Milana Marečka 20, Bratislava

Zápis detí do MŠ od septembra 2021

Do materskej školy sa spravidla prijímame deti  veku od troch do šiestich rokov. Výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne a bezpečnostné podmienky a dieťa ovláda základné hygienické a sebaobslužné činnosti (je bez plienky, vie samostatne jesť lyžicou). Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ  si môžete stiahnuť priamo z nášho webového sídla .  Rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka školy spravidla do 15. júna  daného roka.  Pri  prijímaní detí do MŠ dodržujeme princíp zákazu všetkých foriem diskriminácie a segregácie.

Prednostne sa prijímajú:

  • deti, ktoré dovŕšili priaty rok veku a od septembra 2021 začnú plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

V prípade, že počet žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude vyšší, ako umožňuje kapacita školy, prednostne budú prijaté:

  • deti s trvalým pobytom v MČ BA DNV,
  • súrodenci detí už navštevujúcich našu MŠ,
  • deti pochádzajúce z rodín v hmotnej núdzi a znevýhodneného prostredia,
  • deti podľa poradia od najstaršieho dieťaťa po naplnenie kapacity školy.

Rodičia k žiadosti prikladajú potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.  V zmysle legislatívy je potrebné v žiadosti uviesť aj či je dieťa riadne očkované (nemá to vplyv na prijatie dieťaťa, rešpektujeme rozhodnutie rodičov dieťaťa). V prípade, že rodič zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie alebo postihnutie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie.  

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY