďalej MŠ ) Ul. M. Marečka č. 20, Bratislava bola udelená právna subjektivita od 1. 01. 2005. Od 1. 09. 2007 bolo realizované zlúčenie dvoch Materských škôl ( MŠ M. Marečka 20 a MŠ M. Marečka 16 ) do jedného právneho subjektu. Z tohto dôvodu sú jedno riaditeľstvo s elokovanými triedami na Ul. M. Marečka 16 (ďalej ET) .

MŠ je rozpočtovou organizáciou. Jej zriaďovateľom je MČ Bratislava – Devínska Nová Ves. V MŠ pracujú kvalifikované učiteľky pod vedením riaditeľky a zástupkýň . MŠ poskytuje predprimárne vzdelávanie s celodennou alebo poldennou ( na žiadosť   zákonného zástupcu dieťaťa)  starostlivosťou deťom   vo veku spravidla od 3-6 rokov (deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu by prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky).K obom objektom budov MŠ prináleží trávnatá plocha školskej záhrady a dvor vybavený detskými relaxačno – pohybovými atrakciami ( preliezačky, šmýkľavky, vlak, autobus, pieskoviská, kozmická loď). V školských záhradách majú deti vytvorený priestor k environmentálnym aktivitám. V areáloch je veľa zelene, kríkov, listnatých i ihličnatých stromov, ktoré spríjemňujú celkové prírodné prostredie deťom, rodičom, zamestnancom a v neposlednej miere i obyvateľom sídliska. Prevádzka MŠ je od 6,30 hod. – 17,00 hod. Materská škola má 14 tried, z toho spravidla všetky homogénne. Kapacita materskej školy je 320 detí.

MŠ a elokované triedy:

 1. Ul. M. Marečka 20                                                 štyri triedy homogénne
 2. Ul. M. Marečka 16         (ET)                                deväť tried homogénnych
 • Personálne zabezpečenie

Materská škola má cca 45 zamestnancov, z toho 29 pedagogických.

           Pedagogickí zamestnanci MŠ:

 • Spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené príslušnou legislatívou v súlade

s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov  a Zákona č. 138/2019. Z.z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov má vysokoškolské vzdelanie 11 pani učiteliek a štyri pani učiteľky si doplňujú vzdelanie na strednej Pedagogickej akadémií.

 • V každodennej pedagogickej práci preukazujú odborné, pedagogicko – psychologické spôsobilosti a osobnostné predpoklady na výkon svojho pracovného zaradenia

Vedúci pedagogickí zamestnanci:

 • Vytvárajú predpoklady pre fungujúce, motivované spolupracujúce spoločenstvo v škole s náročnou profesionálnou klímou a podporujúcim prostredím. Materskú školu riadi riaditeľka materskej školy s jej zástupkyňami aj v elokovaných triedach.

        Riaditeľka MŠ                       

Mgr. Monika Zelenková

             Zástupkyne riaditeľky MŠ:

Bc. Zuzana Maderová           MŠ   Ul. M. Marečka 20
Marta Hojzáková                   MŠ   Ul. M. Marečka 16    (EP)
Iveta Petercová                      /štatutárna zástupkyňa/   (EP)

Vedúca školskej jedálne:

Mgr. Lucia Machová   ( ŠK MŠ 20 + ŠK MŠ 16 ) – 0948 794 227

Úradné hodiny: pondelok: od 15.00 hod.- 17.00 hod.
Možnosť stretnutia mimo úradných hodín možno dohodnúť na tel. číslach:

Materská škola Telefonický kontakt Školská jedáleň Telefonický kontakt
A) MŠ 20 02/ 64 778 146 ŠJ 02/ 64 774 – 676
B) MŠ 16 02/ 64 775 011 ŠJ 02/ 64 777 – 027

 Nepedagogickí zamestnanci MŠ:

Tajomníčka: Ivana išpoldová

 • upratovačky, kuchárky, ekonómka, referentka PaM.

