Milana Marečka 20, Bratislava

Detský výtvarný prejav, ako každý grafický prejav, má svoju históriu a ontogenézu v živote každého dieťaťa. Je to určitá forma tvorivej aktivity dieťaťa, ale aj výpoveď jeho poznatkov, myslenia o veciach, predmetoch, ktoré ho obklopujú. Zároveň je detský výtvarný prejav ovplyvňovaný prostredím, kde dieťa žije, výchovnými a vzdelávacími podnetmi a kultúrou spoločnosti. Výtvarný prejav dieťaťa je vlastne prejavom jeho komunikácie a zrkadlom jeho psychického stavu. Detský výtvarný prejav je vo svojom vývojovom rade symbolická hra a vyjadrenie obrazu predstavou. Podobne ako hra je sprevádzaný radosťou a má svoj cieľ. V ňom sa dieťa snaží napodobňovať skutočnosť. Pri sledovaní detského výtvarného prejavu dospejeme k zisteniu, že dieťa si vytvára určité stereotypy grafického prejavu, ktoré si prispôsobuje svojím motorickým schopnostiam, svojmu skúmaniu a nazeraniu na svet. Podľa J. Piageta je detská kresba vývinovým radom medzi symbolickou hrou a obraznou predstavou (t.j. zvnútornenou napodobeninou).