Stimulačný program pre predškolákov

V priestoroch našej materskej školy sa od 23.5.2023 do 6.6.2023 (2x v týždni) bude realizovať stimulačný program pre vybrané deti po absolvovanej depistáži. Program je určený pre deti s nerovnomerným vývinom,  zahŕňa posilnenie grafomotoriky, pamäte, pozornosti, komunikačných zručností a spolupráce v skupine. V rámci programu je využitá Metóda dobrého štartu. 

Depistáž školskej pripravenosti 10. 2. a 16.2. 2023

Vážení rodičia, aj v tomto školskom roku budú realizované depistažné vyšetrenia zamestnancami CPP Fedáková 3, Bratislava. Depistáž absolvujú hlavne deti, ktoré vyberú pani učiteľky na základe pedagogickej diagnostiky, v priestoroch MŠ Milana Marečka 16 dňa 10.2. 2023 a v priestoroch MŠ Milana Marečka 20 dňa 16.2.2023. Deti, ktoré spĺňajú kritériá pre zaškolenie do vyšetrení zaradené …

Prvýkrát v materskej škole

Ak Vaše dieťatko v septembri prvýkrát navštívi našu materskú školu, určite Vám do e-mailovej schránky, ktorú ste uviedli v Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, pani učiteľky  pošlú všetky potrebné informácie o tom, čo všetko potrebujete a čo všetko Vaše dieťa v rámci adaptačného pobytu čaká. E-mail očakávajte na konci augusta. Umiestnenie detí do …

Čo potrebujete vedieť skôr než bude Vaše dieťa prváčikom

→ povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, → na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy po súhlasnom vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre …