Aktuality

Pokračovanie v plnení PPV

Ak bude Vaše dieťa v školskom roku 2024/2025 pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, nezabúdajte, že sa podľa školského zákona musí zúčastniť zápisu do ZŠ a následne riaditeľke MŠ doručiť dokumenty, ktoré sú potrebné pre vydanie Rozhodnutia o pokračovaní v plnení PPV.

Potrebujete:

Písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, 

Informovaný súhlas zákonného zástupcu (podpísaného obidvoma zákonnými zástupcami),

Písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast.

Rozhodnutie riaditeľky materskej školy o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania je možne vydať len jedenkrát. Žiadne dieťa, ani dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, nesmie pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania opakovane.
Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra príslušného kalendárneho roka, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

Ak zákonný zástupca ani po výzve riaditeľky materskej školy nepredloží všetky tri doklady, alebo jeden bude nesúhlasný, riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o nepokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Mohlo by sa vás zaujímať...