Oznamy

Zrušenie plnenia PPV pred dovŕšením 5 roku

V nadväznosti na časť 6 Usmernenia k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2023/2024, Číslo: 2023/76431:1-A2110 dostupného na: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaniu-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-do-materskej-skoly-na-skolsky-rok-20232024/ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky informuje:
 
Počas aktuálneho školského roku 2022/2023, ktorý končí 31. 08. 2023, materské školy postupujú podľa ustanovenia § 28a ods. 5 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinného do 31. 08. 2023 a majú medzi deťmi plniacimi povinné predprimárne vzdelávanie aj deti, ktoré povinné predprimárne vzdelávanie plnia ako deti pred dovŕšením piateho roku veku. 
 
Vzhľadom na to, že od 1. septembra 2023 nadobudne účinnosť zákon č. 182/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony už nebude účinné toto ustanovenie § 28a ods. 5, ktoré túto vec umožňovalo.
 
V školskom roku 2023/2024, ktorý začína 1. septembra 2023, už žiadne dieťa nebude môcť byť zaradené ako dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie pred 5 rokom veku.
 
Aj napriek vyššie uvedeným skutočnostiam naďalej aj od 1. septembra 2023 bude platiť:
 
– Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.“., 
 
– na základné vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré splnilo podmienky podľa § 19 a o ktorého prijatie na základe zápisu podľa § 20 ods. 2 požiadal zákonný zástupca do spádovej školy alebo inej školy podľa výberu zákonného zástupcu. Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, po vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa, ktoré absolvovalo predprimárne vzdelávanie v zahraničí, zákonný zástupca predloží riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy materskej školy, ktorý potvrdzuje, že dieťa navštevovalo príslušnú materskú školu.“.
 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že v nadväznosti na ustanovenie § 19 ods. 5 a § 60 ods. 1 budú môcť byť na základné vzdelávanie prijaté aj deti pred dovŕšením šiesteho roku veku, ak ich rodičia „zapíšu“ do základnej školy a spolu s prihláškou na vzdelávanie v základnej škole predložia aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Mohlo by sa vás zaujímať...