Oznamy

Základné prevádzkové podmienky materskej školy v šk. roku 2022/2023

Podľa Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 15.8. 2022,  podľa § 150 ods. 8 školského zákona a podľa dokumentu Zelená otvoreným školám  s účinnosťou od 1. septembra 2022

♣ Na účel výchovy a vzdelávania v materskej škole (prezenčne)  sa predkladá →  Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

♣ V období výchovy a vzdelávania môže riaditeľka materskej školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť deťom jednej triedy alebo deťom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. Ak riaditeľka materskej školy poskytne deťom jednej triedy alebo deťom viacerých tried takéto voľno, čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

♣ Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 školského zákona 

a) je 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

b) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.

Mohlo by sa vás zaujímať...