Technické škôlky

Materská škola, Milana Marečka je od školského roku 2023/2024 Technickou škôlkou. Hlavnou myšlienkou projektu je vzbudiť u detí záujem o techniku a prírodovedné poznanie, podporiť celkovú technickú a vedeckú gramotnosť, zlepšiť schopnosť porozumieť základným poznatkom vedy a techniky a uvedomovať si, ako prakticky ovplyvňujú život každého z nás.  Autori projektu  Autormi projektu sú Ing. L. …

Depistáž školskej pripravenosti 20. 2. až 27.2. 2024

Vážení rodičia, aj v tomto školskom roku budú realizované depistažné vyšetrenia zamestnancami CPP Fedáková 3, Bratislava. Depistáž absolvujú hlavne deti, ktoré vyberú pani učiteľky na základe pedagogickej diagnostiky, v priestoroch MŠ Milana Marečka. Deti, ktoré spĺňajú kritériá pre zaškolenie do vyšetrení zaradené nebudú, oslovení budú rodičia detí, ktoré majú vývinové ťažkosti. Rodič pred vyšetrením vyplní …