Milana Marečka 20, Bratislava

Matematika a práca s informáciami – hlavným cieľom tejto oblasti je poskytnúť základy matematických a informatických poznatkov a zručností, pomocou ktorých sa ďalej rozvíja matematické myslenie a matematické kompetencie nevyhnutné pre vzdelávanie na vyšších vzdelávacích stupňoch. Štruktúra výkonových a obsahových štandardov vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami je koncipovaná do štyroch podoblastí: Čísla a vzťahy, Geometria a meranie, Logika, Práca s informáciami.