Aktuality

Výnimočné prijatie dieťaťa do ZŠ

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré k 31. augustu príslušného kalendárneho roka (vrátane) nedovŕši šiesty rok veku, ak zákonný zástupca pri zápise predloží riaditeľovi ZŠ súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Materská škola, žiadne potvrdenie na tieto účely nepredkladá!
Zákonný zástupca môže požiadať o prijatie dieťaťa na vzdelávanie v základnej škole aj v prípade, ak dieťa nedovŕši k 31. augustu v príslušnom kalendárnom roku šesť rokov veku a v aktuálnom školskom roku neplní povinné predprimárne vzdelávanie.
Ak ide o dieťa, ktoré absolvovalo predprimárne vzdelávanie v zahraničí, zákonný zástupca predloží riaditeľovi školy doklad s uvedením názvu a adresy materskej školy, ktorý potvrdzuje, že dieťa navštevovalo príslušnú materskú školu.

Dôležité:
Návrat dieťaťa prijatého na základné vzdelávanie na základe právoplatného rozhodnutia o prijatí žiaka do školy vydaného príslušným riaditeľom základnej školy, ktoré sa od 1. septembra príslušného školského roka stalo žiakom základnej školy, späť do materskej školy už nie je možný.

Viac sa dozviete na stránkach našich základných škôl:

bukovcana.edupage.org

zshorovaba.edupage.org

Mohlo by sa vás zaujímať...