Milana Marečka 20, Bratislava

 

S účinnosťou od 29. novembra 2021 sa podľa Rozhodnutia ministra školstva  z 25. novembra 2021 výchovno-vzdelávacia činnosť  uskutočňuje v materskej škole (prezenčne) a na základe predloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti.

V materskej škole nemožno uskutočniť školské aktivity podľa §28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä:
a) výlety a exkurzie,
b) športové výcviky a školské športové súťaže,
c) pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
d) krúžkovú činnosť,
e) kurzy pohybových aktivít v prírode,
f) saunovanie,
g) dni otvorených dverí.

V triedach v ktorých sa neuskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť (prezenčne) z dôvodu karantény, bude pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie, zabezpečené dištančné vzdelávanie (formou posielania podkladov k vzdelávacím oblastiam do e-mailu).
Ak sa dieťa  nezúčastní výchovy a vzdelávania v materskej škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť;  ak to prevádzkové podmienky umožňujú, materská škola zabezpečí pre takéto deti dištančné vzdelávanie.
Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.

AKTUALIZOVANÝ ŠKOLSKÝ SEMAFOR