Materské školy

Milana Marečka 20, Bratislava

 

Hlasuj za nový priestor v Devínskej Novej Vsi, kde si môžete zahrať pingpong, streetball, vyskúšať lezeckú stenu, potrénovať triky na skateboarde alebo kolobežke či precvičiť si svaly na work-out konštrukcii? Všetko na JEDNOM MIESTE?

HLASUJTE za K PARK v našej mestskej časti a zvýšite tak šancu, že budeme medzi 7 lokalitami, ktoré od Kauflandu ZÍSKAJÚ TENTO SKVELÝ PRIESTOR na množstvo aktivít na čerstvom vzduchu!

Hlasovať môžete na www.kauflandpark.sk

Pri prvom hlasovaní sa treba registrovať a potom už len PRAVIDELNE HLASOVAŤ.

K Park je plánovaný v časti Kolónia na Bystrickej ulici, potrebuje však HLASY VŠETKÝCH DEVÍNSKONOVOVEŠŤANOV. Hlasy budú prepočítané na počty obyvateľov.

Ď A K U J E M E

 

Vážení rodičia, 

prosíme Vás o dodržiavania pokynov pre návštevníkov a vstup osôb do priestorov MŠ vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu. 

→ prevádzka MŠ je od 7:00 do 17:00  hod.

pri nástupe do MŠ 10.1. 2022 a po každom prerušení dochádzky na 3 a viac dní (vrátane víkendov a sviatkov) je nutné predložiť Vyhlásenie o bezpríznakovosti,

do priestorov MŠ môže vstupovať len osoba v režime OP (očkovaná, prekonaná),

do materskej školy vstupuje s dieťaťom  jeden zákonný zástupca (ráno aj popoludní), 

pre vchod do budovy prosíme využívať vchod určený pre triedu Vášho dieťaťa,

v priestoroch MŠ sa rodičia detí zdržiavajú len na nevyhnutný čas – maximálne 10 minút v obmedzenom počte najviac 3 rodičia v šatni,

v priestoroch MŠ nezabúdajte na prekrytie horných dýchacích ciest,

ak budú deti v triede definované ako úzke kontakty, trieda ide do karantény, okrem detí, ktoré chorobu prekonali, alebo sú zaočkované,

podľa aktuálneho školského semafora sa krúžky v MŠ nerealizujú.

Od 1.1.2022 sa mení výška režijných nákladov na stravovanie detí v materskej škole z 5€ na 7,50€ paušálne za mesiac, podľa VZN mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 6/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 5/2021 zo dňa 28.6.2021 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.

VZN č. 6/2021_uhrada nákladov v ŠJ

S účinnosťou od  18.10.2021 podľa Rozhodnutia ministra školstva  číslo: 2021/18439:2-A1810 z 15.10.2021, sa predlžuje lehota na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 dní.
Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné.

→Usmernenie k ospravedlneniu neprítomnosti deti materskej školy počas pandémie ochorenia COVID-19←

 

S účinnosťou od 29. novembra 2021 sa podľa Rozhodnutia ministra školstva  z 25. novembra 2021 výchovno-vzdelávacia činnosť  uskutočňuje v materskej škole (prezenčne) a na základe predloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti.

 

V materskej škole nemožno uskutočniť školské aktivity podľa §28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä:
a) výlety a exkurzie,
b) športové výcviky a školské športové súťaže,
c) pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
d) krúžkovú činnosť,
e) kurzy pohybových aktivít v prírode,
f) saunovanie,
g) dni otvorených dverí.

V triedach v ktorých sa neuskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť (prezenčne) z dôvodu karantény, bude pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie, zabezpečené dištančné vzdelávanie (formou posielania podkladov k vzdelávacím oblastiam do e-mailu).
Ak sa dieťa  nezúčastní výchovy a vzdelávania v materskej škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť;  ak to prevádzkové podmienky umožňujú, materská škola zabezpečí pre takéto deti dištančné vzdelávanie.
Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.

AKTUALIZOVANÝ ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Vážení rodičia,

aj v našej materskej škole sa žiaľ vyskytli prípady pozitivity na ochorenie Covid-19. Stále sa však stretávame s otázkami, podľa čoho sa riadi materská škola?, ako postupovať pri zistení pozitivity dieťaťa? atď., preto ponúkame krátky manuál:

Materská škola sa riadi podľa manuálu Školský semafór, ktorý jasne stanovuje, že ak sa v triede vyskytne dieťa alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu deti a pedagógovia  z triedy ako úzke kontakty do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).
Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak:
– sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a
– výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny.

