Rada školy

Rada školy

Na základe výzvy zriaďovateľa materskej školy, Milana Marečka 20, Bratislava zo dňa 05.06.2023, na voľby členov do rady školy pri Materskej škole Milana Marečka 20, Bratislava, riaditeľka materskej školy oznamuje termín uskutočnenia volieb a výzvu na podávanie návrhov na kandidátov do volieb rady školy. Návrhy na kandidátov prijímame do 11.09.2023 formou e-mailu: skolkymarecka@gmail.com, alebo osobným návrhom u triednej učiteľky. 

Voľby do Rady školy pri MŠ Milana Marečka 20, Bratislava sa uskutočnia:

→ za skupiny nepedagogických a pedagogických zamestnancov dňa 11.09.2023 v čase od 17:00h.

→ za skupinu rodičov dňa 13.09.2023 v čase od 15:00h. do 17:00h.

Podrobnejšie informácie k voľbám nájdete vo volebnom poriadku pre voľby do Rady školy kliknutím na nižšie uvedený link.

Volebný poriadok pre voľby do Rady školy v šk. roku 2023/2024

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE RADY ŠKOLY SA USKUTOČNÍ 18.09.2023 o 16:30 V JEDÁLNI MŠ MILANA MAREČKA 16.

Akt. 19.09.2023 Rada školy si na svojom ustanovujúcom zasadnutí zvolila predsedu Rady školy.

Rada školy je zriadená dňom podpísania zápisnice zriaďovateľom materskej školy.

Rada školy funkčné obdobie 2023-2027

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený (delegovaný) za

Mgr. Dominika Bozsóová

Predseda

zástupca rodičov (Trieda Macíkovia)

Mgr. Gabriela Hajdinová           

Člen     

zástupca  pedagogických zamestnancov

Bc. Zuzana Kopanišinová

Člen

zástupca  pedagogických zamestnancov

Anna Rejžeková

Člen

zástupca nepedagogických zamestnancov

Lívia Solárová 

Člen

zástupca rodičov (trieda Kačičky)

Petra Zemková

Člen

zástupca rodičov (trieda Včielky)       

Mgr. Zuzana Kalmanová

Člen

zástupca rodičov (trieda Žabky)

Mgr. Beáta Janatová

Člen

zástupca za zriaďovateľa

Mgr. Miroslav Antal

Člen

zástupca za zriaďovateľa

Mgr. Lenka Hlaváčová

Člen

zástupca za zriaďovateľa

Petra Žáčik Jendruchová

Člen

zástupca za zriaďovateľa

Mohlo by sa vás zaujímať...