Krúžková činnosť v MŠ

Usmernenie ku krúžkovej činnosti v materskej škole

Podľa aktualizovaného Školského semafora z 19.1.2022, podľa nového Návrhu opatrení proti SARS-CoV-2(variant Omikron) schváleného uznesením vlády SR č. 29/2022 zo dňa 12.1.2022 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR ( Vyhláška č_2/2022Vyhláška č._3/2022 , Vyhláška č._5/2022 , Vyhláška č._6/2022), zverejnených dňa 17. 1. 2022 sa krúžková činnosť sa v materskej škole bez obmedzenia môže vykonávať len v prípade, ak sú na krúžku deti jednej triedy, teda sa nepremiešavajú.

Podľa hore uvedeného je možné realizovať krúžky v našej materskej škole len ak ide o krúžky:

Anglický jazyk (triedy majú krúžok samostatne s lektorom/lektorkou v popoludňajších hodinách),

Nemecký jazyk (triedy majú krúžok samostatne s lektorkou v popoludňajších hodinách).

Tanečný krúžok (Eleganza), Šach a Pohybový (futbalový) krúžok nie je možné organizovať, nakoľko do týchto krúžkov sú prihlásené deti z viacerých tried materskej školy a nie je možné ich organizovať bez premiešavania detí.

Nižšie spomenuté školské aktivity na základe Rozhodnutia ministra  s  účinnosťou od 19.1.2022 je možné uskutočniť len za podmienok ustanovených aktuálne účinnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia, najmä opatrenia k obmedzeniam prevádzok a opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí:

v materských školách podľa § 28 ods. 16 zákona č. 245/2008 Z. z.:
a) pobyty detí v škole v prírode,
b) výlety,
c) exkurzie,
d) saunovanie,
e) športový výcvik a ďalšie aktivity.

Mohlo by sa vás zaujímať...