Milana Marečka 20, Bratislava

Monika Zelenková

Nakoľko sa v našej MŠ nevyskytol ani jeden prípad ochorenia na COVID-19,  MŠ sa aktuálne nachádza v zelenej fáze. Od utorka 22.9. 2020 budeme v prevádzke od 6:30 – 17:00h. podľa odporúčaní ÚVZ SR a RÚVZ. 

Fáza sa zmení, keď bude v MŠ potvrdený prípad a budeme kontaktovaní RÚVZ. O prípadných zmenách Vás budeme informovať na našom webovom sídle.

Cudzím osobám je vstup do MŠ  umožnený len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením (príloha 1A, ktorú nájdete TU) o bezinfekčnosti.

Cudzou osobou je každá osoba okrem zamestnanca školy, dieťaťa školy a jeho zákonného zástupcu, ktorý sprevádza dieťa do MŠ.

Úhrada poplatkov za dochádzku do materskej školy

 ZA POBYT DIEŤAŤA V MŠ

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov MŠ. Výška príspevkov je určená vo VZN č. 2/2015. Výška stanoveného príspevku v MŠ sa mení s úpravami súm životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Príspevok v MŠ mesačne s platnosťou od 1.7.2020 je stanovený na sumu: 24,50 €

Spôsob úhrady:

  • bezhotovostným platovým stykom

V zmysle § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa príspevok v materskej škole neuhrádza za dieťa:

  1. a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  2. b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  3. c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

  1. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  2. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi: v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku,

O odpustení príspevku rozhoduje riaditeľ MŠ.

 STRAVOVANIE:

Dieťa je automaticky zaradené na poberanie celodennej stravy v sume 1,54€. Záujem o inú ako celodennú stravu (t.j. len desiata, alebo desiata + obed) zákonný zástupca nahlási vedúcej ŠJ. Ďalej raz mesačne uhrádza dieťa schválený MČ BA DNV režijný poplatok ( réžia – energií) vo výške 5,- € na dieťa. 

Dotácia na stravu od štátu pre deti, ktoré sú rok pred plnením povinnej šk. dochádzky, bude do 31.12.2020. 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca na nákup potravín a režijný poplatok sa uhrádza jeden mesiac vopred najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. Rodič príspevok na úhradu potravín uhrádza:

  • jednorazovým príkazom na úhradu (skutočne odobraté obedy),

V prípade, že rodič neuhradí poplatky v stanovenom termíne a je v nedoplatku na stravnom, nemá nárok do úhrady poplatkov na poskytnutie stravy a riaditeľka MŠ môže po upozornení ukončiť dochádzku dieťaťa do MŠ.

Deti, ktoré sú v hmotnej núdzi a z nízkopríjmových rodín, majú na stravnom zľavu. Rodičia sú však povinní priniesť potvrdenie o poberaní dávok v hmotnej núdzi a tiež oznámiť akúkoľvek zmenu, alebo ukončenie tohto stavu. Nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením majú deti v hmotnej núdzi a deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima. Aby dotácia mohla byť dieťaťu poskytnutá, rodič musí vedúcej školskej jedálne predložiť potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že je poberateľom dávky a Vyhlásenie (súhlas so zaradením dieťaťa do zoznamu na poskytnutie dotácie) najneskôr do 5. dňa v mesiaci, aby mu na nasledujúci mesiac vznikol nárok na dotáciu.

Ak má dieťa zdravotné problémy s konzumáciou stravy v MŠ ( metabolická porucha, diabetes, alergia na niektoré potraviny) musí rodič o tejto skutočnosti informovať triedne učiteľky a vedúcu školskej kuchyne, ktorej predloží lekárske potvrdenie o tejto skutočnosti. V tom prípade môže priniesť dieťaťu svoju stravu z domu hermeticky uzavretú a označenú menom dieťaťa ktorému prináleží.

Vážení rodičia,

vedenie školy zverejňuje základné informácie ohľadom prevádzky MŠ, prijatých preventívnych a ochranných opatrení v čase mimoriadnej situácie-pandémie ochorenia COVID-19.

 

Prevádzka MŠ od 2.9. 2020, preventívne a ochranné opatrenia

  • MŠ bude počas mimoriadnej situácie v prevádzke v čase od 7:00 do 17:00 hod.
  • Ranné schádzanie detí bude v čase od 7:00 hod do 8:00 hod.
  • Pri ceste do MŠ sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR, pokynmi RÚVZ, MŠVVaŠ SR a aktuálnym školským poriadkom materskej školy.

Pokračovať v čítaní