Milana Marečka 20, Bratislava

09. novembra 2020 je prevádzka MŠ (budova MŠ Milana Marečka 20) prerušená z prevádzkových dôvodov (nedostatok personálu na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu).

Prevádzka bude obnovená

10.11. 2020 

aj naďalej žiadame zákonných zástupcov dieťaťa, ktorí sú nezamestnaní alebo sú na rodičovskej či materskej dovolenke, aby si, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu s výskytom a šírením ochorenia COVID-19, ponechali dieťa v domácej starostlivosti a nedávali ho do materskej školy.

Ďakujeme, že nám pomáhate túto ťažkú situáciu ľahšie zvládať.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. 

  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informujte riaditeľku školy.
  • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej aj „RÚVZ“). Za týchto podmienok dieťa nemôže navštevovať materskú školu.

usmernenie k postupu MŠ