Milana Marečka 20, Bratislava

Snahou celého kolektívu MŠ je , aby sa deti v materskej škole cítili dobre, bezpečne a  radi do nej chodili. Deťom plánujeme výchovno – vzdelávaciu činnosť tak, aby každý deň bol pre nich  plný nových poznatkov,  osvojili si nové zručnosti  a úspešne boli pripravení na vzdelávanie v Základne škole. Výchovno – vzdelávacia činnosť s deťmi sa uskutočňuje počas dňa  prostredníctvom:  hrových činností, pohybového a relaxačného cvičenia , edukačných aktivít a  záujmových krúžkov. O Vaše deti sa postará odborný tím pedagógov, ktorý vynakladá množstvo úsilia, empatie, nadšenia a ľudskosti, aby deti zvládli predprimárne vzdelávanie s úsmevom.

Poslaním materskej školy:

Podporovať  osobnostný rozvoj detí v oblasti kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne a pripraviť deti na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Rešpektujeme :

  • rodinu dieťaťa predškolského veku,
  • vývinové špecifiká – vývinové zvláštnosti a osobitosti dieťaťa predškolského veku, možnosti, predpoklady, schopnosti, zručnosti a vedomosti dieťaťa predškolského veku,

Vlastné ciele našej materskej školy:  

  • Rozvíjať u detí vzťah k domovu a  prírodnému prostrediu v zmysle trendov regionálnej, prírodnej, historickej a kultúrnej hodnoty   a identity,
  • Realizáciou pohybových činností a experimentovaním v okolitom prírodnom prostredí rozvíjať a podporovať u detí kladný vzťah k športovým aktivitám v lokalite DNV ( ekoturizmus, turistika, cyklistika – cyklomost,   zdolávanie prírodných prekážok – oddychový a náučný chodník prírodnej rezervácie).
  • Prostredníctvom rozprávok rozvíjať jazykovú gramotnosť, formovať pozitívne hodnotové orientácie detí súvisiace s ochranou životného prostredia a celkovým zdravým životným štýlom,
  • Samostatnou činnosťou a slobodou voľby v podnetnom prostredí viesť deti k úspechu, sebazdokonaľovaniu a k jedinečnosti,
  • Digitálnymi technológiami  podporovať jedinečnosť, nadanie a záujmy každého dieťaťa,
  • Pripraviť deti na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a cirkvami a náboženskými spoločenstvami,
  • naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť,
  • naučiť sa chrániť svoje zdravie vrátane využitia zdravej výživy a chrániť  životné prostredie
7 položka