Ďalej sa riadime Vyhláškou č._252 ÚVZ SR zo 7.10.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie Covid-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie Covid-19.

Nakoľko choroba v tomto období neobchádza aj zamestnancov materskej školy, niekedy nemáme inú možnosť len deti z napr. dvoch tried spojiť do ucelenej skupiny, ktorá sa ďalej nepremiešava.

Ďakujeme, že nám pomáhate zvládať túto náročnú Covid dobu.

Každý pozitívny prípad konzultujeme s RÚVZ BA.

21. októbra 2021 si deti vychutnajú dobrôtky z jabĺk.  

Sladučkú chuť červených jabĺk, ale aj charakteristickú kyslosť zelených odrôd,  si pripomenieme vďaka Medzinárodnému dňu jablka. Tento deň každoročne pripadá na 21. októbra a potvrdzuje, že jablká sú aj v tejto dobe dôležitou súčasťou nášho jedálnička. 

Jablká sú typickým slovenským jesenným ovocím, a aj preto si ich  vychutnáme na niekoľko spôsobov – surové, ako súčasť ovocných šalátov, tiež  v jablkových koláčoch alebo v džúsoch.

 

Už čoskoro nás v materskej škole čaká veľká zábava.

Pre naše deti máme pripravený interaktívny koncert Zahrajka zo Spievankova, priamo v našej materskej škole. Keďže rešpektujeme epidemiologické nariadenia, koncerty sú rozdelené do dvoch dní 27.10 a 28.10 2021, aby si Zahrajka mohli užiť všetky deti..

V prípade zmeny budeme informovať na našej stránke.

 

Aj vďaka Vám, rodičom našich detí sa nám darí v našej materskej škole usporiadať pre deti zaujímavé vystúpenia.

Po zapojení sa do súťaže o koncert Fidlikantov v materskej škole, bola vyžrebovaná mamička z triedy Lienky a tak sa tešíme, že vďaka nej, deťom prídu Fidlikanti zahrať 4.11.2021 priamo do našej materskej školy.

Žrebovanie je dostupné na dole uvedenom linku:

https://www.facebook.com/www.fidlikanti.sk/videos/2758568371101059

Ď  A  K  U  J  E  M  E 

Vážení rodičia,

naši predškoláci sa zapojili do veselej školskej súťaže Adoptuj si kravičku.

Adoptuj kravičku je unikátny projekt realizovaný z Mliečneho fondu, do ktorého prispievajú slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka už od roku 2008. V hre si deti  virtuálne adoptovali ozajstnú kravičku a takto sa zábavnou formou učia o dôležitosti konzumácie slovenského mlieka a mliečnych výrobkov, o živote kravičiek aj o práci poľnohospodárov – farmárov.

Cieľom projektu je vypestovať u detí pozitívny vzťah ku zvieratám a správne stravovacie návyky, ukázať deťom, ale aj ich rodičom, že základom pre mliečne výrobky je mlieko od živých kravičiek, o ktoré sa musia slovenskí poľnohospodári dobre starať. 

Čo môžu deti v súťaži Adoptuj kravičku vyhrať?

Súťaží sa o ceny v celkovej hodnote 5 000 € pre školu – o veľkú výhru pre celú školu a skvelé ceny pre víťazné triedy a rovnako sa súťaží o ceny v celkovej hodnote 5 000 € pre škôlku – o veľkú výhru pre celú škôlku a skvelé ceny pre víťazné triedy.

Hlavná výhra pre materskú školu

vybavenie školského ihriska v hodnote 3 000 €

viac sa dočítate na stránke https://www.adoptujkravicku.sk/skolska-sutaz/

Tešíme sa, že deti majú v tomto školskom roku obohatený vzdelávací proces a hravou formou sa u nich bude pestovať pozitívny vzťah k zvieratám a stravovacím návykom zároveň

Vážení rodičia, našu materskú školu ste zapojili do súťaže:

HYZA – DOBROTKOVO

hlasujte za svoju materskú školu

→ Nakúpte výrobky označené súťažnou etiketou a pokladničný blok uschovajte.
→ Zadajte kód z etikety a vyberte škôlku, za ktorú chcete hlasovať.

