Milana Marečka 20, Bratislava

Poradenstvo

povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť,

na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy po súhlasnom vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast,

zákonný zástupca dieťaťa je povinný ho prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,

Pokračovať v čítaní

Vážení rodičia,
v tomto školskom roku vzhľadom na pandemickú situáciu nie je možné realizovať celoplošné depistažné vyšetrenia zamestnancami CPPPaP Fedákova 3, Bratislava. Preto túto depistáž absolvujú hlavne deti, pre ktoré by bolo toto vyšetrenie užitočné v priestoroch MŠ 17.2.2022 – MŠ Milana Marečka 16 a 21.2.2022 – MŠ Milana Marečka 20.
Pokračovať v čítaní