Milana Marečka 20, Bratislava

Milé deti, rodičia a pedagógovia,

dovoľte aby som Vás pozdravila v novom školskom roku. Vyjadrila želanie, aby tento školský rok bol úspešný, aby sme mali spoločne dostatok energie, lásky a trpezlivosti pri výchove a vzdelávaní našich detí. Som rada, že ste si vybrali práve našu MŠ. Zvlášť chcem pozdraviť nových škôlkarov – drobčekov, ktorí spoznajú nových kamarátov, pani učiteľky a začnú v hrách prenesených do konkrétnych skutočných podmienok života dospelých spoznávať svet.

Našu MŠ bude v tomto školskom roku navštevovať 320 detí. Výchovu a vzdelávanie týchto detí zabezpečí tím kvalifikovaných učiteliek v počte 28. Pod ich vedením deti získajú množstvo nových zručností, skúseností a vedomostí, ktoré využijú v  primárnom vzdelávaní. V novom školskom roku nás čaká veľa výziev, plánov, zámerov na skvalitnenie vzdelávania v našej materskej škole. MŠVVaŠ SR schválilo Inovovaný Štátny vzdelávací program pre predprimárnene vzdelávanie detí v MŠ. Naša MŠ sa prihlásila do pilotnej fázy a jeho overovania. IŠVP patrí k štandardným vzdelávacím programom EÚ. Od septembra 2016 budú v tomto Vzdelávacom programe vychovávať a vzdelávať deti v MŠ na území celej SR. IŠVP vytvára priaznivú vzdelávaciu klímu detí pri experimentovaní a bádaní, pri rozvíjaní kritického myslenia a  ich schopnosti kooperovať a vzájomne sa rešpektovať. Vzdelávacie oblasti IŠVP: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Človek a spoločnosť a Zdravie a pohyb. Vzdelávacie oblasti sú štruktúrované do podoblastí, ktoré vyjadrujú svojbytnú logiku každej vzdelávacej oblasti. Kurikulum rešpektuje osobitosti týchto oblastí, preto je štruktúra každej z nich spracovaná vo viacúrovňovom členení. Jednotlivé vzdelávacie oblasti reprezentujú základné obsahy ľudskej kultúry a pokrývajú všetky aspekty kultúrnej gramotnosti, ktoré sa budú kontinuálne rozvíjať na následných vzdelávacích stupňoch. V mesiaci august sme pracovali na zhotovovaní učebných plánov nášho Inovovaného Školského vzdelávacieho programu – Štvorlístok v vzdelávacích  oblastiach s ktorými sa môžete oboznámiť. Verím, že zmeny, ktoré prinesie školský rok 2015 – 2016, dokážu prispieť k naplneniu čo najviac našich spoločných očakávaní. Preto vykročme do nového školského roka s elánom, optimizmom a dobrou pohodou v našich materských školách na základe vzájomnej úcty a spolupráce.

riaditeľka MŠ
Bc. Irena Ludvigová