Milana Marečka 20, Bratislava

Vážení rodičia,

vedenie školy zverejňuje základné informácie ohľadom prevádzky MŠ, prijatých preventívnych a ochranných opatrení v čase mimoriadnej situácie-pandémie ochorenia COVID-19.

 

Prevádzka MŠ od 2.9. 2020, preventívne a ochranné opatrenia

 • MŠ bude počas mimoriadnej situácie v prevádzke v čase od 7:00 do 17:00 hod.
 • Ranné schádzanie detí bude v čase od 7:00 hod do 8:00 hod.
 • Pri ceste do MŠ sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR, pokynmi RÚVZ, MŠVVaŠ SR a aktuálnym školským poriadkom materskej školy.

 

 • Dieťa a rodič sú povinní pri vstupe do areálu MŠ dodržiavať odstupypri každom vstupe (privádzanie dieťaťa, príchod pre dieťa) do budovy školy nosiť rúško a použiť dezinfekciu na ruky. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.
 • Pedagogický zamestnanec zabezpečí organizáciu osôb v šatni a meranie teploty deťom bezdotykovým teplomerom.
 • Rodič odovzdá dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme vždy len na základe obvyklého ranného zdravotného filtra.
 • Rodič predkladá pri prvom nástupe do materskej školy zdravotný dotazník pred začiatkom nového školského roka. Dotazník je dostupný na webovom sídle MŠVVaŠ SR: https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-2682020/.
 • Rodič predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivo dostupné na: https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-2682020/.
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
 • Pred vstupom do triedy si dieťa pod dohľadom sprevádzajúcej osoby, alebo zamestnanca materskej školy umyje ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.
 • Počas mimoriadnej situácie sa nebudú používať uteráky, poháriky, zubné kefky a zubné pasty. Umyvárne sú vybavené antibakteriálnym mydlom v dávkovači, jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk.
 • Výmena posteľnej bielizne sa bude realizovať 1 týždenne bežným spôsobom.
 • Do materskej školy je zakázané nosiť jedlo, sladkosti, hračky, akékoľvek predmety a materiál z domáceho prostredia.
 • Počas mimoriadneho obdobia nebude dochádzať ku kontaktu detí z rozličných tried, tzv. „zberné triedy“ nebudú. Vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa nebudú medzi sebou premiešavať. Materská škola zváži v prípade hraničných počtov, zmenu triedy.
 • V prípade podozrenia na ochorenie (nie len na COVID – 19) pedagogický zamestnanec dieťa nepreberie. Ak bude mať dieťa telesnú teplotu nad 37,2 °C (aj po opakovanom meraní), ďalej do triedy nevstúpi a odchádza s rodičmi z materskej školy.
 • V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli MŠ alebo mimo neho.
 • V miestnosti kde sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
 • Pedagogickí zamestnanci viackrát denne oboznámia deti veku primeraným spôsobom s novými bezpečnostnými a hygienickými pravidlami správania sa počas pobytu v materskej školy a vysvetlia deťom význam týchto pravidiel. Zvýšená pozornosť sa bude venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov, osobitne pred stravovaním a pop príchode z pobytu vonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.
 • Pri pobyte v interiéri a exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúško.
 • Upratovací personál bude preukázateľne informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov. Priestory materskej školy, hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane. Pieskoviská sa prekopávajú a polievajú jedenkrát týždenne Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby, rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlia a ich okolia.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID – 19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné ho umiestniť do samostatnej miestnosti (v izolačke) a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. Zákonný zástupca poskytne materskej škole telefonický kontakt, na ktorom bude zastihnuteľný počas celého pobytu dieťaťa v materskej škole.
 • V prípade, že je u dieťaťa podozrenie, alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácií informuje riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.
 • V prípade potvrdenia ochorenia materská škola postupuje podľa usmernení miestne príslušného RÚVZ.

 

Uvedené opatrenia sú záväzné pre všetkých účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

CHRÁNIME A CENÍME SI ZDRAVIE NAŠICH DETÍ.

 

                                                                                  Vedenie školy