Milana Marečka 20, Bratislava

(aktualizácia 22. 5. 2020)  – vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Úvod

Tento dokument je vytvorený ako pomocný materiál pri otváraní materských škôl, materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a materských škôl pri zdravotníckych zariadeniach (ďalej „materská škola“). V prípade ak je potrebné, zriaďovatelia konzultujú s regionálnymi úradom verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

Otvorenie materských škôl bude významným krokom:

 · k znovuobnoveniu získaných návykov detí, socializácie a pod. spred obdobia mimoriadneho prerušenia prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19,,

· k oživeniu ekonomiky prostredníctvom možnosti zákonných zástupcov nastúpiť do práce,

· k zníženiu zaťaženia zákonných zástupcov.

Tento dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 1. júna 2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom od 1. 6. 2020 otvorenie:

· materských škôl,

· materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a

· materských škôl pri zdravotníckych zariadeniach, (ďalej „materská škola“).

Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia materských škôl v spolupráci s riaditeľmi materských škôl môžu rozhodnúť, vzhľadom na ich miestne podmienky (vývoj šírenia nákazy COVID-19), ale aj vzhľadom na ich personálne, materiálne, priestorové možnosti, či materskú školu otvoria a v akom režime. Zriaďovateľ, v spolupráci s riaditeľom materskej školy, umiestni dieťa v materskej škole prednostne podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra. Odporúčame, aby prevádzka materskej školy bola zabezpečená tak, aby zákonní zástupcovia dieťaťa mohli dieťa odovzdať do materskej školy pred začiatkom svojej pracovnej doby a prebrať dieťa z materskej školy po jej skončení. Zriaďovateľ školy rozhodne o dĺžke prevádzky materskej školy v závislosti od personálnych, materiálnych a priestorových možností s rešpektovaním počtu detí v skupine, ktorý je uvedený v rozhodnutí ministra, t. j. najviac 15 detí.

Základné odporúčania

 · Deti navštevujúce materskú školu rozdelí riaditeľ materskej školy na skupiny, v ktorých ich bude najviac 15. V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede.

 · Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľ materskej školy zváži v prípade nízkych počtov detí zmenu skupiny. Odporúčame, aby k zmene prišlo až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu detí (napr. skupina A sa v stredu zmenší na 4 deti, skupina B na 5 detí, v pondelok – nasledujúci týždeň sa tieto skupiny spoja).

· Zamestnanci materských škôl podľa svojho uváženia a možností, zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.

 Zriaďovateľ

· Vydá pokyn riaditeľom materských škôl, riaditeľom základných škôl s materskými školami a riaditeľom spojených škôl, ktorých súčasťou je aj organizačná zložka materská škola (ďalej len „riaditeľ materskej školy“) na zabezpečenie dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie priestorov a hračiek pred otvorením po mimoriadnom prerušení prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19, ktoré sa za bežných okolností, podľa § 2 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z., vykonáva cez letné prázdniny počas prerušenia prevádzky materskej školy najmenej na tri týždne.

· Zabezpečí prevádzku materských škôl vo svojej pôsobnosti maximálne na deväť hodín denne s maximálnym počtom 15 detí v jednej skupine.

· V spolupráci s riaditeľom materskej školy pre všetkých zamestnancov a prevádzku zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky. Pre prevádzku materskej školy zabezpečí primerané množstvo bezdotykových teplomerov a zásobníkov na papierové utierky do umyvární vrátané papierových utierok.

· V spolupráci s riaditeľom materskej školy zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov, potrebných pre zabezpečenie stanovených hygienicko-epidemiologických podmienok vo všetkých priestoroch materskej školy a v exteriéri materskej školy.

· V spolupráci s riaditeľom materskej školy urobí medzi rodičmi prieskum záujmu o návštevu materskej školy ich dieťaťom/deťmi.

· Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom materskej školy umiestni dieťa v materskej škole prednostne podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra.

· Dochádzku do materskej školy umožní len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

Riaditeľ

· Vydá pokyny, upravujúce podmienky materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020 vo veciach:

a) prevádzky a vnútorného režimu materskej školy do konca školského roku 2019/2020,

b) podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

· Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci materskej školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania (príloha č. 1).