Materská škola vďaka Vášmu nákupu produktu HYZA Dobrotkovo získa 3 hlasovacie body, nákupom ostatných produktov HYZA udelíte materskej škole 1 hlasovací bod.

Materská škola môže aj s Vašou pomocou vyhrať až 3000€.

Hlasujúci vyhrávajú až 101 cien 1x týždenne, preto svoj blok z nákupu nevyhadzujte. Viac informácií o súťaží sa dozviete na stránke hyza.sk/dobrotkovo/sutaz/

Hlasovať za našu materskú školu môžete na nasledujúcom odkaze:

https://hyza.sk/dobrotkovo/hlasovanie/?hash=5g2tw

Súťaž trvá do 24.11.2021

Ď  A  K  U  J  E  M  E 

Združenie rodičov pri Materskej škole Milana Marečka 20, Bratislava pracuje samostatne vo všetkých triedach MŠ. Na stretnutiach  sa venuje aktuálnym problémom MŠ, efektívnemu využívaniu finančných prostriedkov na skvalitnenie VVČ, organizácií aktivít a podujatí v MŠ. Rodičia v Materskej škole sú členmi Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ) so sídlom v Poprade.

Zápisnica zo zasadnutia Rady rodičov z 27.9.2021

Meno a priezvisko Funkcia Zástupca triedy
Candráková Alica predseda Kuriatka
Jakabová Ivetka Bc. podpredseda Včielky
Bernáthová Gabriela Mgr. hospodár Sovičky
Ághová Lucia člen Motýliky
Falbová Jarmila člen Macíkovia
Galčíková Katarína člen Kačičky
Guttmannová Lacková Barbora člen Hviezdičky
Havadejová Svatava člen Slniečka
Klasová Lenka člen Sovičky
Olachová Zuzana člen Žabky
Palečková Michaela člen Húsky
Polakovičová Ľubica člen Myšky
Sojaková Zuzana Bc. člen Predškoláci
Solárová Lívia člen Lienky
Škvarková Lucia člen Mravčeky
Šubínová Tatiana člen Ježkovia

          

Vo štvrtok 2. septembra 2021 sa tešíme na všetky naše deti ♥

→ príchod do MŠ je od 6:30 hod. – do 8:00 hod. následne sa MŠ uzamyká a priestory sa dezinfikujú (prosíme dodržiavať čas príchodu),

→ deti zadelené do tried Ježkovia, Motýliky, Mravčeky, Včielky a Kuriatka začínajú adaptačným týždňom,

→ do priestorov MŠ ráno vstupuje s dieťaťom jeden zákonný zástupca, pre dieťa tiež prichádza na obed, alebo popoludní jeden zákonný zástupca,

→ pri vstupe si zákonný zástupca dezinfikuje ruky a nezabudne na prekrytie horných dýchacích ciest,

→ v budove MŠ sa zákonný zástupca zdržiava čo najkratšiu dobu,

→ prosíme, aby zákonní zástupcovia nenosili do MŠ hygienické pomôcky, všetky informácie o ich zaobstaraní sa dozviete na rodičovských schôdzach,

Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava vychádzajúc z platnej legislatívy, COVID automatu schváleného vládou SR dňa 10.8.2021 a Vyhláškami ÚVZ SR zverejnenými 12.8. 2021 → (Vyhláška_237, a Vyhlaška 239), ponúka prehľad opatrení v školskom roku 2021/2022

Materská škola sa riadi Školským semaforom (Školský semafor) ktorý zverejnilo MŠVVaŠ 17.8. 2021, ten je koncipovaný ako výstražný systém a zohľadňuje aktuálnu epidemiologickú situáciu v materskej škole. Je zadefinovaný v troch úrovniach.

♠ Deti materskej školy sa netestujú!!! 

♠ Deti materskej školy majú výnimku z povinnosti nosenia rúška!!!

♠ Dospelé osoby nachádzajúce sa v priestoroch MŠ dodržiavajú hygienicko-epidemiologické opatrenia – prekrytie horných dýchacích ciest v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekciu rúk.

♠ Pri nástupe do MŠ a po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní  rodič predkladá písomné Vyhlásenie o bezpríznakovosti → (Vyhlásenie o bezpríznakovosti )

♠ Vstup cudzím osobám do priestorov MŠ je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou MŠ a písomným vyhlásením o bezpríznakovosti danej osoby.

