Zápis detí do MŠ

Zápis do MŠ Milana Marečka 2024

OZNÁMENIE O MIESTE A ČASE ZÁPISU

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 a 59a školského zákona od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. 
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, a následne deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie.

Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2023 má na školský rok 2024/2025 len dieťa, ktoré dovŕši štyri roky veku do 31. augusta 2024. Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2023 na školský rok 2024/2025 sa uplatňuje podaním žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v čase od 1. mája 2024 do 31. mája 2024.

Dieťa sa do materskej školy prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie.
Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia spolu so žiadosťou predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením o jeho zdravotnej spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie:

  • v „bežnej“ materskej škole,
  • v špeciálnej triede „bežnej“ materskej školy alebo
  • v materskej škole pre deti so ŠVVP.

Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ materskej školy vydal rozhodnutie o:
– prijatí dieťaťa do materskej školy,
– prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt alebo prijatí na diagnostický pobyt, alebo
– prijatí dieťaťa do materskej školy, v ktorom určil adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.

S účinnosťou od 1. septembra 2023, ak je už dieťa prijaté na predprimárne vzdelávanie v niektorej materskej škole zaradenej v sieti, môže byť dieťa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu prijaté prestupom do inej materskej školy zaradenej v sieti; prijatie prestupom sa vzťahuje na všetky deti bez výnimky, teda aj na deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Riaditeľ materskej školy, do ktorej požiada o prijatie dieťaťa prestupom zákonný zástupca, vydáva rozhodnutie o prijatí dieťaťa prestupom podľa § 5 ods. 14 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa prestupom nie je rozhodnutím o prijatí dieťaťa do materskej školy, lebo sa nerozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ale o možnosti plniť predprimárne vzdelávanie v inej materskej škole, ktorú pre svoje dieťa vybral jeho zákonný zástupca.

Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do materskej školy majú riaditelia materských škôl podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. a to bez ohľadu na ich zriaďovateľa a právnu formu.

Vzhľadom na to, že riaditelia všetkých materských škôl zaradených v sieti, bez ohľadu na ich zriaďovateľa, rozhodujú podľa Správneho poriadku, dieťa je „reálne“ prijaté na predprimárne vzdelávanie až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prijatí.

Ak sa prijíma dieťa k začiatku školského roka, o prijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľka materskej školy do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.
V závislosti od aktuálnych kapacitných možností konkrétnej materskej školy, riaditeľka materskej školy v rámci procesu prijímania dieťaťa do materskej školy rozhodne:
– o prijatí dieťaťa do materskej školy alebo
– o neprijatí dieťaťa do materskej školy.

Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy k septembru 2024

Dôležité!!!

Podľa § 144a školského zákona  sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:
→ jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,

→ ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo

→ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
→ jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať ) alebo
→ vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča, je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad čestným vyhlásením Čestné vyhlásenie.
Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke materskej školy →  Písomné vyhlásenie zákonných zástupcov

♠ Dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole.

♠ Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, so súhlasom riaditeľky materskej školy, do ktorej sa hlási.

♠ Riaditeľka tejto materskej školy, pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie, udelí predmetný súhlas s prihliadnutím na kapacitné možnosti materskej školy až po umiestnení všetkých detí, ktoré majú trvalý pobyt v školskom obvode spádovej materskej školy.

Spádové územie MŠ Milana Marečka

Rajonizácia materských škôl podľa povinného predprimárneho vzdelávania – mapa 

Brežná, Bridlicová, I. Bukovčana, Delená Hradištná, Charkovská, Istrijská Jána Poničana,  Kalištná, Kosatcová Kremencová, Magnezitová, M.Marečka, Milana Pišúta, Mlynská, Na Grbe, Na Kaštieli, Na Mýte, Na Vyhliadke, Nám. 6. Apríla, Novoveská, Samova, Spádová, Uhrovecká, Ul. 1. Mája, Vápencová, Vápenka, Záhradná, Záveterná.

Mohlo by sa vás zaujímať...