O nás

MATERSKÁ ŠKOLA

Materská škola

podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti  sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopností a zručností, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Materská škola 
prevádzkuje štyri triedy na ulici Milana Marečka 20, desať tried na ulici Milana Marečka 16 a dočasne zriadenú triedu pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie na ulici Milana Marečka 10 v Bratislave – DNV. 
 
 
Materská škola 
má právnu subjektivitu.
 

Materská škola 

pracuje podľa školského vzdelávacieho programu pod názvom 

 „Štvorlístok pod Devínskou Kobylou“, 

ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Súčasťou školského vzdelávacieho programu sú aj východiská plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti.

Denný poriadok Materskej školy

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách

Školský vzdelávací program

Organizačný poriadok MŠ

Koncepčný zámer rozvoja MŠ

Akčný plán zmeny 21-24

Mohlo by sa vás zaujímať...