♠ Pri príchode do MŠ prosíme využívať vchody podľa označenia tried.

♠ Na komunikáciu externých osôb s MŠ (riaditeľkou, učiteľkami) prosíme využívať dištančnú formu komunikácie (e-mail, písomne, telefonicky).

♠ V prípade, že je u dieťaťa podozrenie na ochorenie Covid-19, alebo je u dieťaťa potvrdené ochorenie Covid-19, rodič bezodkladne informuje triednu učiteľku.

Materská škola

podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti  sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopností a zručností, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Materská škola 
prevádzkuje štyri triedy na ulici Milana Marečka 20, desať tried na ulici Milana Marečka 16 a jednu triedu na ulici Milana Marečka 12 v Bratislave – DNV. 
 
 
Materská škola 
má právnu subjektivitu.
 

Materská škola 

pracuje podľa školského vzdelávacieho programu pod názvom 

 „Štvorlístok pod Devínskou Kobylou“, 

ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu  sú spracované formou obsahových celkov, ktoré sú tematicky blízke a súvisia so skutočným životom detí v predškolskom veku.

Denný poriadok Materskej školy

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách

Školský vzdelávací program

Koncepčný zámer rozvoja MŠdeti stvorlistok

Ak Vaše dieťatko v septembri prvýkrát navštívi našu materskú školu, určite Vám do e-mailovej schránky, ktorú ste uviedli v Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, pani učiteľky  pošlú všetky potrebné informácie o tom, čo všetko potrebujete a čo všetko Vaše dieťa v rámci adaptačného pobytu čaká. E-mail očakávajte koncom augusta.

Umiestnenie detí do tried v školskom roku 2021/2022 nájdete zverejnené vo vstupných vestibuloch MŠ Milana Marečka 20 a MŠ Milana Marečka 16. Dátum zverejnenia včas oznámime. 

Vaše dieťa určite v prvý deň potrebuje:

→ papučky (s bielou podrážkou),

→ náhradné oblečenie do skrinky (prosíme označiť menom),

→ malú hračku s ktorou dieťa ľahšie zvládne chvíle bez Vás,

→ fotokópiu zdravotného preukazu.

Od pani učiteľky dostanete dokumenty ktoré je potrebné vyplniť a odovzdať (všetky sú k dispozícií aj → tu, môžete si ich doma pripraviť):

♣ evidenčný list dieťaťa,

♣ vyhlásenie o bezpríznakovosti 

♣ splnomocnenie o preberaní dieťaťa inou osobou,

♣ súhlas so spracúvaním osobných údajov,

♣ zdravotný dotazník dieťaťa.

Priebeh adaptačného vzdelávania spočíva v tom, že dieťa privediete do materskej školy postupne najprv len na pár hodín a následne, podľa toho ako sa dieťatku darí, budú sa hodiny pobytu dieťaťa v MŠ predlžovať.

Z hľadiska psychohygieny je vhodné umožniť postupnú adaptáciu dieťaťa na materskú školu.

Doporučujeme:

  1. týždeň – pobyt do 10.00 hod.
  2. týždeň  – pobyt do 12:00 hod. 

Adaptácia sa môže upraviť individuálne podľa potrieb dieťaťa, po dohovore s triednymi učiteľkami.

Odporúčame prečítať článok → Ako zvládnuť adaptáciu detí v materskej škole

Podmienky a postup úhrady cestovných nákladov na dopravu sa určujú podľa:
–  §4aa zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a
–  smernice č. 22/2021, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu.

 


Dopravné sa týka :
–  detí materskej školy pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a nemajú trvalý pobyt v Devínskej Novej Vsi. 

Žiadosti o finančné prostriedky na dopravné predkladá materská škola,  zriaďovateľovi. 

Materskej škole nahláste záujem o príspevok na dopravu aj s potrebnými údajmi (meno a priezvisko dieťaťa pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, trvalý pobyt, spôsob dopravy, výška mesačných cestovných nákladov na autobusovú dopravu.

Prílohy:

 – doklad dopravnej spoločnosti o výške ceny zľavnených cestovných lístkov, 

– potvrdenie od ošetrujúceho lekára, ak zdravotný stav dieťaťa  nedovoľuje prepravu do materskej školy prostredníctvom hromadnej dopravy (Čl. 3 ods. 6 písm. b) smernice č. 22/2021, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu).

 

PROSÍME RODIČOV 5 ROČNÝCH DETÍ, KTORÉ OD ŠK.R. 2021/2022 BUDÚ PLNIŤ POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE, ABY ČO NAJSKÔR DORUČILI DO MŠ ČESTNÉ VYHLÁSENIE, AK MAJÚ ZÁUJEM O DOTÁCIU NA STRAVNÉ AJ O DVOJNÁSOBNÝ DAŇOVÝ BONUS → Čestne_vyhlásenie  V RIADKU KDE UVÁDZATE MENO DIEŤAŤA PROSÍME VPÍSAŤ AJ DÁTUM NARODENIA DIEŤAŤA.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE VLOŽTE DO SCHRÁNKY MATERSKEJ ŠKOLY, ALEBO HO NASKENOVANÉ POŠLITE NA skolkymarecka@gmail.com

Nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2021 po novom ovplyvní novela zákona o dotáciách na stravu, ktorá nadobudla účinnosť 1.8.2021. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ňou zvýšilo doterajšiu sumu dotácie z 1,20 eur na 1,30 eur, a zároveň s ohľadom na novelu zákona o dani z príjmov upravili podmienky poskytovania dotácie na stravu.

Koho sa týka zvýšený daňový bonus a koho dotácia na stravu?

Nárok na pomoc vo forme obedov „zadarmo“ alebo zvýšeného daňového bonusu bude mať v novom školskom roku každé dieťa vo veku od 6 do 15 rokov. Deťom rodičov, ktorí nemajú nárok na zvýšený daňový bonus, poskytne ministerstvo dotáciu na stravu. 5-ročné deti môžu mať nárok na daňový bonus (ak príjem rodiča prevyšuje hranicu 3 738 €), ale aj na obed zadarmo. Pozor !!! pri dovŕšení 6 roku života dieťaťa, si rodič uplatní buď dotáciu na stravu, alebo daňový  bonus. Zdroj: MPSVR SR Pokračovať v čítaní

Vážení rodičia, 
 
mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves vás s radosťou pozýva na kultúrne podujatie HURÁ NA PRÁZDNINY S JOJKOM.
Akcia sa bude konať už túto stredu 30. júna v areáli ZŠ I. Bukovčana
od 16.00 h.
Kvôli pandemickým opatreniam je dôležitá rezervácia miesta cez webhttps://www.devinskanovaves.sk/rezervacia/128/hura-na-prazdniny-s-jojkom, ktorá Vám nezaberie viac ako 2 min.
Program bude bohatý.
Deti budú zabávať kúzelník Peter Šesták, Hugo Sníček a Šašo Jaro.
K dispozícii budú aj nafukovacie atrakcie. 
Na mieste sa budete môcť navyše oboznámiť s možnosťami táborov v DNV toto leto.
Spravme deťom krásny záver školského roka po tomto náročnom oklieštenom roku.
Tešíme sa na detičky 🙂 
 

Na základe ROZHODNUTIA MINISTRA ŠKOLSTVA z 13.05.2021 sa s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovuje
1. školské vyučovanie vo všetkých školách,
2. prevádzka všetkých školských zariadení okrem škôl v prírode.
Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka materskej školy  na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie prevádzky materskej školy; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. 

Rodič v pondelok pri nástupe dieťaťa do MŠ predkladá pani učiteľke → vyhlásenie ZZ o bezinfekčnosti dieťaťa

Toto vyhlásenie rodič predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov).
Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast
V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať materskú školu.
V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom), ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predloží zákonný zástupca pri návrate dieťaťa do materskej školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast, a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.
Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) respirátorom v interiéri majú všetci s výnimkou: 
 detí v materskej škole, 
 osoby so závažnými poruchami autistického spektra a osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. 

MANUAL COVID ŠKOLSKÝ SEMAFÓR

Prevádzka materských škôl Milana Marečka (ďalej len „MŠ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Devínska Nová Ves, je počas letných prázdnin realizovaná v súlade s § 2 ods. 6 Vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole a podľa schváleného harmonogramu ich prevádzky v jednotlivých týždňoch mesiacov júl – august 2021:

Od 01.07.2021 do 30.07.2021 – MŠ Milana Marečka 16

Od 02.8. 2021 do 27.08.2021 – MŠ Milana Marečka 20

30.08. 2021 a 31.08. 2021 budú v MŠ sanitárne dni, deti začnú nový školský rok 2021/2022 vo štvrtok 02.09. 2021

Mamičkám ktoré sú na rodičovskej dovolenke odporúčame nechať si dieťa počas letných prázdnin doma, kvôli obmedzeniu personálneho zabezpečenia letnej činnosti v MŠ.

Prosíme záväzne nahlásiť záujem o MŠ v letných mesiacoch triednym pani učiteľkám. Poplatok za čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ počas letných mesiacov prosíme uhradiť do 20. júna 2021

Naša materská škola sa zapojila do logickej olympiády pre najmenších, ktorá je určená deťom predškolského veku. Obsahom zápolenia bude preverenie jednoduchých logických funkcií, tvorenia pojmov, dobrej pamäti, počítania a precvičovania jemnej motoriky detí predškolského veku. Teda všetko zručností, potrebných na úspešné zvládnutie vyučovacích predmetov počas povinnej školskej dochádzky.
Predškoláci okúsia svet logiky, abstraktného myslenia, hľadania súvislostí a precvičovania jemnej motoriky. Sveta, kde sú iba víťazi a žiadni porazení. Hlavnou myšlienkou podujatia je zapojiť sa, skúsiť vyriešiť, rozmýšľať možno aj netradične a svoje riešenie – výsledok aj zdôvodniť. Riešenie logických úloh olympiády učí deti komunikovať, vyjadrovať svoj názor, podporí prácu v skupine a umožní prezentovať logické myslenie dieťaťa.
 
 www.logickaolympiada.sk.
 
Na súťažiacich čaká osem logických úloh.
Olympiáda prebieha v réžii zaregistrovaných materských škôl písomnou formou alebo spoločným riešením úloh v kolektíve detí, napríklad pri počítači alebo interaktívnej tabuli. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácii sa riešenie logických úloh prenesie do online priestoru. Organizátor poskytne zaregistrovaným materským školám Testovací súbor logických úloh a  Certifikát o absolvovaní Logickej olympiády pre najmenších v elektronickej podobe.

Ak Vaše dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Podkladom pre rozhodnutie riaditeľky materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je podľa § 28a ods. 3 školského zákona vždy predloženie:

 

Po predložení uvedených súhlasov následne riaditeľka materskej školy  vydá rozhodnutie o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa. Pokiaľ nebudú predložené všetky tri dokumenty, riaditeľka materskej školy vo veci vydania rozhodnutia o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania nezačne konanie.

Vyššie uvedené dokumenty je potrebné do MŠ doručiť do  7. mája 2021

Ak Vaše dieťa, dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, avšak má nepriaznivý zdravotný stav, ktorý mu neumožní vzdelávať sa až do pominutia dôvodov, môžete ako zákonný zástupca požiadať riaditeľku spádovej materskej školy o oslobodenie od povinnosti dochádzať do materskej školy a k žiadosti
priložiť:
písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
– písomný súhlas zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Následne, po predložení žiadosti spolu s požadovanými písomnými súhlasmi riaditeľ ka materskej školy rozhodne o oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných dôvodov, ak
ide o povinné predprimárne vzdelávanie.
Dieťaťu, ktoré má vydané rozhodnutie o oslobodení od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie sa neposkytuje žiadne vzdelávanie ani v materskej škole, ani individuálnym vzdelávaním, až do pominutia dôvodov,
pre ktoré došlo k oslobodeniu.

Podľa školského zákona, formou individuálneho vzdelávania môže povinné predprimárne vzdelávanie plniť dieťa, ktorého:
⇒ zdravotný stav mu neumožňuje plniť povinné predprimárne vzdelávanie v kmeňovej materskej škole (nejde ale o dieťa ktoré má nepriaznivý zdravotný stav a preto sa nemôže zúčastňovať na edukačnom procese – je oslobodené od dochádzania do MŠ na PPV) → Súhlas lekára s individ vzdel zo zdravot dovod,
⇒ zákonný zástupca o to požiada materskú školu.

