Milana Marečka 20, Bratislava

Predkladáme Vám informáciu o poradenských službách a odborných činnostiach nášho CPPPaP v školskom roku 2016/17, obsahovo zameraných na deti, ich rodičov a pedagogických zamestnancov MŠ (okrem detí a žiakov so zdravotným postihnutím).
V aktuálnom školskom roku poskytujeme poradenské služby podľa Programového vyhlásenia vlády SR, Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2015/16, Vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

A/ Aktivity zamerané na deti:

1. Psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika, reedukácia a poradenstvo pri výchovných, emočných a vývinových ťažkostiach detí.

2. Diagnostické pozorovanie detí – klientov CPPPaP v priestoroch MŠ; s informovaným súhlasom rodičov a po predchádzajúcom dohovore s MŠ.

3. Orientačné, skríningové vyšetrenia predškolákov v súvislosti s očakávaným zaškolením. Aktivita sa uskutoční na základe záujmu rodičov a jednotlivých materských škôl v priestoroch MŠ od polovice januára 2016, ukončovať sa bude prvý marcový týždeň. Podrobnejšie informácie k tejto aktivite Vám zašleme v decembri 2015.

4. Vyšetrenia školskej spôsobilosti budeme realizovať od polovice marca 2015, v priestoroch CPPPaP. Podrobnejšie informácie k organizácii vyšetrení školskej spôsobilosti zašleme e-mailom v priebehu februára 2016.

5. Skríningové vyšetrenia reči u predškolákov v spolupráci s materskými školami. Aktivita je zameraná na predchádzanie rozvoja vývinových porúch učenia a ťažkostí v učení, ktoré súvisia s nedostatkami reči a sluchového vnímania. Informačný leták k logopedickému skríningu je prílohou tohto listu.

6. Logopedická prevencia, diagnostika, poradenstvo a terapia prejavov narušenej komunikačnej schopnosti – primárne u  predškolákov. Pozn.: z kapacitných dôvodov nie je možné poskytovať individuálne služby väčšiemu počtu predškolákov v okrese Bratislava IV, za účelom logopedickej terapie odporúčame rodičom kontaktovať aj iných logopédov v Bratislave.
7. Testovanie „prediktorov gramotnosti“, t. j. identifikovanie ukazovateľov rizika problémov v čítaní a písaní po zaškolení. Ide o individuálne vyšetrenie v CPPPaP, testovanie je možné robiť s deťmi staršími ako  5 rokov 4 mesiace,  konkrétne v druhom polroku školského roka. Na diagnostiku prihlasuje dieťa rodič do CPPPaP, treba počítať s dvomi stretnutiami.

B/ Aktivity zamerané na rodičov

8. Poradenstvo rodičom v oblasti výchovných, emočných a vývinových problémov detí.

9. Prednášková a informačná činnosť pre rodičov v priestoroch MŠ na tému vyžiadanú materskou školou.
V rámci rodičovského združenia môžeme poskytnúť informácie pre rodičov k téme „Školská spôsobilosť a pripravenosť detí pred zaškolením do prvého ročníka ZŠ“.
C/ Aktivity zamerané na učiteľky MŠ

10.  Poradenstvo a  konzultácie pre učiteľky MŠ, vrátane konzultácií k stimulačným programom pre deti s odloženou školskou dochádzkou. Konzultácie ku konkrétnemu dieťaťu  môžeme uskutočniť len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

11. Konzultácie pre učiteľky MŠ poskytneme aj v priestoroch CPPPaP po telefonickom dohovore.

12. Jednorazový logopedický seminár pre učiteľky MŠ k téme stimulácie rečového vývinu detí v podmienkach materskej školy. Termín: štvrtok 15.10.2015, v CPPPaP (bližšia informácia k aktivite a prihlasovaniu  bude zaslaná e-mailovou poštou).

13.  Jednorazové odborné semináre, besedy pre pedagógov v priestoroch MŠ

Ide o semináre, ktoré sa budú konať v priestoroch materskej školy podľa požiadaviek   jednotlivých MŠ. Termín je potrebné dohodnúť s vedúcou oddelenia prevencie a sociálneho vývinu CPPPaP, PaedDr. A. Mateášikovou.
Ponúkané témy sú nasledovné:
Riešenie konfliktov medzi deťmi
Čítanie z detskej kresby
Komunikácia s rodičmi
Šikana
V prípade Vášho záujmu o ktorúkoľvek z ponúkaných tém v bode 13 kontaktujete dr. Mateášikovú na: tel. 02/ 64 28 80 90, 02/64 46 14 67, klapka 19, alebo e-mail: prevenciaba4@gmail.com

Ďakujeme za spoluprácu.

Potrebné tlačivá – Anamnestický dotazník a informovaný súhlas

Mgr. I. Kubovičová
riaditeľka

Kontaktná psychologička pre Vašu MŠ je :  Mgr. Anna Gajdošová PhD.