Milana Marečka 20, Bratislava

Materská škola M. Marečka 20, 841 08 Bratislava

V Bratislave  25. 05. 2019

Riaditeľstvo Materskej školy M. Marečka č. 20, Bratislava v súčinnosti s ROZHODNUTÍM ministra školstva, vedy výskumu a  športu číslo: 2020/12033:1 – A 2110, ďalej v znení metodického usmernenia MŠ k organizácii a podmienok výchovy a vzdelávania MŠ do konca školského roka 2019/2020  a v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z  22. 05. 2020, ako aj  pokynov zriaďovateľa MČ Bratislava – Devínska Nová Ves  vydávam  s účinnosťou od 1. júna 2020  usmernenie k

„Organizácii a podmienkam   výchovy a vzdelávania Materskej školy M. Marečka č. 20,

841 08 Bratislava do konca školského roku 2019/2020“

Vážení rodičia, verejnosť

Od 1. 06. 2020 do dovolania bude v prevádzke za obmedzených podmienok MŠ M. Marečka 20 a ET  MŠ  M. Marečka 16 v súlade s opatreniami a rozhodnutiami relevantných úradov účinných od 1. 06. 2020 .  Zároveň sa obraciame  s prosbou na rodičov, ktorí si môžu zatiaľ nechať dieťa v domácom prostredí, aby zvážili nástup dieťaťa do MŠ, hlavne v prvom týždni otvorenia, nakoľko deti, rodičia aj učitelia sa ocitnú v úplne  novej situácii a budú sa musieť postupne vysporiadať s  hygienickými  opatreniami s cieľom vytvorenia pre dieťa , čo  najbezpečnejšieho prostredia MŠ v interiéri i exteriéri. Verím, že k otvoreniu budeme spoločne pristupovať veľmi zodpovedne.

Otvorenie materskej školy prispeje :  podľa rozhodnutia  zriaďovateľa  MČ BA –  DNV   vzhľadom na naše  miestne podmienky (vývoj šírenia nákazy COVID-19), ale aj vzhľadom na  personálne, materiálne, priestorové možnosti, vás oboznamujem v akom režime MŠ otvoríme:

 • Rodičia dajú dieťaťa do MŠ dobrovoľne, tí ktorí nedajú dieťa do MŠ budú mať naďalej  nárok na OČR
 • Rodičia, ktorí budú dochádzať do zamestnania do zahraničia napr. Rakúsko, Česko, a iné.. sú povinní  túto skutočnosť oznámiť riaditeľke MŠ písomne
 • Deti navštevujúce našu  materskú školu rozdelíme na skupiny, v ktorých ich bude najviac 15. Týmto výrazne obmedzí kapacita prijímania detí . Upozorňujeme rodičov,  že skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede a môžu mať aj inú pani učiteľku.
 • Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľ materskej školy zváži v prípade nízkych počtov detí zmenu skupiny – vždy na konci týždňa
 • Prevádzka MŠ  je  maximálne na deväť hodín denne s maximálnym počtom 15 detí v jednej skupine  a preto kapacitne nebude možné uspokojiť všetkých rodičov.
 • Riaditeľka  MŠ   umiestni dieťa v materskej škole prednostne podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí  ministra školstva SR:
 1. Prednostne umiestni deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, príslušníkov Ozbrojených síl SR, pedagogických zamestnancov,
 • Deti, ktoré majú od 1. 09. 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku a ich rodičia pracujú, taktiež deti matiek, ktoré žijú iba s matkou a nutne musia do práce  
 • Deti, ktorých rodičia vykonávajú prácu na pracovisku
 • Deti, ktoré sú na MD, alebo RD – zatiaľ MŠ nenavštevujú,  až po skončení opatrení na COVID 19
 • Prevádzka MŠ bude maximálne  9 hodín denne  a to od: 7,00 hod. do 16.00 hod.  Deti budeme prijímať od 7,00 hod. do 8. 00 hod. Po 8.00 hod. sa budova MŠ uzavrie, nakoľko z organizačných dôvodov  budú naši zamestnanci plniť iné pracovné úlohy,   nebudeme môcť  zabezpečiť dezinfekciu a zdravotný filter.
 • Do MŠ vchádzame  hlavnými vchodmi – rodičia musia dodržiavať odstupy 1,2 m, pri vstupe bude dieťaťu odmeraná teplota ( bezdotykovým teplomerom ) a následne ho určený zamestnanec odvedie do šatne. Presný rozpis vchodov podľa tried Vám oznámia triedne pani učiteľky. Napr. trieda Ježkov bude v triede Kačičiek . Trieda Mravčekov bude využívať svoj vchod zo školského dvora.
 • MŠ má pre  všetkých zamestnancov a prevádzku zabezpečený  dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky a zásobníky  na papierové utierky do umyvární vrátané papierových utierok.
 • Dochádzku do materskej školy umožní len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

Riaditeľ

· Vydá pokyny, upravujúce podmienky materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020 vo veciach:

a) prevádzky a vnútorného režimu materskej školy do konca školského roku 2019/2020,

b) podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

· Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci materskej školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania

 · Po dohode so zákonnými zástupcami zabezpečí, aby deti, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.

· Zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí každej triedy a pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do materskej školy.

Personálne zabezpečenie prevádzky materskej školy

 · Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci , ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID19.

· Ostatné činnosti v materskej škole (stravovanie, upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID19. Ráno budú triedy ožiarené germicídnymi lampami, priestory budú pravidelne vetrané  a hračky  dvakrát za deň dôkladne dezinfikované. 

· Zamestnanci MŠ pred nástupom do práce vyplnia dotazník o svojom zdravotnom stave, tí  ktorí patria k rizikovým skupinám: tehotné ženy, osoby nad 60 rokov, osoby s oslabenou imunitou, chronickou respiračnou chorobou a iné. zvážia svoj  zdravotný stav  a z tohto dôvodu sa môže stať, že deti nebudú mať svoju učiteľku.  K rizikovým skupinám patria:  tehotné ženy, osoby staršie ako 60 rokov,  osoby s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou (s cukrovkou, kardiovaskulárnym ochorením, chronickou respiračnou chorobou alebo s imunodeficientným syndrómom).

 Zákonný zástupca

· Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

 · Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.

 · Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.  Prosíme rodičov, aby dodržiavali daný odstup a s učiteľkou komunikovali, len najnutnejšie problémy, prípadne využili písomnú komunikáciu.

· Rodičia pri vstupe do MŠ pri vyzdvihnutí dieťaťa  majú rúška, dezinfikujú si ruky, najviac sa môžu v MŠ zdržať 10 minút. Ďalej  zabezpečia deťom dve rúška.

· Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).

· Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (príloha č. 6)

Obidve tlačivá si stiahne pred nástupom dieťaťa do MŠ z webového sídla MŠ www.skolkydnv.sk  a odovzdá ich určenému zamestnancovi MŠ.

· Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.

· V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania

· V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli MŠ.  Výber hier bude aplikovaný tak,  aby sa deti nedotýkali a boli v patričnej vzdialenosti.  Zamestnanci  MŠ  podľa svojho uváženia a možností, zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu, čo bude pre pedagógov v praxi veľmi náročné.

· Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy vo svojej skupine  deti nemusia nosiť rúška

· Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb.  MŠ do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie, ani   krúžkovú  činnosť .

 · Dobrovoľná účasť detí v materskej škole resp. nemožnosť zúčastňovať sa z dôvodu naplnenia kapacity, neumožňuje materskej škole pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. Materská škola sa ale v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole.

· Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.

Opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID-19

· Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa v rámci možností bez vstupovania do šatne.

· Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred materskou školou. Tá si zabezpečí organizáciu pohybu osôb pred svojimi vnútornými a vonkajšími priestormi, tak aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.

· Materská škola zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí každej skupiny, dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberie.

 · Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie a podpíše Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.

 · Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy.

· Dieťa si po príchode umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom  zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

 · Zamestnanec materskej školy zabezpečuje organizáciu príchodu detí a sprevádzajúcich osôb tak, aby sa zamedzilo miešaniu skupín v šatni.

· Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít. Pedagogický zamestnanec  má   odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosí rúško alebo ochranný štít.

 · V miestnosti, kde sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie. Priestory materskej školy a hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane.

 · Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.

· Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Poháriky, zubné pasty a zubné kefky sú uskladnené a nepoužívajú sa. Odporúčame nepoužívať textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk.

· Upratovací personál je  informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.

 · Smetné koše sa budeme zabezpečiť tak,  aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.) Taktiež budú doplnené koše na biologický odpad.

Stravovanie

 · Podľa miestnych podmienok, počtu detí a personálu zabezpečíme stravovanie detí   v bežnej podobe. Platí zákaz prechodu cez Školskú jedáleň 

· Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho znehodnoteniu.

· V prípade stravovania v jedálni materskej školy odporúčame stravovanie tak, aby sa skupiny detí nepremiešavali.

 · Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom. Deti si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.

 · Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá. Deti s potravinovou intoleranciou  si môžu priniesť stravu z domu v označených nádobách

Odpočinok detí

·  Predškolákov nemusia  absolvovať povinný odpočinok na lôžku.

· Zabezpečíme dostatočné vzdialenosti medzi lôžkami, pričom odporúčaná vzdialenosť je aspoň 1 meter medzi lôžkami.

· Výmena posteľnej bielizne sa uskutoční  1x do týždňa bežným spôsobom.

Pri podozrení na Covid – 19

· Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

· Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

· Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa materskej školy a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

V prípade potvrdenia ochorenia

· Materská škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

Verím, že túto zložitú situáciu  sa nám podarí spoločne  úspešne  zdolať tak, aby sme nehrozili zdravie a bezpečnosť iných detí, iných rodičov a zamestnancov našej Materskej školy.  Ďakujeme.

                                                                                       riaditeľka MŠ

                                                                                         Bc. I. Ludvigová,

                                                                                         0902649403