edukácia

Školský rok 2023/2024 – informácie k nástupu

V pondelok 4. septembra 2023 sa tešíme na všetky naše deti ♥

→ príchod do MŠ je od 6:30 hod. – do 8:00 hod. následne sa MŠ uzamyká a priestory sa dezinfikujú (prosíme dodržiavať čas príchodu),

→ aktuálne zloženie tried v šk. roku 2023/2024 bude  vo vestibuloch našich materských škôl zverejnené 30.08.2023 od 10:00 hod.,

→ za každé dieťa, v prvý deň nástupu do MŠ predkladá zákonný zástupca Vyhlásenie o bezinfekčnosti,

→ deti zadelené do tried Ježkovia, Motýliky, Kačičky a Včielky  začínajú adaptačným týždňom,

→ v budove MŠ sa zákonný zástupca zdržiava čo najkratšiu dobu,

→ poplatok za čiastočnú úhradu nákladov za pobyt prvého dieťaťa v MŠ je 50€, za druhé dieťa 40€ podklady k platbe dostanete od svojej pani učiteľky v triede,

→ prosíme, aby zákonní zástupcovia nenosili do MŠ hygienické potreby, všetky informácie o ich zaobstaraní sa dozviete na rodičovských schôdzach.

Mohlo by sa vás zaujímať...