Milana Marečka 20, Bratislava

Branislav Gröhling
minister
Bratislava 22. mája 2020
Číslo: 2020/12033:1-A2110
ROZHODNUTIE
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020
s účinnosťou od 1. júna 2020
a) obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ,

 1. v materských školách,
 2. v materských školách pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 3. v materských školách pri zdravotníckych zariadeniach,
 4. v základných školách na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka a prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových skúšok,
 5. v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov prípravného ročníka a prvého až deviateho ročníka,
 6. v základných školách pri zdravotníckych zariadeniach na účel výchovy a vzdelávania žiakoch prvého až deviateho ročníka,
  b) obnovuje školské vyučovanie v stredných školách na účel konania komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, prijímacích skúšok a ukončovania výchovy a vzdelávania v dennej a externej forme štúdia (maturitné skúšky, záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky) a na účel skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,
  c) obnovuje školské vyučovanie v jazykových školách na účel konania štátnej jazykovej skúšky,
  d) obnovuje prevádzku školských klubov detí, ak tak rozhodne zriaďovateľ,
  e) obnovuje prevádzku zariadení školského stravovania.
 7. Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v materských školách a materských školách pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa považuje za zachované, ak zriaďovateľ rozhodne o otvorení školy a
  1.1. zákonný zástupca dieťaťa neprejaví záujem o výchovu dieťaťa v škole z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa alebo
  1.2. zákonný zástupca dieťaťa prejaví záujem o výchovu dieťaťa v škole, ale dieťa nie je možné umiestniť z kapacitných dôvodov.
 8. Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v základných školách a základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa považuje za zachované, ak
  2.1. ide o žiakov prvých až piatych ročníkov, zriaďovateľ rozhodol o otvorení školy a zákonný zástupca neprejaví záujem o výchovu a vzdelávanie žiaka v škole z dôvodu obavy o zdravie žiaka alebo
  2.2. ide o žiakov prvých až piatych ročníkov, zriaďovateľ rozhodol o otvorení školy, zákonný zástupca prejaví záujem o výchovu a vzdelávanie žiaka v škole, ale žiaka nie je možné umiestniť z kapacitných dôvodov.
 9. Zriaďovateľ určí spôsob a termín na prejavenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie dieťaťa alebo žiaka do materskej školy, materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základnej školy alebo základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 10. Zriaďovateľ umiestni dieťa alebo žiaka v škole prednostne podľa poradia týchto kritérií
  4.1. ide o deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  4.2. ide o deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,
  4.3. ide o deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku,
  4.4. ďalšie kritériá určené zriaďovateľom.
 11. Deti možno umiestniť v materskej škole alebo v materskej škole pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do skupín s počtom najviac 15 detí.
 12. Žiakov možno umiestniť v základnej škole alebo v základnej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do skupín s počtom najviac 20 žiakov.
 13. Materská škola a materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch umiestnených do materských škôl a materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v rozsahu a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu
  7.1. k 30. júnu 2020 v termíne do 3. júla 2020; okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do 10. júla 2020,
  7.2. k 31. júlu 2020 v termíne do 3. augusta 2020; okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do 10. augusta 2020,
  7.3. k 31. augustu 2020 v termíne do 3. septembra 2020; okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do 10. septembra 2020.
 14. Základná škola a základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o žiakoch umiestnených do základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v rozsahu a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k 30. júnu 2020 v termíne do 3. júla 2020. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do 10. júla 2020.
 15. Riaditelia škôl naďalej zabezpečia dištančné vzdelávanie pre žiakov šiestych až deviatych ročníkov a pre žiakov prvých až piatych ročníkov, ktorí nebudú umiestnení v škole, v rozsahu a forme, ktoré umožňujú personálne a technické možnosti školy.
 16. Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.
  Odôvodnenie:
  Minister školstva, vedy, výskumu a športu na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2576/2020 rozhodnutím č. 2020/10610:1-A1030 z 26. 3. 2020
 • mimoriadne prerušil školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania,
 • mimoriadne prerušil prevádzku školských zariadení okrem diagnostických centier, reedukačných centier a liečebno-výchovných sanatórií od 30. marca 2020 do odvolania.
  Úrad verejného zdravotníctva SR opatrením č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 rozšíril výnimku z uzatvorenia zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. nariadeného opatrením č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020 o školy a školské zariadenia uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
  Branislav Gröhling
  minister školstva, vedy, výskumu a športu