Milana Marečka 20, Bratislava

Vážení rodičia,

aj v našej materskej škole sa žiaľ vyskytli prípady pozitivity na ochorenie Covid-19. Stále sa však stretávame s otázkami, podľa čoho sa riadi materská škola?, ako postupovať pri zistení pozitivity dieťaťa? atď., preto ponúkame krátky manuál:

Materská škola sa riadi podľa manuálu Školský semafór, ktorý jasne stanovuje, že ak sa v triede vyskytne dieťa alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu deti a pedagógovia  z triedy ako úzke kontakty do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).
Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak:
– sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a
– výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny.

Ďalej sa riadime Vyhláškou č._252 ÚVZ SR zo 7.10.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie Covid-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie Covid-19.

Nakoľko choroba v tomto období neobchádza aj zamestnancov materskej školy, niekedy nemáme inú možnosť len deti z napr. dvoch tried spojiť do ucelenej skupiny, ktorá sa ďalej nepremiešava.

Ďakujeme, že nám pomáhate zvládať túto náročnú Covid dobu.

Každý pozitívny prípad konzultujeme s RÚVZ BA.