!!!ZMENA V POPLATKOCH OD 1.2.2023!!!

Podľa všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves č. 6/2022 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves čl.2 odsek 1, je výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, stanovená s účinnosťou od …