Aktuality

Pokračovanie v plnení PPV

Ak bude Vaše dieťa v školskom roku 2024/2025 pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, nezabúdajte, že sa podľa školského zákona musí zúčastniť zápisu do ZŠ a následne riaditeľke MŠ doručiť dokumenty, ktoré sú potrebné pre vydanie Rozhodnutia o pokračovaní v plnení PPV. Potrebujete: → Písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,  → Informovaný súhlas zákonného …

Aktuality Zapájame sa

Dental Alarm&Brusher

Osvetový program Dental Alarm dieťa hravým spôsobom naučí čistiť si zúbky správne, pravidelne a s radosťou. Deti sa zúčastnia štyroch teoreticko-praktických školení, ktoré im sprostredkuje lektor priamo v ich triede. Každé školenie trvá 45 minút.  Trieda Myšky štartuje školenia  od 22.3.2024  Trieda Hviezdičky a Lienky pokračujú od 16.04.2024 Trieda Macíkovia a Veveričky od 18.04.2024 (školenie …

2% zo zaplatenej dane Aktuality Oznamy

Pomôžte našej materskej škole poukázaním 2% z dane za zdaňovacie obdobie roku 2023

Vážení rodičia, prosíme Vás o poukázanie sumy do výšky 2% – 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/ 2003 Z.z. o dani z príjmov za rok 2023 v znení neskorších predpisov našej Materskej škole IČO: 173196170 922 Z poukázaných finančných prostriedkov budú zakúpené učebné pomôcky, hračky k pobytu detí vonku a tiež by sa …

Aktuality Zapájame sa

Technické škôlky

Materská škola, Milana Marečka je od školského roku 2023/2024 Technickou škôlkou. Hlavnou myšlienkou projektu je vzbudiť u detí záujem o techniku a prírodovedné poznanie, podporiť celkovú technickú a vedeckú gramotnosť, zlepšiť schopnosť porozumieť základným poznatkom vedy a techniky a uvedomovať si, ako prakticky ovplyvňujú život každého z nás.  Autori projektu  Autormi projektu sú Ing. L. …

Aktuality

Depistáž školskej pripravenosti 20. 2. až 27.2. 2024

Vážení rodičia, aj v tomto školskom roku budú realizované depistažné vyšetrenia zamestnancami CPP Fedáková 3, Bratislava. Depistáž absolvujú hlavne deti, ktoré vyberú pani učiteľky na základe pedagogickej diagnostiky, v priestoroch MŠ Milana Marečka. Deti, ktoré spĺňajú kritériá pre zaškolenie do vyšetrení zaradené nebudú, oslovení budú rodičia detí, ktoré majú vývinové ťažkosti. Rodič pred vyšetrením vyplní …