 Odborné poradenstvo: odborníci z oblasti odborného poradenstva sa môžu zapojiť do pedagogického procesu CPPPaP, logopéd

 • Materiálno – technické a priestorové podmienky

Prostredie našej  MŠ vytvára podmienky pre celkovú pohodu detí, uspokojuje ich psychické, citové a telesné potreby. Mikroklíma prostredia MŠ vplýva na pocit ich pohody, výkonnosti a únavy pri pohybe, hre, učení a práci. Prostredie si deti s učiteľkou dotvárajú a úzko súvisí s cieľmi materskej školy, výchovno-vzdelávacou činnosťou, obsahom výchovy a vzdelávania, a s učením dieťaťa.

Podnetnosť prostredia – inšpiruje deti k spontánnemu i zámernému učeniu.

Materiálne prostredie – poskytuje deťom priame a bezprostredné zážitky na základe vnútornej motivácie. Materiálno – technické a priestorové podmienky vyhovujú potrebám edukačného procesu a kapacite materskej školy podľa platnej legislatívy. Postupne prebieha modernizácia interiérov a exteriérov na oboch zariadeniach. V materskej škole je k dispozícii pedagogickým zamestnancom PC, tlačiareň, internet a kopírovacie zariadenie. K štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu MŠ patria hračky.(Ich výberu, kvalite a veku primeranosti venujeme zvýšenú pozornosť). Súčasťou materiálno-technického vybavenia materskej školy je detská a odborná literatúra, učebné pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna technika, digitálne technológie atď. MŠ je dostatočne vybavená spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické, pracovné činnosti v súlade bezpečnostných a hygienických noriem. Rozmiestnenie nábytku rešpektuje potrebu detí mať dostatok priestoru na hry, zdravotné cvičenie a odpočinok. Nábytok triedy má antropometrické kritéria ( výška, veľkosť). Interiér je vkusne obnovený novým detským nábytkom, kobercami , ležadlami a posteľnou bielizňou. Zariadenie je prispôsobené počtu detí, vyhotovené z prírodných materiálov. Vo vnútornom prostredí triedy je voľný priestor pre spoločné pohybové aktivity a pohybové hry, ďalej priestor pre hry a pracovné aktivity (hrové a pracovné kútiky, centrá). Hrové a pracovné centrá sú umiestnené v priestore, ktorý je vybavený účelovo a slúži na spontánne hry detí a učiteľkou plánovanú a riadenú EA. O tematickom zameraní hrových centier a ich obmieňaní rozhoduje učiteľka spolu s deťmi podľa plánovaných činností, zámerov a podľa

záujmu detí o hrové prostredie.

Usporiadanie interiéru tried je situované tak, aby:

 • umožnilo deťom komunikáciu pri spoločných činnostiach v hrových skupinách,
 • uľahčilo dieťaťu voľný styk s najbližším okolím z hľadiska bezpečnosti, estetiky a funkčnosti
 • uľahčilo dieťaťu prístup k hračkám a pomôckam,
 • umožnilo dieťaťu plánovať a vytvárať hrové prostredie podľa vlastného zámeru,
 • umožnilo dieťaťu poznať vlastné pracovné tempo a umožniť mu uvedomiť si vlastné možnosti,
 • umožnilo dieťaťu ponechať vlastný výtvor v prostredí,
 • umožnilo dieťaťu tvoriť podľa vlastných predstáv na základe samostatného rozhodovania sa pri výbere činností,
 • umožňovalo deťom dodržiavanie vopred stanovených pravidiel ( ukladanie hračiek, manipulácia s predmetmi a učebnými pomôckami),

Priestorové podmienky MŠ spĺňajú hygienické normy a kapacity určené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva hlavného mesta Bratislavy.

