Odhlásiť dieťa zo stravy je možné deň vopred, prípadne po dňoch pracovného voľna a po víkende do 7:30 hod. daného dňa.

Zákonný zástupca dieťaťa zo stravovania  odhlasuje svoje dieťa pri chorobe a pod.  Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Odhlásenie je možné prostredníctvom: www.jedalen.sk


V prípade otázok a nejasností ohľadom Vašej registrácie na www.jedalen.sk bude možnosť využívať e-mailovú adresu: jedalnemsmarecka@gmail.com prípadne telefónne číslo: 0948 794 227.

Kontaktná osoba: Mgr. Machová Lucia, vedúca školských jedálni

Deti s vlastnou stravou sa nemusia registrovať v systéme www.jedalen.sk a platbu prosíme nastaviť trvalým príkazom prípadne poštovou poukážkou na číslo účtu :

SK 77 1100 0000 0026 2774 2795 – MŠ M. Marečka 16

SK 63 1100 0000 0026 2974 2799 – MŠ M. Marečka 20

 Platba vo výške 12 EUR – čo je výška režijných nákladov na mesiac.

Variabilný symbol je mesiac za ktorý uhrádzate réžiu napr. 0922 -september 2022. Do poznámky nezabudnite uviesť meno a triedu dieťaťa.

Poplatky zmena od 01.02.2023
od 01.02.2023 prechádzame do 4. finančného pásma pre materské školy a poplatky  sa menia nasledovne:
Réžijný poplatok  – z pôvodných 7,50 EUR sa mení na 12 EUR
Stravná jednotka – z pôvodných 1,54 EUR a mení na 2,30 EUR
desiata  – 0,55 EUR
obed  – 1,30 EUR
olovrant  – 0,45 EUR
 
Dotácia na stravu pre predškolákov a rodičov, ktorí si neuplatňujú daňový bonus sa nemení a zostáva vo výške 1,30 eur – takže rodič dopláca za stravu na deň 1 EUR – namiesto pôvodných 0,24 EUR / deň. Aj deti, ktoré poberajú dotáciu na stravu hradia režijné poplatky 12 EUR /mesiac/, tak ako tomu bolo aj doteraz a poplatok sa hradí pokiaľ dieťa v danom mesiaci odstravuje aspoň jeden deň.

 

VZN č. 5/2022_úhrada nákladov v ŠJ