Milana Marečka 20, Bratislava

Poradenstvo

Predkladáme Vám informáciu o poradenských službách a odborných činnostiach nášho CPPPaP v školskom roku 2016/17, obsahovo zameraných na deti, ich rodičov a pedagogických zamestnancov MŠ (okrem detí a žiakov so zdravotným postihnutím).
V aktuálnom školskom roku poskytujeme poradenské služby podľa Programového vyhlásenia vlády SR, Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2015/16, Vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. Pokračovať v čítaní

Vážení rodičia,

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave IV, so sídlom Fedákova 3, Bratislava, v školskom roku 2016/2017 ponúka v rámci logopedickej prevencie skríningové vyšetrenie reči, ktoré je zamerané na deti predškolského veku. Toto vyšetrenie realizujeme osobne v materských školách so súhlasom rodičov detí. S termínom vyšetrenia bude poskytnutý aj termín konzultácie, kedy budú mať rodičia možnosť konzultovať výsledky skríningu s logopedičkou. Pokračovať v čítaní