Milana Marečka 20, Bratislava

Zápis detí do MŠ od septembra 2021

Do materskej školy sa spravidla prijímame deti  veku od troch do šiestich rokov. Výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne a bezpečnostné podmienky a dieťa ovláda základné hygienické a sebaobslužné činnosti (je bez plienky, vie samostatne jesť lyžicou). Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ  si môžete stiahnuť priamo z nášho webového sídla .  Rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka školy spravidla do 15. júna  daného roka.  Pri  prijímaní detí do MŠ dodržujeme princíp zákazu všetkých foriem diskriminácie a segregácie.

Prednostne sa prijímajú:

  • deti, ktoré dovŕšili priaty rok veku a od septembra 2021 začnú plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

V prípade, že počet žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude vyšší, ako umožňuje kapacita školy  a po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude povinné predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti: (podľa Radou školy schválených kritérií prijímania detí do MŠ k septembru 2021)

♥ ktoré nedovŕšia do 31.8.2021 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2021/2022 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v spádovej ulici,

♥ z MČ Bratislava – Devínska Nová Ves,

♥ ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy,

♥ ktorých súrodenci sú už prijatí do Materskej školy, Milana Marečka 20, Bratislava,

♥ ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemajú plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa najedia lyžicou, napijú sa z pohára, používajú WC, umyjú si ruky, oblečú si základné časti odevu, obujú sa),

♥ ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:

– deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,

– deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,

– deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky (podľa voľnej kapacity aj deti, ktoré v priebehu mesiacov september, október a november dovŕšia 3 roky).

Rodičia k žiadosti prikladajú potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.  V zmysle legislatívy je potrebné v žiadosti uviesť aj či je dieťa riadne očkované (nemá to vplyv na prijatie dieťaťa, rešpektujeme rozhodnutie rodičov dieťaťa). V prípade, že rodič zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie alebo postihnutie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie.  

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY