2% zo zaplatenej dane Aktuality Oznamy

Pomôžte našej materskej škole poukázaním 2% z dane za zdaňovacie obdobie roku 2022

Vážení rodičia, prosíme Vás o poukázanie sumy do výšky 2% – 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/ 2003 Z.z. o dani z príjmov za rok 2022 v znení neskorších predpisov našej Materskej škole IČO: 173196170 922 Z poukázaných finančných prostriedkov budú zakúpené učebné pomôcky, hračky k pobytu detí vonku a tiež by sa …

Rada rodičov Združenie rodičov

Rada rodičov

Združenie rodičov pri Materskej škole Milana Marečka 20, Bratislava pracuje samostatne vo všetkých triedach MŠ. Na stretnutiach  sa venuje aktuálnym problémom MŠ, efektívnemu využívaniu finančných prostriedkov na skvalitnenie VVČ, organizácií aktivít a podujatí v MŠ. Rodičia v Materskej škole sú členmi Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ) so sídlom v Poprade. Zápisnice zo stretnutia rodičov každej …

O nás

MATERSKÁ ŠKOLA

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti  sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopností a zručností, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Materská škola  prevádzkuje štyri triedy na ulici Milana Marečka 20, desať tried na ulici Milana Marečka 16 a dočasne zriadenú triedu pre deti plniace povinné predprimárne …

Oznamy Poplatky v MŠ

Príspevok na dopravu pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie

Podmienky a postup úhrady cestovných nákladov na dopravu sa určujú podľa:–  §4aa zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a–  smernice č. 22/2021, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu.   Dopravné sa týka :–  detí materskej školy pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a nemajú …

Zapájame sa

LOGICKÁ OLYMPIÁDA PRE NAJMENŠÍCH V APRÍLI 2023

Naša materská škola sa zapája do logickej olympiády pre najmenších, ktorá je určená deťom predškolského veku. Obsahom zápolenia bude preverenie jednoduchých logických funkcií, tvorenia pojmov, dobrej pamäti, počítania a precvičovania jemnej motoriky detí predškolského veku. Teda všetko zručností, potrebných na úspešné zvládnutie vyučovacích predmetov počas povinnej školskej dochádzky. Predškoláci okúsia svet logiky, abstraktného myslenia, hľadania súvislostí …

Poradenstvo Zápis detí do MŠ

Dieťa pokračujúce v povinnom predprimárnom vzdelávaní (Akt. marec 2022)

Ak Vaše dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Podkladom pre rozhodnutie riaditeľky materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je podľa § 28a ods. 3 školského zákona vždy predloženie:   písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,  písomného súhlasu všeobecného …

Poradenstvo Zápis detí do MŠ

Oslobodenie dieťaťa od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie

Ak Vaše dieťa, dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, avšak má nepriaznivý zdravotný stav, ktorý mu neumožní vzdelávať sa až do pominutia dôvodov, môžete ako zákonný zástupca požiadať riaditeľku spádovej materskej školy o oslobodenie od povinnosti dochádzať do materskej …

Poradenstvo Zápis detí do MŠ

Individuálne vzdelávanie dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné na žiadosť rodiča (akt. marec 2022)

Zákonný zástupca o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania individuálnou formou písomne požiada materskú školu. Žiadosť zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia o povolenie individuálneho vzdelávania obsahuje: a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu dieťaťa, b) obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť, c) dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania, d) meno a priezvisko …

Poradenstvo Zápis detí do MŠ

Dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením 5 roku veku (akt. marec 2022)

Podľa školského zákona môže zákonný zástupca požiadať riaditeľkumaterskej školy, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta.Ide spravidla o deti s nadaním alebo o deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku v priebehu mesiaca september, ktorých zákonní zástupcovia v nasledujúcom školskom roku s vysokou pravdepodobnosťou požiadajú o výnimočné …

Aktuality Naša materská škola Zápis detí do MŠ

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE od 1.9. 2021

S účinnosťou od školského roku 2021/2022 bude absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 08. 2021. Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne  o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania …

Aktuality Oznamy

Základné prevádzkové podmienky materskej školy v šk. roku 2022/2023

Podľa Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 15.8. 2022,  podľa § 150 ods. 8 školského zákona a podľa dokumentu Zelená otvoreným školám  s účinnosťou od 1. septembra 2022 ♣ Na účel výchovy a vzdelávania v materskej škole (prezenčne)  sa predkladá →  Vyhlásenie o bezpríznakovosti. ♣ V období výchovy a vzdelávania môže riaditeľka materskej …

Aktuality

OSOBNÉ PREVZATIE ROZHODNUTIA O PRIJATÍ/NEPRIJATÍ DIEŤAŤA DO MŠ

Vážení rodičia,    od 13.06.2022 do 17.06.2022 (vrátane), v čase od 8:00 do 12:00 hod., v priestoroch materskej školy Milana Marečka 20, je možné prevziať Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ. Rozhodnutie preberajú obaja zákonní zástupcovia s predložením občianskeho preukazu. Ak obaja zákonní zástupcovia dieťaťa rozhodnutie obdržali do svojej elektronickej schránky zriadenej cez www.slovensko.sk, nie …