Depistáž školskej pripravenosti 20. 2. až 27.2. 2024

Vážení rodičia, aj v tomto školskom roku budú realizované depistažné vyšetrenia zamestnancami CPP Fedáková 3, Bratislava. Depistáž absolvujú hlavne deti, ktoré vyberú pani učiteľky na základe pedagogickej diagnostiky, v priestoroch MŠ Milana Marečka. Deti, ktoré spĺňajú kritériá pre zaškolenie do vyšetrení zaradené nebudú, oslovení budú rodičia detí, ktoré majú vývinové ťažkosti. Rodič pred vyšetrením vyplní …

Stimulačný program pre predškolákov

V priestoroch našej materskej školy sa v mesiaci marec 2024 (13.03, 14.03, 19.03, 20.03, 03.04 a 04.04.2024) bude realizovať stimulačný program pre vybrané deti ktoré absolvujú depistáž. Program je určený pre deti s nerovnomerným vývinom,  zahŕňa posilnenie grafomotoriky, pamäte, pozornosti, komunikačných zručností a spolupráce v skupine. V rámci programu je využitá Metóda dobrého štartu. 

Poďakovanie za Vaše 2%

Vážení rodičia. Vďaka Vašim 2% z dane bolo k 31.12.2023 za rok 2022 prijatých na účet SRRZ pri MŠ Milana Marečka 20, Bratislava 4.856,53 €. Z poukázaných finančných prostriedkov boli pre deti zakúpené učebné  pomôcky,  hračky  k pobytu vonku a herné prvky na školský dvor a so súhlasom rady rodičov bola vymenené podlaha v budove …

Víťazstvo vo folklórnej súťaži

Deti z triedy Hviezdičky sa 16. apríla 2019 zúčastnili okresného kola tanečnej a hudobnej súťaže detí materských a základných škôl v slovenských ľudových tancoch – Folklórna jar Juraja Jánošíka 2019. Pod vedením učiteliek Denisy Hricovej a Zuzany Špačkovej predškoláci s pásmom „Paste sa mi, paste“ získali 1. miesto a postup do krajského kola súťaže.