 · Na základe stavu, ktorý bol zistený na základe prieskumu medzi zákonnými zástupcami detí, zabezpečí v súčinnosti so zriaďovateľom plynulú prevádzku materskej školy, vrátane prevádzky počas mesiacov júl a august, t. j. do konca školského roku 2019/2020, ak zriaďovateľ rozhodne o jej otvorení.

 · Po dohode so zákonnými zástupcami zabezpečí, aby deti, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.

· Zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí každej triedy pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do materskej školy.

Personálne zabezpečenie prevádzky materskej školy

 · Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID19.

· Ostatné činnosti v materskej škole (stravovanie, upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID19.

· K rizikovým skupinám patria:

ü tehotné ženy,

ü osoby staršie ako 60 rokov,

ü osoby s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou (s cukrovkou, kardiovaskulárnym ochorením, chronickou respiračnou chorobou alebo s imunodeficientným syndrómom).

 · V prípade, že zamestnanec z rizikovej skupiny začne vykonávať prácu na pracovisku, vyznačí túto skutočnosť v dotazníku o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.

 · Prílohu č. 5 tvorí usmernenie k pracovnoprávnym aspektom po „otvorení materskej školy“.

Zákonný zástupca

· Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

 · Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.

 · Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.

· Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).

· Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

· V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

· Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (príloha č. 6)

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania

· V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok MŠ.

 · Ak to priestory materskej školy umožňujú, detí sa vzdelávajú a hrajú v menších oddelených skupinkách v súlade s rozhodnutím ministra. Pokiaľ to veľkosť exteriéru materskej školy umožňuje, priestor pre jednotlivé skupiny sa oddelí.

 · Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.

 · Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti zákonných zástupcov a iných osôb, nepracujúcich v materskej škole.

 · V prípade, že priestorové možnosti materskej školy nie sú dostačujúce, odporúčame, aby zriaďovateľ poskytol iné verejné priestory (napr. kultúrny dom, knižnicu, budovu ZUŠ, CVČ) v rámci svojich možností.

· Dobrovoľná účasť detí v materskej škole resp. nemožnosť zúčastňovať sa z dôvodu naplnenia kapacity, neumožňuje materskej škole pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. Materská škola sa ale v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole.

· Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.

Opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID-19

· Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa v rámci možností bez vstupovania do šatne.

· Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred materskou školou. Tá si zabezpečí organizáciu pohybu osôb pred svojimi vnútornými a vonkajšími priestormi, tak aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.

 · Materská škola v spolupráci so zriaďovateľom, zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí každej skupiny, dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberie.

 · Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).

 · Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy.

· Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

 · Zamestnanec materskej školy zabezpečuje organizáciu príchodu detí a sprevádzajúcich osôb tak, aby sa zamedzilo miešaniu skupín v šatni.

· Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít.

 · V miestnosti, kde sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

 · Priestory materskej školy a hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane.

 · Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.

· Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Poháriky, zubné pasty a zubné kefky sú uskladnené a nepoužívajú sa. Odporúčame nepoužívať textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk.

 · Odporúčame nepoužívať klimatizačné zariadenia a ventilátory.

 · Upratovací personál musí byť informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.

 · Odporúčame zabezpečiť smetné koše tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.)

Stravovanie

 · Podľa miestnych podmienok, počtu detí a personálu je možné zabezpečovať školské stravovanie v bežnej podobe. Pre externých stravníkov musí mať školská jedáleň, resp. výdajňa školskej jedálne, zriadené výdajné okienko tak, aby sa eliminoval kontakt s internými stravníkmi.

· Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho znehodnoteniu.

 · V prípade, ak je to možné, odporúčame stravovanie v miestnosti, kde sa skupina zdržuje počas dňa.

· V prípade stravovania v jedálni materskej školy odporúčame stravovanie tak, aby sa skupiny detí nepremiešavali.

 · Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Deti si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.

 · Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá.

 Odpočinok detí

· V prípade, ak materská škola nedisponuje dostatočnými kapacitami, pri rozdelení na skupiny, odporúčame, aby deti v triede predškolákov nemuseli absolvovať povinný odpočinok na lôžku.

· Odporúčame, aby materská škola, podľa svojich možností, zabezpečila dostatočné vzdialenosti medzi lôžkami, pričom odporúčaná vzdialenosť je aspoň 1 meter medzi lôžkami.

 · Na odpočinok detí sa môžu používať aj dostatočne vyvetrané a dezinfikované priestory herní.

· Výmena posteľnej bielizne sa odporúča 1x do týždňa bežným spôsobom.

