Rada školy

Na základe výzvy zriaďovateľa materskej školy, Milana Marečka 20, Bratislava zo dňa 05.06.2023, na voľby členov do rady školy pri Materskej škole Milana Marečka 20, Bratislava, riaditeľka materskej školy oznamuje termín uskutočnenia volieb a výzvu na podávanie návrhov na kandidátov do volieb rady školy. Návrhy na kandidátov prijímame do 11.09.2023 formou e-mailu: skolkymarecka@gmail.com, alebo osobným …

Rada školy

ŠTATÚT RADY ŠKOLY Rada školy Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za PhDr.Katarína Chandogová Predseda zástupca rodičov Mgr. Gabriela Hajdinová            Člen      zástupca  pedagogických zamestnancov Iveta Petercová Člen zástupca  pedagogických zamestnancov Anna Rejžeková Člen zástupca nepedagogických zamestnancov Mgr. Martin Pobežal  Člen zástupca rodičov           Bc. Monika Kucháreková Člen zástupca rodičov           Bc. Zuzana Sojáková Člen zástupca rodičov           Mgr. …