Milana Marečka 20, Bratislava

     V novom školskom roku nás čaká veľa legislatívnych zmien, ktoré sa priamo dotýkajú detí, rodičov a v najväčšej miere pedagógov materských škôl. Jednou z najvýznamnejších zmien je prijatie nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý parlament definitívne schválil v máji tohto roku. Zákon predstavuje vo viacerých oblastiach pozitívny posun smerom k zlepšeniu postavenia pedagogických a odborných zamestnancov v školstve a uľahčenia ich práce. Súčasne prináša nový systém ďalšieho vzdelávania, ktorý by mal byť efektívnejší a viac odrážať potreby jednotlivých materských škôl. V oblasti predškolskej výchovy nás už v budúcom roku čaká prelomové zavedenie povinného vzdelávania v materských školách pre päťročné deti. Slovenská republika bola jednou z mála európskych krajín, kde sa povinné vzdelávanie ešte netýkalo tejto úrovne, pričom prax ukazuje na jednoznačné pozitíva takéhoto opatrenia. Prevádzka v našej MŠ začína dňom: 2. 09. 2019 pre 340 detí vo veku od 3 – 6 rokov. Počas letných prázdnin v spolupráci s MČ BA DNV prebiehali v MŠ rekonštrukčné práce ( maľovanie tried a školskej kuchyne, opravy vodoinštalácie, hygienických zariadení a výmena PVC v dvoch triedach ). Predprimárne vzdelávanie našich detí bude prebiehať v 14 triedach z toho 5 tried ( 116 detí) tvoria predškoláci, ktorí sa budú intenzívne pripravovať na školské vzdelávanie so záverečným monitoringom pripravenosti detí na ZŠ v spolupráci s CPPP a P. Privítame 86 novoprijatých detí, ktoré prvý krát začnú navštevovať MŠ. Čaká ich zvládnutie adaptačného programu, nakoľko vstup do MŠ je pre dieťa veľkou zmenou. Odporúčame rodičom, deti na túto zmenu dostatočne pripraviť. Vysvetliť im, prečo je pre nich škôlka dôležitá, vyzdvihovať pozitíva (nové kamarátstva, nové hračky, aktivity na spoznávanie všetkého nového – prvý krát bez maminy a ocina). Je potrebné ich vopred pripraviť na režim, ako je ranné vstávanie, stravovanie, zvládnuť sebaobslužné činnosti. Čoraz častejšie sa stretávame s deťmi , ktoré sú emocionálne nezrelé a ťažšie zvládajú adaptáciu v novom kolektíve.
Naša materská škola ponúka deťom množstvo aktivít počas celého roka: Animoterapia (jazda na poníkoch), rôzne divadelné, hudobné a iné predstavenia. Staršie deti majú možnosť zúčastniť sa kurzu korčuľovania, plaveckého kurzu a Školy v prírode. Taktiež v MŠ prebiehajú krúžky: výtvarný, tanečný, dramatický, futbalový, krúžok anglického a nemeckého jazyka. MŠ sa zúčastňuje aj rôznych výtvarných a tanečných súťaží. Zameriavame sa vo výchovno – vzdelávacom procese na environmentálnu výchovu a utváranie si vzťahu detí k životnému prostrediu.
Veríme, že deti v MŠ strávia deň plný prekvapení, pohody a bezpečia. „Spokojné dieťa – spokojný rodič“. Myslíme si, že pozitívne zmeny v novom školskom roku naplnia očakávania detí, rodičov i pedagógov.
Teší sa na Vás kolektív Materskej školy na ulici Milana Marečka 20.

riaditeľka MŠ
Bc. Irena Ludvigová