Exteriér (vonkajšie prostredie) zahŕňa celkový ráz krajiny ( chránená oblasť Devínska Kobyla, Sanberg, alúvia rieky Morava, kultúrne zvyky). Budovy materskej školy sú typizované, ich technický stav sa stále monitoruje a obnovuje – majú nové platové okná a elokované triedy sú zateplené. Exteriérové vybavenie školského dvora postupne revitalizujeme za nové, ktoré spĺňajú štandard EÚ. Preliezky, hojdačky sú pevné a odolné voči mechanickým zásahom a poveternostným vplyvom. Revitalizácia sa nám podarila v rámci projektov Deti v pohybe, Otvorená škola – oblasť športu, Farebný semafor, Človiečik so zelenými palčekmi. Oba detské areály majú k dispozícii pieskoviská, ktoré sú prekryté textíliou. Pieskoviská sú pravidelne kontrolované zamestnancami regionálneho úradu verejného zdravotníctva, podľa pokynov sa prevádzkoví zamestnanci starajú o ich úpravu a hygienu. Veľkú pozornosť venujeme údržbe školských areálov a pokračujeme v starostlivosti o zeleň na školskom dvore, vysadenú v rámci projektov: Enviroprojekt, Sídlisko patrí deťom, Dendro – park. Školský areál je oplotený z bezpečnostných a hygienických dôvodov. Vonkajší priestor školského areálu umožňuje deťom pri pobyte vonku realizovať:

 • pohybové činnosti (na náradí, voľné pohybové činnosti),
 • tvorivé, konštrukčné a umelecké činnosti,
 • komunikačné činnosti (nadväzovanie kontaktov),
 • špeciálne činnosti (navodzované alebo vedené učiteľkou).

Pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú zaistené materiálno-technické podmienky nevyhnutné na ich výchovno-vzdelávaciu činnosť ( bezbariérový prístup). Konkrétne a presné požiadavky na vybavenie, usporiadanie a funkčné členenie materiálneho prostredia materskej školy sú realizované v súlade s Vyhláškou MZ SR č.527/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, ako aj zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1.3 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

MŠ pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb je povinná:

 • prihliadať na základné fyziologické potreby detí,
 • vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov,
 • zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí,
 • poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí,
 • vedie evidenciu registrovaných školských úrazov, ku ktorým prišlo počas výchovno- vzdelávacej činnosti alebo činnostiach

organizovaných materskou školou a má poistené všetky deti v prípade úrazu v komerčnej poisťovni. (Metodické usmernenie č. 4/2009-R k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí)

Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia je aj integrovanou súčasťou obsahu výchovy a vzdelávania v MŠ. Deti sa prostredníctvom tohto obsahu učia chrániť si svoje zdravie a zdravie iných a riešiť na elementárnej úrovni situácie ohrozujúce zdravie.

( Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. Tá v § 7 uvádza základné podmienky a zodpovednosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia v závislosti od možných spôsobov organizácie výchovy a vzdelávania. Organizovanie školy v prírode bližšie určuje vyhláška MŠ SR č.305/2008 Z. z. o škole v prírode. Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje v § 24 základné podmienky ochrany zdravia a bezpečnosti v zariadeniach pre deti a mládež, pričom pre účely tohto zákona je materská škola predškolským zariadením. Tento zákon (spolu s vyhláškou č. 526/2007 Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia) v § 25 taktiež stanovuje podmienky tzv. zotavovacích pobytov a v § 26 podmienky prevádzkovania zariadení spoločného stravovania.

Postup pri riešení školských úrazov a nebezpečných udalostí stanovuje Pri ochrane osobných údajov o deťoch, rodičoch, zákonných zástupcoch a zamestnancoch materskej školy sa postupuje podľa platnej legislatívy.

Samozrejmosťou je každodenné poučenie detí o bezpečnosti a ochrane zdravia v materskej škole pri hrách   a hrových činnostiach, v pohybových a relaxačných   činnostiach, pri pobytoch vonku v areáli a mimo areálu. Všetky aktivity a výlety organizované MŠ sa uskutočňujú podľa vypracovaného plánu  organizačného zabezpečenia a s písomným informovaným súhlasom zákonných zástupcov. Zamestnanci sú pravidelne preškolení a poučení technikom o zásadách   BOZP a PO prostredníctvom školení   a smerníc. V spolupráci RÚVZ Ružinov – Bratislava v sú vykonávané pravidelné kontroly a zistené nedostatky sú bezodkladne odstraňované – zdravotnou službou na základe zmluvy MEDI RELAX s.r.o a referentom MIROMAX BOZP a CO.