Milana Marečka 20, Bratislava

Poradenstvo

Predkladáme Vám informáciu o poradenských službách a odborných činnostiach nášho CPPPaP, obsahovo zameraných na deti, ich rodičov a pedagogických zamestnancov MŠ (okrem detí a žiakov so zdravotným postihnutím).
V aktuálnom školskom roku poskytujeme poradenské služby podľa Programového vyhlásenia vlády SR, Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2015/16, Vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. Pokračovať v čítaní