Milana Marečka 20, Bratislava

Zápis detí do MŠ od septembra 2020

Do materskej školy sa spravidla prijímame deti  veku od troch do šiestich rokov. Výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne a bezpečnostné podmienky a dieťa ovláda základné hygienické a sebaobslužné činnosti ( je bez plienky, vie samostatne jesť lyžicou). Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ  si môžete vyzdvihnúť v MŠ ( alebo stiahnuť priamo z nášho webového sídla) . Žiadosti o prijatie k septembru sa podávajú v priebehu mesiaca marec, apríl a máj daného roka.  Rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka školy spravidla do 31. augusta  daného roka.  Pri  prijímaní detí do MŠ dodržujeme princíp zákazu všetkých foriem diskriminácie a segregácie.

Prednostne sa prijímajú:

  • deti, ktoré dovŕšili priaty rok veku,
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, pričom v zmysle školského poriadku rodič predloží riaditeľke spravidla do 30. mája daného roku rozhodnutie riaditeľa základnej školy o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa,
  • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, pričom rodič predloží riaditeľke školy rozhodnutie riaditeľa ZŠ o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa

Ďalšie podmienky prijímania detí prerokované s Pedagogickou radou a Radou školy

V prípade, že počet žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude vyšší, ako umožňuje kapacita školy, prednostne budú prijaté:

  • deti, ktorých rodičia majú trvalý pobyt v MČ BA DNV
  • súrodenci detí už navštevujúcich našu MŠ
  • deti pochádzajúce z rodín v hmotnej núdzi a znevýhodneného prostredia
  • deti podľa poradia od najstaršieho dieťaťa po naplnenie kapacity školy
  • detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Rodičia k žiadosti prikladajú potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.  V zmysle legislatívy je potrebné v žiadosti uviesť aj či je dieťa riadne očkované. ( nemá to vplyv na prijatie dieťaťa, rešpektujeme rozhodnutie rodičov dieťaťa). V prípade, že rodič zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie alebo postihnutie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie.  

riaditeľka  MŠ