Aktuality Zapájame sa

LOGICKÁ OLYMPIÁDA PRE NAJMENŠÍCH V MÁJI 2024

Naša materská škola sa zapája do logickej olympiády pre najmenších, ktorá je určená deťom predškolského veku (z každej predškolskej triedy vyberú pani učiteľky deti, ktoré sa zapoja do olympiády za svoju triedu). Obsahom zápolenia bude preverenie jednoduchých logických funkcií, tvorenia pojmov, dobrej pamäti, počítania a precvičovania jemnej motoriky detí predškolského veku. Teda všetko zručností, potrebných na …

Aktuality

Výnimočné prijatie dieťaťa do ZŠ

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré k 31. augustu príslušného kalendárneho roka (vrátane) nedovŕši šiesty rok veku, ak zákonný zástupca pri zápise predloží riaditeľovi ZŠ súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Materská škola, žiadne potvrdenie na tieto účely nepredkladá!Zákonný zástupca môže požiadať o …

Aktuality

Pokračovanie v plnení PPV

Ak bude Vaše dieťa v školskom roku 2024/2025 pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, nezabúdajte, že sa podľa školského zákona musí zúčastniť zápisu do ZŠ a následne riaditeľke MŠ doručiť dokumenty, ktoré sú potrebné pre vydanie Rozhodnutia o pokračovaní v plnení PPV. Potrebujete: → Písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,  → Informovaný súhlas zákonného …

Aktuality Zapájame sa

Dental Alarm&Brusher

Osvetový program Dental Alarm dieťa hravým spôsobom naučí čistiť si zúbky správne, pravidelne a s radosťou. Deti sa zúčastnia štyroch teoreticko-praktických školení, ktoré im sprostredkuje lektor priamo v ich triede. Každé školenie trvá 45 minút.  Trieda Myšky štartuje školenia  od 22.3.2024  Trieda Hviezdičky a Lienky pokračujú od 16.04.2024 Trieda Macíkovia a Veveričky od 18.04.2024 (školenie …

2% zo zaplatenej dane Aktuality Oznamy

Pomôžte našej materskej škole poukázaním 2% z dane za zdaňovacie obdobie roku 2023

Vážení rodičia, prosíme Vás o poukázanie sumy do výšky 2% – 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/ 2003 Z.z. o dani z príjmov za rok 2023 v znení neskorších predpisov našej Materskej škole IČO: 173196170 922 Z poukázaných finančných prostriedkov budú zakúpené učebné pomôcky, hračky k pobytu detí vonku a tiež by sa …