Ako zvládnuť adaptáciu detí v materskej škole

Proces nástupu dieťaťa do materskej školy nie je niekedy jednoduchý. Aj napriek maximálnej snahe učiteliek, dieťa nemôže pociťovať v materskej škole rovnaký komfort v porovnaní so starostlivosťou, ktorú mu poskytujete doma. Naše pani učiteľky sa stávajú druhými rodičmi 10 – 20 detí a ich pozornosť práve tomu vášmu dieťaťu je, pochopiteľne, obmedzená. Vy, ale aj …

Dieťa pokračujúce v povinnom predprimárnom vzdelávaní (Akt. marec 202)

Ak Vaše dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Podkladom pre rozhodnutie riaditeľky materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je podľa § 28a ods. 3 školského zákona vždy predloženie:   písomného súhlasu centra poradenstva a prevencie,  písomného súhlasu všeobecného lekára …

Oslobodenie dieťaťa od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie

Ak Vaše dieťa, dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, avšak má nepriaznivý zdravotný stav, ktorý mu neumožní vzdelávať sa až do pominutia dôvodov, môžete ako zákonný zástupca požiadať riaditeľku spádovej materskej školy o oslobodenie od povinnosti dochádzať do materskej …

Individuálne vzdelávanie dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné na žiadosť rodiča (akt. apríl 2024)

Zákonný zástupca o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania individuálnou formou písomne požiada materskú školu. Žiadosť zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia o povolenie individuálneho vzdelávania obsahuje: a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu dieťaťa, b) obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť, c) dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania, d) meno a priezvisko …