Poplatky v MŠ

!!!ZMENA V POPLATKOCH OD 1.2.2023!!!

Podľa všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves č. 6/2022 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves čl.2 odsek 1, je výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, stanovená s účinnosťou od 1.februára 2023 na:

50 € na jedno dieťa

Výška poplatku na druhé dieťa je 40€, na tretie a ďalšie dieťa je 30€ s podmienkou, že všetky deti aktuálne navštevujú materskú školu. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Spôsob úhrady:

 • bezhotovostným platovým stykom na číslo účtu materskej školy vedenom v Tatra Banke: SK38 1100 0000 0026 2474 2802,
 • ako variabilný symbol prosíme uviesť mesiac za ktorý je úhrada realizovaná (napr. 022023),
 • do poznámky nezabudnite napísať meno dieťaťa a triedu, ktorú dieťa navštevuje,
 • pri zadaní trvalého príkazu ako variabilný symbol uveďte obdobie školského roka, alebo mesiace v ktorých bude trvalý príkaz aktívny (napr. 090622, alebo 030622)

V zmysle § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa príspevok v materskej škole neuhrádza za dieťa:

 1. pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
 2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o  tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,
 3. ak je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre neuhrádzanie príspevku v zmysle ods. 2 písm. b) tohto článku, zákonný zástupca túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámi riaditeľke materskej školy.

Príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

 1. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
 2. nenavštevuje materskú školu v čase prerušenia prevádzky počas letných prázdnin.

Počas dochádzky dieťaťa do materskej školy v mesiacoch júl a august:

 1. zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok v plnej výške,
 2. zákonný zástupca dieťaťa, ktoré bude dochádzať do materskej školy iba určitý počet dní, uhrádza za tieto dni iba pomernú časť príspevku,
 3. zákonný zástupca dieťaťa uhrádza pomernú časť určeného príspevku v prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy.

STRAVOVANIE od 1. februára 2023 podľa aktuálne platného VZN MČ Bratislava-DNV č. 5/2022:

Dieťa je automaticky zaradené na poberanie celodennej stravy v sume 2,30€. Záujem o inú ako celodennú stravu (t.j. len desiata, alebo desiata + obed) zákonný zástupca nahlási vedúcej ŠJ. Ďalej raz mesačne uhrádza dieťa schválený MČ BA DNV režijný poplatok ( réžia – energií) vo výške 12,- € na dieťa. 

Dotácia na stravu od štátu je možné poskytnúť:

 • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa zákona o dani z príjmov (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

V nadväznosti na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ , ak si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku.

Viac na stránke úradu práce sociálnych vecí a rodiny na tomto linku

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca na nákup potravín a režijný poplatok sa uhrádza jeden mesiac vopred najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. Rodič príspevok na úhradu potravín uhrádza:

 • jednorazovým príkazom na úhradu (skutočne odobraté obedy),

V prípade, že rodič neuhradí poplatky v stanovenom termíne a je v nedoplatku na stravnom, nemá nárok do úhrady poplatkov na poskytnutie stravy a riaditeľka MŠ môže po upozornení ukončiť dochádzku dieťaťa do MŠ.

Deti, ktoré sú v hmotnej núdzi a z nízkopríjmových rodín, majú na stravnom zľavu. Rodičia sú však povinní priniesť potvrdenie o poberaní dávok v hmotnej núdzi a tiež oznámiť akúkoľvek zmenu, alebo ukončenie tohto stavu. Nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením majú deti v hmotnej núdzi a deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima. Aby dotácia mohla byť dieťaťu poskytnutá, rodič musí vedúcej školskej jedálne predložiť potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že je poberateľom dávky a Vyhlásenie (súhlas so zaradením dieťaťa do zoznamu na poskytnutie dotácie) najneskôr do 5. dňa v mesiaci, aby mu na nasledujúci mesiac vznikol nárok na dotáciu.

Ak má dieťa zdravotné problémy s konzumáciou stravy v MŠ (metabolická porucha, diabetes, alergia na niektoré potraviny) musí rodič o tejto skutočnosti informovať triedne učiteľky a vedúcu školskej kuchyne, ktorej predloží lekárske potvrdenie o tejto skutočnosti. V tom prípade môže priniesť dieťaťu svoju stravu z domu hermeticky uzavretú a označenú menom dieťaťa ktorému prináleží.