Pedikulóza

Metodické usmernenie Metodické usmernenie Pedikulóza (zavšivavenie) je prenosné parazitárne ochorenie, ktoré spôsobuje parazit Voš detská, hlavová. Voš detská sa šíri hlavne: pri priamom kontakte, najmä v kolektívoch ako je rodina, škola, školské zariadenia, pri spaní viacerých detí v jednej posteli, pri hre,  prostredníctvom rôznych predmetov, napr. hrebeňov, pokrývok hláv, uterákov, šálov, odevov, ak sa napr. voš …

Prvýkrát v materskej škole

Ak Vaše dieťatko v septembri prvýkrát navštívi našu materskú školu, určite Vám do e-mailovej schránky, ktorú ste uviedli v Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, pani učiteľky  pošlú všetky potrebné informácie o tom, čo všetko potrebujete a čo všetko Vaše dieťa v rámci adaptačného pobytu čaká. E-mail očakávajte na konci augusta. Umiestnenie detí do …

Čo potrebujete vedieť skôr než bude Vaše dieťa prváčikom

→ povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, → na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy po súhlasnom vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre …