Výnimočné prijatie dieťaťa do ZŠ

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré k 31. augustu príslušného kalendárneho roka (vrátane) nedovŕši šiesty rok veku, ak zákonný zástupca pri zápise predloží riaditeľovi ZŠ súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Materská škola, žiadne potvrdenie na tieto účely nepredkladá!Zákonný zástupca môže požiadať o …

Pokračovanie v plnení PPV

Ak bude Vaše dieťa v školskom roku 2024/2025 pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, nezabúdajte, že sa podľa školského zákona musí zúčastniť zápisu do ZŠ a následne riaditeľke MŠ doručiť dokumenty, ktoré sú potrebné pre vydanie Rozhodnutia o pokračovaní v plnení PPV. Potrebujete: → Písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,  → Informovaný súhlas zákonného …

Dental Alarm&Brusher

Osvetový program Dental Alarm dieťa hravým spôsobom naučí čistiť si zúbky správne, pravidelne a s radosťou. Deti sa zúčastnia štyroch teoreticko-praktických školení, ktoré im sprostredkuje lektor priamo v ich triede. Každé školenie trvá 45 minút.  Trieda Myšky štartuje školenia  od 22.3.2024  Trieda Hviezdičky a Lienky pokračujú od 16.04.2024 Trieda Macíkovia a Veveričky od 18.04.2024 (školenie …