!!!ZMENA V POPLATKOCH OD 1.2.2023!!!

Podľa všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves č. 6/2022 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves čl.2 odsek 1, je výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, stanovená s účinnosťou od …

Príspevok na dopravu pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie

Podmienky a postup úhrady cestovných nákladov na dopravu sa určujú podľa:–  §4aa zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a–  smernice č. 22/2021, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu.   Dopravné sa týka :–  detí materskej školy pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a nemajú …