Každé dieťa, ktorého zákonný zástupca písomne požiada o povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa, musí:
byť najskôr prijaté do kmeňovej materskej školy (ak do piateho roku veku nenavštevovalo našu materskú školu) alebo
– už byť dieťaťom kmeňovej materskej školy (ak ju už navštevuje pred tým, ako sa pre neho predprimárne vzdelávanie stane povinným).
Ak pôjde o dieťa, ktorého zdravotný stav mu neumožňuje plniť povinné predprimárne vzdelávanie v kmeňovej materskej škole a jeho zákonný zástupca požiada kmeňovú materskú školu, do ktorej je dieťa vopred prijaté, o povolenie individuálneho vzdelávania, prílohou
k žiadosti je písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast. Pokračovať v čítaní

Podľa školského zákona môže zákonný zástupca požiadať riaditeľku
materskej školy, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta.
Ide spravidla o deti s nadaním alebo o deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku v priebehu mesiaca september, ktorých zákonní zástupcovia v nasledujúcom školskom roku s vysokou pravdepodobnosťou požiadajú o výnimočné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky pred dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa podľa § 19 ods. 4 školského zákona, pretože podľa § 60
ods. 1 školského zákona, môže byť na základné vzdelávanie výnimočne prijaté len dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie. Pokračovať v čítaní

S účinnosťou od školského roku 2021/2022 bude absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 08. 2021.

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne  o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.  Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole. 

Pokračovať v čítaní

Zápis detí do MŠ od septembra 2021

Do materskej školy sa spravidla prijímame deti  veku od troch do šiestich rokov. Výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne a bezpečnostné podmienky a dieťa ovláda základné hygienické a sebaobslužné činnosti (je bez plienky, vie samostatne jesť lyžicou). Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ  si môžete stiahnuť priamo z nášho webového sídla .  Rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka školy spravidla do 15. júna  daného roka.  Pri  prijímaní detí do MŠ dodržujeme princíp zákazu všetkých foriem diskriminácie a segregácie. Pokračovať v čítaní

Vážení rodičia,
prosíme Vás o poukázanie sumy do výšky 2% – 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/ 2003 Z.z. o dani z príjmov za rok 2020 v znení neskorších predpisov našej Materskej škole
IČO: 173196170 922
z poukázaných finančných prostriedkov by boli zakúpené učebné pomôcky, hračky k pobytu detí vonku a tiež by bola zrealizovaná revitalizácia školských dvorov.
Tlačivá na vyplnenie sú k dispozícii na našej webovej stránke, alebo u pani učiteľky v triede. Po vyplnení a potvrdení Vašim zamestnávateľom prosíme odovzdať tlačivo triednej pani učiteľke.

Vyhlásenie o poukázaní dane

Potvrdenie o zaplatení dane

Právna forma: Občianske združenie
Názov: SRRZ – ZR pri MŠ M. Marečka 6110/20.

IČO: 173196170 922

Pomôžete nám zveľadiť interiér i exteriér Materskej školy.

S vďakou
kolektív zamestnancov MŠ

Touto cestou by sme chceli Vaše deti srdečne pozvať na benefičný program s názvom Rozprávka je umenie. 
 
Po minulé roky rodičia detí vo veľkej miere pomohli pri zbierke #PlysakyPreZazracneDeti.

Tento rok by sme chceli rodičov detí  požiadať o podporu pri zbierke knižiek.

Knižky by sa zbierali v rámci benefičného programu #RozpravkaJeUmenie pre deti z MŠ a ZŠ v Bratislave od 18. novembra do 17 decembra 2021. V rozprávke deťom predškolského veku  ukazujeme ako dôležité je umenie v rôznych formách, a zároveň v sebe nesie ten najdôležitejší odkaz o tom ako si my dospelí potrebujeme nájsť stratený čas a vyhrať spolu s deťmi nad zlým pánom Nečasom.

Program je tvorený v spolupráci RÚVZ SR za prísnych podmienok a zároveň v spolupráci s mestskou časťou Bratislava – Devínska Nová Ves.

Predstavenie pre deti sa uskutoční v priestoroch Istra Centra pre voľný čas. Účinkujúci sú plne zaočkovaní. Predstavenie trvá cca 30 – 40 minút. Je plne interaktívne. Zároveň od všetkých detí potrebujeme potvrdenie o bezpríznakovosti na deň predstavenia. 

Zároveň prosíme všetkých predškolákov, aby  do MŠ priniesli akúkoľvek rozprávkovú knižku. ♥

Viac tu ↓

Projekt pre zázračné deti