Pri podozrení na Covid – 19

· Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

· Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

· Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa materskej školy a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

V prípade potvrdenia ochorenia

· Materská škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ. Všetky ustanovenia tohto dokumentu, okrem tých, ktoré sú uvedené v rozhodnutí ministra, majú odporúčací charakter. Zriaďovateľ spoločne so materskou školou ich bude realizovať podľa svojich možností a o všetkých skutočnostiach bude informovať zákonných zástupcov detí obvyklým spôsobom.

Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky materských škôl po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bratislava,  22.5.2020 SOPZŠČ/4317/94825/2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento dokument sa vydáva s cieľom poskytnúť usmernenie pre obnovenie prevádzky školských stravovacích zariadení v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4204/2020 zo dňa 22.05.2020

Všeobecné povinnosti zamestnancov školských stravovacích zariadení:

– vypracovať dodatok k prevádzkovému poriadku, s organizáciou režimu stravovania počas otvorenia prevádzky zariadení školského stravovania v čase mimoriadnej situácie; nie je potrebné zaslanie na posúdenie na RÚVZ;

 – kontrolovať si aktuálny zdravotný stav (ráno pred odchodom do práce si zmerať teplotu, v prípade zvýšenia teploty nad 37,5 o C zostať doma a túto skutočnosť bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi; následne kontaktovať ošetrujúceho lekára v prípade zdravotných ťažkostí v súvislosti s respiračným systémom – kašeľ, sťažené dýchanie, nádcha);

 – pokiaľ zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou s ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v blízkej rodine je niektorý príslušník rodiny v karanténe, musí bezodkladne oznámiť túto skutočnosť zamestnávateľovi – v takomto prípade je z prípravy stravy vylúčený; – preškoliť a viesť dokumentáciu o preškolení zamestnancov o poznatkoch, všetkých preventívnych opatreniach, ktoré musí poznať a realizovať v praxi každý zamestnanec ohľadom ochorenia COVID-19;

– upraviť frekvenciu a spôsob sanitácie a dezinfekcie v prevádzke (druhy používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, čistiacich pomôcok) a viesť súvisiacu dokumentáciu, vrátane spôsobu príjmu a preberania surovín;

– umývať si ruky často mydlom a teplou vodou;

 – nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst;

 – zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša;

 – vyhýbať sa na pracovisku a mimo pracoviska blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia;

– dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden a pol metra medzi sebou;

– dodržiavať prísne hygienický spôsob prípravy pokrmov – dodržiavanie zásad systému HACCP;

 – upraviť povinnosti pre zamestnancov, ktorí zabezpečujú balenie a výdaj stravy; – zamestnanci školskej jedálne výrobné priestory počas pracovnej doby neopúšťajú, iba v mimoriadnych prípadoch, aby sa minimalizovalo epidemiologické riziko pri výrobe jedál a nápojov;

 – rešpektovanie minimálneho kontaktu, vrátane zákazu podávania rúk – personál, vydávajúci stravu, je povinný používať jednorazové rukavice

– dezinfikovať povrchy stolov po každej skupine. – príbor zabaliť do servítky a tak vydávať stravníkom, resp. na stôl v jedálni

Stravovanie detí v MŠ

 – podľa miestnych podmienok, počtu detí a personálu je možné technicky zabezpečovať školské stravovanie v bežnej podobe za dodržania prísnych hygienických opatrení;

– výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy v záujme dodržania epidemiologickej bezpečnosti;

– v prípade, ak je to možné, organizovať stravovanie detí v miestnosti, kde sa skupina zdržuje počas dňa; v tých prevádzkach, kde pracovné stoly v herniach slúžia aj pre stolovanie pokrmov;

 – v prípade stravovania v jedálni materskej školy organizovať stravovanie detí tak, aby sa skupiny detí nepremiešavali;

 – stravu musí vydávať personál spolu s čistým hygienicky baleným príborom, deti si sami jedlo a nápoje neodoberajú a neberú si ani príbory;

– pokiaľ sa stravovanie v školskej jedálni zabezpečuje v sprievode pedagogických zamestnancov, tak s dokladaním jedál, nápojov a príborov vypomáha sprevádzajúci pedagogický zamestnanec v rámci výchovy a vzdelávania k stravovacím návykom;

 – pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať sprísnené hygienické pravidlá. pedagogický zamestnanec v rámci výchovy a vzdelávania k stravovacím návykom;

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky