Oznamy

Zmena výšky režijných nákladov na stravovanie

Od 1.1.2022 sa mení výška režijných nákladov na stravovanie detí v materskej škole z 5€ na 7,50€ paušálne za mesiac, podľa VZN mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 6/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 5/2021 zo dňa 28.6.2021 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.

VZN č. 6/2021_uhrada nákladov v ŠJ

Mohlo by sa vás zaujímať...