Milana Marečka 20, Bratislava

Jazyk a komunikácia – hlavným cieľom vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia je rozvinutie komunikačnej kompetencie dieťaťa vo všetkých jazykových rovinách s využitím špecifického rozvojového potenciálu písanej reči. Na to nadväzuje získavanie skúseností, vedomostí a schopností týkajúcich sa formálnych charakteristík písanej reči a písanej kultúry. Poznávanie formy sa nechápe ako priamy nácvik či vyučovanie, ale skôr ako prirodzený výsledok skúseností a príležitosti na jej skúmanie, objavovanie a chápanie. Do tejto časti je okrem podoblasti fonológie a grafomotoriky je zahrnutá aj podoblasť poznávania knižných konvencií a utvárania konceptu tlače.