Poradenstvo

Čo potrebujete vedieť skôr než bude Vaše dieťa prváčikom

povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť,

na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy po súhlasnom vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast,

zákonný zástupca dieťaťa je povinný ho prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,

dieťa plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Spádovými základnými školami sú len základné školy zriadené obcou/mestom,

zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa,

z usmernenia rezortu školstva vyplýva, že v školskom roku 2022/2023 sa v základnej škole nemôže zriadiť nultý ročník. Prípravný ročník môže byť zriadený len v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Jeho absolvovanie sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky,

o prijatí na základné vzdelávanie do základnej školy rozhodne riaditeľ základnej školy do 15. júna,

ak dieťa aj po dovŕšení 6. roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára či lekárky pre deti a dorast aj s informovaným súhlasom rodiča,

ak dieťa plnilo povinné predprimárne vzdelávanie (PPV) na žiadosť rodičov pred dovŕšením piateho roku života, zúčastňuje sa zápisu a predkladá základnej škole potvrdenie o predčasnom plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Ak nastane situácia, že dieťa aj napriek predčasnému plneniu PPV nezačne plniť povinnú školskú dochádzku v ZŠ, rodič predloží potrebné dokumenty riaditeľke MŠ a dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. 

Školské obvody pre ZŠ v Devínskej Novej Vsi podľa VZN 2/2017

Usmernenie k prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2022/2023

Mohlo by sa vás zaujímať...