Aktuality Zapájame sa

Technické škôlky

Materská škola, Milana Marečka je od školského roku 2023/2024 Technickou škôlkou.

Hlavnou myšlienkou projektu je vzbudiť u detí záujem o techniku a prírodovedné poznanie, podporiť celkovú technickú a vedeckú gramotnosť, zlepšiť schopnosť porozumieť základným poznatkom vedy a techniky a uvedomovať si, ako prakticky ovplyvňujú život každého z nás. 

Autori projektu 

Autormi projektu sú Ing. L. Mihalovič a Ing. M. Filip, v spolupráci s MAS Boskovice Plus. 

Od roku 2015 na základe dohody s autormi projektu sa stala garantkou projektu na území Slovenskej republiky pani prof. Iveta Radičová a národným koordinátorom pán Ing. Peter Beck.

Koncepcia projektu

Cieľom projektu  je hravou formou, primeranou vekovým možnostiam detí, podporovať a rozvíjať ich: 

  • technické myslenie
  • tvorivosť
  • manuálne zručnosti
  • verbálne schopnosti.

Deti sa oboznamujú so základnými údajmi o skúmanom objekte, následne si vytvoria vlastný projekt, ktorý konzultujú s pani učiteľkou a potom si podľa svojich predstáv, s pomocou učiteľky samy vyrobia funkčný model študovaného technického objektu. Nasledujúca hra s modelmi skutočných technických objektov objasní deťom správne použitie a využitie všetkých technických možností daného zariadenia.

Hra s modelmi je záležitosťou celej triedy, v rámci ktorej prebieha konverzácia, ktorá deti vedie aj k používaniu technickej terminológie.  

Koncept spája súvislosti takých dejov, ktoré sú bežné u inovačných procesov: 

predstava – návrh (zobrazenie) – výroba – prezentácia.

Pomocou tohto cyklu sa rozvíja myslenie, predstavivosť, zručnosť a verbálny prejav detí. 

Projekt „Technické škôlky“ v základe vychádza z princípov polytechnickej výchovy. 

Viac sa o projekte dozviete na stránke: www.technickeskolky.sk

Mohlo by sa vás zaujímať...