LOGICKÁ OLYMPIÁDA PRE NAJMENŠÍCH V MÁJI 2024

Naša materská škola sa zapája do logickej olympiády pre najmenších, ktorá je určená deťom predškolského veku (z každej predškolskej triedy vyberú pani učiteľky deti, ktoré sa zapoja do olympiády za svoju triedu). Obsahom zápolenia bude preverenie jednoduchých logických funkcií, tvorenia pojmov, dobrej pamäti, počítania a precvičovania jemnej motoriky detí predškolského veku. Teda všetko zručností, potrebných na …

Výnimočné prijatie dieťaťa do ZŠ

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré k 31. augustu príslušného kalendárneho roka (vrátane) nedovŕši šiesty rok veku, ak zákonný zástupca pri zápise predloží riaditeľovi ZŠ súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Materská škola, žiadne potvrdenie na tieto účely nepredkladá!Zákonný zástupca môže požiadať o …

Pokračovanie v plnení PPV

Ak bude Vaše dieťa v školskom roku 2024/2025 pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, nezabúdajte, že sa podľa školského zákona musí zúčastniť zápisu do ZŠ a následne riaditeľke MŠ doručiť dokumenty, ktoré sú potrebné pre vydanie Rozhodnutia o pokračovaní v plnení PPV. Potrebujete: → Písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,  → Informovaný súhlas zákonného …

Zápis do MŠ Milana Marečka 2024

OZNÁMENIE O MIESTE A ČASE ZÁPISU Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 a 59a školského zákona od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, a následne deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie. Právo na prijatie …